Στη Βουλή ο Κώδικας νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών

0

Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής με τίτλο: Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και
δικαιωμάτων επιβατών

Το σχέδιο νόμου το οποίο θα συζητηθεί καταρχήν στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, περιέχει τις ακόλουθες διατάξεις:

ΜΕΡΟΣ Α ́ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΝΔΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΤΜΗΜΑ I
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΝΔΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ή ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΝΗΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
́ ΓΕΝΙΚEΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Θαλάσσιες μεταφορές από ή προς λιμένες νησιών
Άρθρο 2
Κρατική εποπτεία και γενικοί όροι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
́ ΤΑΚΤΙΚH ΔΡΟΜΟΛOΓΗΣΗ
Άρθρο 3
Τακτική δρομολόγηση Προϋποθέσεις
Άρθρο 4
Διαδικασία τακτικής δρομολόγησης
Άρθρο
5 Τακτική δρομολόγηση και διαδικασία τακτικής δρομολόγησης επιβατηγών
υδροπτερύγων και ταχυπλόων πλοίων

Άρθρο
6 Μεταβολή πλοιοκτήτη
Άρθρο
7 Εκτέλεση και διακοπή δρομολογίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΡΟΜΟΛOΓΗΣΗ
Άρθρο 8
Έκτακτη δρομολόγηση Προϋποθέσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΣΥΜΒAΣΕΙΣ ΑΝAΘΕΣΗΣ ΔΗΜOΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣIΑΣ
Άρθρο
9 Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας Διαδικασίες σύναψης Αποκλειστική
εξυπηρέτηση γραμμών

Άρθρο
10 Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας έναντι μισθώματος
Άρθρο
11 Συμβάσεις απευθείας ανάθεσης
Άρθρο
12 Παράταση συμβάσεων
Άρθρο
13 Διαδικασία σύναψης συμβάσεων για κάλυψη έκτακτων αναγκών
Άρθρο
14 Προστασία ναυτικών
Άρθρο
15 Προστασία εργαζομένων ξηράς
Άρθρο
16 Σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με φορείς δημοσίου
Άρθρο
17 Αποπληρωμή συμβάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Άρθρο 18
Διασφάλιση προστασίας εργαζομένων σε ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́
ΔΙΑΣΦAΛΙΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚHΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝIΑΣ
Άρθρο
19 Ρύθμιση για τη διασφάλιση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ́
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σ.Α.Σ)
Άρθρο
20 Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών Λειτουργία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ́
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21
Διοικητικές κυρώσεις
Άρθρο 22
Τελικές διατάξεις
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΝΔΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ
Άρθρο
23 Μεταφορά επιβατών
Άρθρο
24 Θαλάσσιες ενδομεταφορές μεταξύ ηπειρωτικών λιμένων
ΜΕΡΟΣ Β
́ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Άρθρο 25
Μεταφορά εμπορευμάτων1
Άρθρο 26 Μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων με ακτοπλοϊκά πλοία
ΜΕΡΟΣ Γ ́ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΤΜΗΜΑ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 28
Ορισμοί
Άρθρο
29 Σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς
ΤΜΗΜΑ IΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Άρθρο
30 Επιστροφή ναύλου αποζημιώσεις έκπτωση ναύλου ατόμων μειωμένης
κινητικότητας

Άρθρο
31 Δικαιώματα απόρων και ναυαγών
Άρθρο
32 Δικαιώματα αναπήρων πολέμου, θυμάτων πολέμου
Άρθρο
33 Δικαιώματα πολυτέκνων και μελών οικογένειάς τους
Άρθρο
34 Αποσκευές
Άρθρο
35 Καθυστέρηση απόπλου
Άρθρο
36 Καθυστέρηση διακοπή ταξιδίου
Άρθρο
37 Απώλεια ανταπόκρισης
Άρθρο
38 Απαγόρευση απόπλου πλοίου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
Άρθρο
39 Ακύρωση ταξιδίου
Άρθρο
40 Άρνηση επιβίβασης
Άρθρο
41 Καταγγελίες παράπονα επιβατών
Άρθρο
42 Τρόπος επιστροφής εισιτηρίουναύλου και καταβολής χρηματικών αποζημιώσεων
ΤΜΗΜΑ IΙΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
Άρθρο
43 Υποχρεώσεις επιβατών
Άρθρο
44 Υποχρεώσεις μεταφορέα
ΤΜΗΜΑ IV
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο
45 Γενικές αρχές
Άρθρο
46 Φιλική διευθέτηση διαφορών μεταφοράς του επιβάτη
Άρθρο
47 Διοικητικές κυρώσεις
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Άρθρο
48 Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 49
Τελική διάταξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Άρθρο δεύτερο

Πίνακας κωδικοποιητικών διατάξεων

Πίνακας κωδικοποιούμενων διατάξεων

Έναρξη ισχύος