Στη Βουλή το ν/σ για τις δημόσιες συμβάσεις

Σημαντικές αλλαγές στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο από τις νέες διατάξεις

0

Κατατέθηκε στην αρμόδια Επιτροπή [Παραγωγής και Εμπορίου] της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο: “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές”.

Με το ως άνω σχέδιο νόμου ουσιαστικά αναμορφώνεται το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (Ν.4412/2016, Ν.3978/2011 και Ν.3433/2016), το οποίο διέπει τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων φορέων του Δημόσιου τομέα.

Επίσης, τροποποιείται το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας, καθώς και με τις προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων [Ν.3883/2010, Ν.3978/2011 και Ν.3433/2006].

Τέλος, τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν.3959/2011, σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενώ ρυθμίζονται και θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε.

Για τις διατάξεις του νομοσχεδίου καθώς και για την αιτιολογική έκθεση πατήστε εδώ