spot_img
spot_img
ΑρχικήLaw NewsΣτη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία

Στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία

spot_img
spot_img

Κατατέθηκε εχθές Τετάρτη, 18/1, στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: “Διεθνής Εμπορική Διαιτησία – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.”

Στις διατάξεις του ως άνω νομοσχεδίου προβλέπονται:

[ ΜΕΡΟΣ Α ]

  1. Επανακαθορίζεται το νομικό πλαίσιο που διέπει τον θεσμό της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας (κατά βάση, επαναλαμβάνεται το υφιστάμενο πλαίσιο του ν. 2735/1999) και σε σχέση με τα ισχύοντα, προβλέπονται επιπρόσθετα τα ακόλουθα:

α. Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τον ορισμό διαιτητών σε περίπτωση πολυμερούς διαιτησίας καθώς και σε περιπτώσεις ορισμού διαιτητών από το Μονομελές Πρωτοδικείο.

β. Ορίζεται ρητά ότι οι διαιτητές, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ευθύνονται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια.

γ. Παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας, με δήλωσή τους προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οργανισμών θεσμικής διαιτησίας (με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή ν.π.δ.δ.), οι οποίοι διαθέτουν κανονισμό διαιτησίας και κατάλογο διαιτητών για τη διεξαγωγή διαιτησιών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών θεσμικής διαιτησίας στην Ελλάδα από οργανισμούς θεσμικής διαιτησίας που έχουν εγκύρως συσταθεί και λειτουργούν στην αλλοδαπή.

  1. Παρατίθενται οι εξουσιοδοτικές, οι μεταβατικής ισχύος και οι καταργούμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

[ ΜΕΡΟΣ Β ]

Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συγκεκριμένα:

α. Επανακαθορίζεται, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων (1.700.000) ευρώ (αντί 1.000.000 ευρώ που ισχύει), το ελάχιστο ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και αγοράς ακινήτων, που συνάπτονται από το Δημόσιο, τους ο.τ.α., τα ν.π.δ.δ., τις δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, για τις οποίες διενεργείται υποχρεωτικά, πριν από τη σύναψή τους, έλεγχος νομιμότητας από Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 324 του ν.4700/2020).

β. Επανακαθορίζεται η διαδικασία εκδίκασης των εκκρεμών συνταξιοδοτικών υποθέσεων για την ταχύτερη διεκπεραίωση αυτών (άρθρο 178 του Ν. 4820/2021). Προς τούτο, προάγονται στον βαθμό του Παρέδρου, εκτός οργανικών θέσεων, Εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την προβλεπόμενη προϋπηρεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι, στην περίπτωση παραπομπής της υπόθεσης για συζήτηση στο ακροατήριο, ο ιδιώτης διάδικος καταβάλλει το προβλεπόμενο παράβολο (300 ευρώ), το οποίο επιστρέφεται αν γίνει αποδεκτή, έστω και εν μέρει, η αίτηση δικαστικής προστασίας.

γ. Επεκτείνεται η εφαρμογή του ν. 4871/2021, όσον αφορά στην επιλογή, στην κατάρτιση και στην επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και για τους δικαστικούς υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την προσθήκη ειδικότερων ρυθμίσεων για τους υπαλλήλους αυτούς.

Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής των προαναφερόμενων δικαστικών υπαλλήλων και σε επιμορφωτικά προγράμματα που οργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

[ ΜΕΡΟΣ Γ ]

Ρυθμίζονται λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ειδικότερα:

1.Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (ν. 2318/1995), που αναφέρονται σε θέματα σχετικά με τα μερίσματα και τη λειτουργία των συλλόγων αυτών. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

α. Προβλέπεται, η σύσταση, με υπουργική απόφαση, ειδικού διανεμητικού λογαριασμού, με σκοπό τη διανομή μερίσματος στο σύνολο των ενεργών μελών του οικείου Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών.

Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαχείριση του συνιστώμενου λογαριασμού και την προέλευση των πόρων του (40% παρακράτηση επί της καθαρής αμοιβής κάθε δικαστικού επιμελητή). [Κατά τα ισχύοντα, παρακρατείται από την εν λόγω αμοιβή ποσοστό 50%, και αποδίδεται στον οικείο σύλλογο δικαστικών επιμελητών για να γίνει διανομή μεταξύ των μελών του].

β. Με την ίδια ως άνω απόφαση, μπορεί να θεσπίζεται η υποχρέωση παρακράτησης ποσοστού επί των αμοιβών που αφορούν στις επιδόσεις και στις λοιπές διαδικαστικές πράξεις που διενεργούνται για λογαριασμό των νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα (άρθρο 14 παρ.1 περ.α, του ν. 4270/2014), των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και των λοιπών μνημονευόμενων οντοτήτων (πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες κ.λπ.) και απόδοσης αυτού απευθείας στον οικείο σύλλογο.

  1. Παρέχεται η δυνατότητα σε δικηγόρους που ασκούν καθήκοντα νομικών παραστατών στο πλαίσιο του θεσμού της διαμεσολάβησης (ν. 4640/2019), να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα επιμορφωτικά σεμινάρια.

Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα καθώς και πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ.

Με ΚΥΑ καθορίζονται τα ζητήματα εφαρμογής της ανωτέρω ρύθμισης (οι φορείς επιμόρφωσης και το ύψος της αποζημίωσης αυτών, το ύψος του επιδόματος των επιμορφούμενων δικηγόρων κ.λπ.).

  1. Ορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου και των Συμβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), στο ύψος των αποδοχών του Προέδρου και των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) αντίστοιχα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του ν. 4590/2019. Κατόπιν τούτου εφεξής, οι αποδοχές του Προέδρου και των Συμβούλων ΕΑΔΗΣΥ:

— ορίζονται στο εβδομήντα τοις εκατό (70%) των πάσης φύσης αποδοχών του Προέδρου και του Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αντίστοιχα,

— υπάγονται, ανεξαρτήτως της ιδιότητας των προσώπων που κατέχουν τις θέσεις, στο ανώτατο όριο αποδοχών που εφαρμόζεται για τους δικαστικούς λειτουργούς.

  1. Χορηγείται η αποζημίωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2521/1997 και στον Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στον Επίτροπο της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. (άρθρο 60)

  2. Ορίζεται ότι, για τον προσδιορισμό της καταβαλλόμενης αποζημίωσης στους δικαιούχους, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλοτρίωσης ακινήτων (άρθρο 13 του ν. 2882/2001), λαμβάνεται υπόψη η αξία του απαλλοτριωμένου ακινήτου κατά τον χρόνο συζήτησης για τον οριστικό προσδιορισμό, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή υπερβαίνει την κατά τον χρόνο συζήτησης για τον προσωρινό προσδιορισμό αξία του απαλλοτριωμένου ακινήτου.

  3. α. Επανακαθορίζεται το πλαίσιο συγκρότησης επιτροπών και ομάδων εργασίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με τη συμμετοχή, κατά περίπτωση, δικαστικών λειτουργών, δικαστικών υπαλλήλων, μελών ΔΕΠ, προσώπων που παρέχουν εκπαιδευτικό ή ερευνητικό έργο σε πανεπιστήμια κ.λπ.

β. Επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις (παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2021), στον Πρόεδρο, στα λοιπά μέλη και στον γραμματέα:

  1. Των ειδικών επιτροπών και ομάδων εργασίας με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου,

  2. Των προαναφερόμενων επιτροπών και ομάδων εργασίας που έχουν ήδη συγκροτηθεί για τα υπό εξέλιξη προγράμματα, εφόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και για τα οποία έχουν ήδη συναφθεί οι σχετικές συμφωνίες επιδότησης. Οι συνέπειες συγκρότησης των εν λόγω συλλογικών οργάνων ανατρέχουν στην ημερομηνία σύναψης των σχετικών συμφωνιών. (Α62 – 65).

 

spot_img

Lawjobs