spot_img
spot_img
ΑρχικήLaw NewsΣτΕ: Πρότυπη δίκη για τις συντάξεις τ. ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ

ΣτΕ: Πρότυπη δίκη για τις συντάξεις τ. ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ

spot_img
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΡΑΞΗ 15/2022
της Επιτροπής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010
Η Επιτροπή του άρθρου 1 του ν. 3900/2010, αποτελούμενη από τον Δημήτριο Σκαλτσούνη, Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, την αρχαιότερη Αντιπρόεδρο Μαρία Καραμανώφ και την Αντιπρόεδρο Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου, Πρόεδρο του καθ’ ύλην αρμόδιου Α΄ Τμήματος,
αφού έλαβε υπ’ όψιν:
α) το άρθρο 1 του ν. 3900/2010
β) την από 21.2.2022 (ΠΑ3/25.2.2022) αίτηση συνταξιούχων του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, με την οποία ζητείται, κατ’ επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, να εισαχθεί προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή τους (με αριθμό κατάθεσης ΑΓ7545/22.12.2021) κατά του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α.) και του Ελληνικού Δημοσίου. Με την εν λόγω αγωγή τους ζητούν να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν εις ολόκληρον σε καθένα από αυτούς αποζημίωση, κατά τα άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ, για τη ζημία την οποία υπέστησαν λόγω του -κατ’ αυτούς- παράνομου και αντίθετου σε υπέρτερης νομοθετικής ισχύος διατάξεις υπολογισμού του σκέλους της ανταποδοτικής τους σύνταξης εκ της ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ του άρθρου 2 του ν. 3518/2006. Συγκεκριμένα ζητούν: α) τη διαφορά μεταξύ του ποσού της ειδικής προσαύξησης που λαμβάνουν συνάδελφοί τους συνταξιούχοι προ του ν. 4387/2016 με αντίστοιχα έτη ασφάλισης, συνυπολογιζομένων όλων των μνημονιακών περικοπών, και του ποσού της ειδικής προσαύξησης που λαμβάνουν οι ίδιοι, β) άλλως και επικουρικώς, τη διαφορά μεταξύ του ποσού της ειδικής προσαύξησης που υπολογίζεται με συντάξιμο μισθό 1.524,60 ευρώ (αναπροσαρμογή βάσει του ν. 4387/2016 για τους συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς που συνταξιοδοτήθηκαν πριν τον ν. 4387/2016) και του ποσού της ειδικής προσαύξησης που λαμβάνουν οι ίδιοι. Με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι με την παραπάνω αγωγή τίθενται τα εξής γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα, τα οποία έχουν συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων: α) εάν ο υπολογισμός του σκέλους της ανταποδοτικής σύνταξης εκ της ειδικής προσαύξησης με βάση τον συντάξιμο μισθό της ανταποδοτικής σύνταξης παραβιάζει την αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 και 5 Σ) λόγω της δυσμενέστερης μεταχείρισης των ασκούντων ελεύθερο επάγγελμα ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ που κατέστησαν συνταξιούχοι μετά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 σε σχέση με τους συναδέλφους τους που έτυχε να καταστούν συνταξιούχοι πριν τη δημοσίευση του νόμου αυτού, β) εάν η επιλογή του νομοθέτη να χορηγεί μεγαλύτερες ανταποδοτικές συντάξεις εκ της ειδικής προσαύξησης σε κατηγορίες ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, οι οποίοι κατέστησαν συνταξιούχοι μετά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, με μόνο κριτήριο την ιδιότητά τους ως μισθωτών μηχανικών απασχολούμενων στο Δημόσιο, παραβιάζει την αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 και 5 Σ), γ) εάν ο -δυνάμει της  Φ.80000/οικ.9187/183/14.2.2018 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- καθορισμός του συντάξιμου μισθού της ανταποδοτικής σύνταξης ως βάσης υπολογισμού του σκέλους αυτής εκ της ειδικής προσαύξησης, χωρίς τούτο να προβλέπεται στο άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 234 παρ. 10 του ν. 4389/2016, έχει λάβει χώρα καθ’ υπέρβαση νομοθετικής εξουσιοδότησης, καθώς και εάν η μη ύπαρξη σχετικής αναλογιστικής μελέτης αντίκειται στο άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος, δ) εάν το ύψος της κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενης ανταποδοτικής σύνταξης εκ της ειδικής προσαύξησης των ασκούντων ελεύθερο επάγγελμα ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ που κατέστησαν συνταξιούχοι μετά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 Σ), ε) εάν το ύψος της ανταποδοτικής σύνταξης των ασκούντων ελεύθερο επάγγελμα ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ που κατέστησαν συνταξιούχοι μετά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 ανταποκρίνεται, σύμφωνα και με τις επιταγές των άρθρων 2, 8 και 28 του ν. 4387/2016 περί ανταποδοτικής σύνταξης, στην αρχή της αναλογίας εισφορών-παροχών, δοθέντος ότι κατά τον υπολογισμό αυτό δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η εισφορά 2% που κατέβαλλαν οι ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ επί κάθε μελέτης που συνέτασσαν, όπως τούτο προβλεπόταν στο άρθρο 7 παρ. 1 περίπτ. ε΄ του ν. 2326/1940 και, τέλος, στ) εάν ο κατά τα ανωτέρω  υπολογισμός της ανταποδοτικής σύνταξης εκ της ειδικής προσαύξησης αντίκειται στην αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και της χρηστής διοίκησης.
γ) το γεγονός ότι για την αίτηση αυτή έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. 46091956095208230005, 46091979395208230097 και 46091970795208230016 κωδικοί ηλεκτρονικού παραβόλου).
αποφασίζει
Την αποδοχή του ανωτέρω αιτήματος, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010.
 δ ι α τ ά σ σ ε ι
1. Να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η με αριθμό κατάθεσης ΑΓ7545/22.12.2021 αγωγή, η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
2. Να αποδοθεί στους αιτούντες το κατατεθέν για την υποβολή της παρούσας αίτησης παράβολο.
3. Να δημοσιευθεί η πράξη αυτή στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες ανακύπτουν τα ίδια ζητήματα.
spot_img

Lawjobs