Στη Βουλή το ν/σ του υπουργείου Δικαιοσύνης για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής

0

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης, με τίτλο: “Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.”

Το σχέδιο νόμου, του οποία η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 3/6, θα εισαχθεί καταρχήν προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.