ΣτΕ: Νέες Δικονομικές Διατάξεις

Ανακοίνωση της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας

0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ.: οίκ. 296
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
     Με το άρθρο 71 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177/15-9-2020, τ.Α΄), το οποίο αφορά “Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια”, όσον αφορά το Συμβούλιο της Επικρατείας, ορίσθηκαν τα εξής :
“1. Για το χρονικό διάστημα από 16 Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 κατά την εκδίκαση των υποθέσεων:
α) Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος.
β) …..
γ) ……
 2. Οι δηλώσεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α΄8), …., μπορούν να συντάσσονται, για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, και ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83) και τροποποιήθηκε με το τριακοστό όγδοο άρθρο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄104). Οι ως ανω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, το αργότερο έως τις 14.00 της παραμονής της δικασίμου, αντικαθιστούν την κατάθεση έντυπης δήλωσης στη Γραμματεία και έχουν την ίδια νομική ισχύ με αυτήν. Στις εν λόγω δηλώσεις περιλαμβάνεται και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πληρεξουσίων ή των ίδιων των διαδίκων, στην οποία αποστέλλεται από τη Γραμματεία η έκθεση του άρθρου 22 του π.δ. 18/1989 ….. Η αποστολή της έκθεσης κατά τον ανωτέρω τρόπο επέχει θέση έγκαιρης γνωστοποίησης. Πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, η οικεία Γραμματεία εκτυπώνει, πρωτοκολλεί και θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές.”
H Πρόεδρος
του Συμβουλίου της Επικρατείας
Ειρήνη Σάρπ