ΣτΠ: Έγκριση επιχειρηματικού σχεδίου ατόμου με αναπηρία από τον Ο.Α.Ε.Δ.

0

Πολίτης, με αναπηρία 80%, προσέφυγε στον Συνήγορο μετά την απόρριψη του επιχειρηματικού του σχεδίου από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης του ΟΑΕΔ. Ο πολίτης είχε αιτηθεί την ένταξη στο Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, που είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δόθηκε δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μίας νέας οικονομικής οντότητας.

Ο ΟΑΕΔ ενημέρωσε τον ενδιαφερόμενο ότι το επιχειρηματικό του σχέδιο απορρίφθηκε από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης επειδή δεν πληρούσε τα κριτήρια της Ομάδας Β (ποιοτικά χαρακτηριστικά επιχειρηματικού σχεδίου). Ο πολίτης υπέβαλε εμπρόθεσμα την ένστασή του εξηγώντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σχεδίου του, τον τεχνολογικό εξοπλισμό και την ομάδα των συνεργατών του.

Ο Συνήγορος, επεσήμανε ότι κατά την εξέταση της ένστασης του ενδιαφερόμενου ο Ο.Α.Ε.Δ. θα έπρεπε να λάβει υπόψη ότι ο επιχειρηματίας αναγκάστηκε να βγει στην σύνταξη- για τρία περίπου έτη- λόγω αναπηρίας 80%. Ωστόσο, ο ίδιος αποφάσισε να διακόψει την σύνταξη και να ξεκινήσει ένα νέο επάγγελμα στο οποίο αισθανόταν ικανός να αντεπεξέλθει, γεγονός που αποδεικνύει τη θέλησή του να προχωρήσει στη ζωή και χρήζει υποστήριξης από κάθε δημόσια υπηρεσία.

Ο Συνήγορος1 τόνισε ότι οι προσπάθειες που καταβάλουν τα άτομα που αντιμετωπίζουν κάθε είδους αναπηρία θα πρέπει να ενισχύονται μέσα από κάθε πρόγραμμα του Οργανισμού, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ΑμεΑ. Τέλος επισήμανε ότι υπάρχουν θετικά μέτρα που μνημονεύονται στο άρθρο 7 παρ.2 του ν. 4443/2017 για την προστασία των ΑμεΑ και αποτελούν καταλυτικής σημασίας σχεδιασμό για την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, η οποία σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία είναι περιορισμένη.

Έπειτα από την διαμεσολάβηση του Συνηγόρου, η Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισμού ενημέρωσε τον πολίτη ότι το επιχειρηματικό του σχέδιο εγκρίθηκε από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης.