ΣτΕ: Πρότυπη δίκη για τη διάταξη μερικής απαλλαγής των μισθωμάτων

0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 9/2021
της Επιτροπής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010

Η Επιτροπή του άρθρου 1 του ν. 3900/2010, αποτελούμενη από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Ειρήνη Σαρπ, την αρχαιότερη Αντιπρόεδρο Μαρία Καραμανώφ και την Αντιπρόεδρο Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου, Πρόεδρο του καθ’ ύλην αρμόδιου Α΄ Τμήματος, αφού έλαβε υπ΄ όψιν:

α) το άρθρο 1 του ν. 3900/2010,
β) την από 23.4.2021 αίτηση της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «……………………………» κ.λπ. (ΠΑ ………./23.4.2021), με την οποία ζητείται, κατ’ επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, να εισαχθεί προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας η με αριθμό κατάθεσης …………../15.4.2021 αγωγή, η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Με την αγωγή αυτοί οι αιτούντες ζητούν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 105 Εισ.Ν.Α.Κ. και 932 Α.Κ., να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να τους καταβάλει, νομιμοτόκως, από την επίδοση της αγωγής, αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστησαν εξαιτίας των, κατά τους ισχυρισμούς τους, αντικείμενων στο Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) διατάξεων του άρθρου δευτέρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68/20.3.2020), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83/10.04.2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και των κατ’ επίκληση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης.

Με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι με την παραπάνω αγωγή τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της συμφωνίας με το Σύνταγμα (άρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 1 και 5, 5 παρ. 1, 17 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος) και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.) των διατάξεων του άρθρου δευτέρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, με τις οποίες προβλέφθηκε, υπό τις εκεί οριζόμενες προϋποθέσεις, η απαλλαγή των μισθωτών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, από την υποχρέωση καταβολής μέρους ή ολόκληρου του μισθώματος από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Μάρτιο του 2021. Προβάλλεται δε περαιτέρω ότι το ζήτημα αυτό έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων, καθώς αφορά το σύνολο των εκμισθωτών ακινήτων, οι οποίοι εισέπραξαν δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων μειωμένα μισθώματα κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

γ) το γεγονός ότι για την αίτηση αυτή έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθ. …………… και …………………. κωδικοί ηλεκτρονικού παραβόλου).

αποφασίζει

Την αποδοχή του ανωτέρω αιτήματος, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του Ν. 3900/2010.

και δ ι α τ ά σ σ ε ι

1. Να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η με αριθμό κατάθεσης 1558/15.4.2021 αγωγή, η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Πολίτης – Ετερόρρυθμος Εμπορική Εταιρεία Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων και Συνεργείων Επισκευής Αυτοκινήτων» κ.λπ.

2. Να αποδοθεί στους αιτούντες το κατατεθέν για την υποβολή της παρούσας αιτήσεως παράβολο, και

3. Να δημοσιευθεί η πράξη αυτή στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες ανακύπτει το ίδιο ζήτημα.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2021
 Ειρήνη Σαρπ                          Μαρία Καραμανώφ                      Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου

Σχόλια