ΣτΕ Ολ. 1286/2022: Έγκριση χωροθέτησης και κατασκευής ειδικής δομής του ν. 4375/2016 στη νήσο Λέρο

Για την υποδοχή και προσωρινή διαμονή παρανόμως εισερχομένων προσώπων

0
ΣτΕ Ολομ 1286/2022
Πρόεδρος: Ε. Σαρπ, Πρόεδρος ΣτΕ
Εισηγητής: Μ. Σωτηροπούλου, Σύμβουλος Επικρατείας
Έγκριση χωροθέτησης και κατασκευής ειδικής δομής του ν. 4375/2016 στη νήσο Λέρο για την υποδοχή και προσωρινή διαμονή παρανόμως εισερχομένων προσώπων.
Με την απόφαση 1286/2022 της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, απερρίφθη αίτηση ακυρώσεως κατά της απόφασης χωροθέτησης και κατασκευής δομής του ν. 4375/2016 στη θέση “Όρμος Λακκί” της νήσου Λέρου, προβλεπόμενης χωρητικότητας 1.940 φιλοξενουμένων πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών.
Το Δικαστήριο έκρινε, πέραν όσων κρίθηκαν με την  απόφαση 1285/2022, ότι δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η κατά παρέκκλιση από κάθε πολεοδομική ρύθμιση κατασκευή των δομών υποδοχής, ταυτοποίησης και προσωρινής φιλοξενίας παρανόμως εισερχομένων στη χώρα πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και ότι δεν απαιτείτο προηγούμενη εκπόνηση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή χορήγηση άδειας οικοδομής ή εργασιών μικρής κλίμακας.
Κρίθηκε επίσης ότι, εφόσον κατά την έκδοση της άδειας χωροθέτησης και κατασκευής της νέας δομής και των πράξεων προκήρυξης και κατακύρωσης του διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή της, δεν υφίστατο πράξη χαρακτηρισμού της επίδικης περιοχής ως ιστορικού τόπου, δεν απαιτείτο προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και ότι, επομένως, η έλλειψή της δεν αποτελεί λόγο ακυρώσεως των προσβληθεισών πράξεων. Αντιθέτως, κατά τη γνώμη τεσσάρων μελών του Δικαστηρίου, ο λόγος αυτός έπρεπε να γίνει δεκτός, εφόσον είχε ήδη εκδοθεί εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας για το χαρακτηρισμό της περιοχής ως ιστορικού τόπου.
Κρίθηκε, τέλος, ότι το Σύνταγμα δεν απαγορεύει την ίδρυση Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και δομών σε ακριτικά νησιά,  όπου ανακύπτει, εκ των πραγμάτων, ανάγκη πρόβλεψης χώρων όπου θα διεξαχθούν οι αναγκαίες διαδικασίες [ενημέρωσης, καταγραφής και ιατρικού ελέγχου, ταυτοποίησης, παραπομπής σε διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας κ.ο.κ.] και χώρων προσωρινής  διαμονής των αλλοδαπών, κατόπιν στάθμισης των επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που συνάπτονται με την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και της οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης των νησιών.