ΣτΠ: Σε σωστή κατεύθυνση η νέα νομοθεσία για τις Μονάδες Παιδικής Προστασίας

0

Ο Συνήγορος του Πολίτη χαιρετίζει την θέσπιση προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. 40494/03.05.2022, ως μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη στην κατεύθυνση της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αλλά και ως ένα ακόμη βήμα για την προαγωγή της αποϊδρυματοποίησης, σε ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες θεσμικές επιταγές.

Η Ανεξάρτητη Αρχή ή
δη με την Ειδική της Έκθεση «Από το ίδρυμα στην κοινότητα: Εναλλακτική φροντίδα ευάλωτων παιδιών και υποστήριξη οικογενειών» (Αύγουστος 2020)1, καθώς και με παλαιότερες παρεμβάσεις της2, έχει επισημάνει την αυξημένη σημασία και την ανάγκη εισαγωγής ενός πλαισίου λειτουργίας για τα ιδρύματα φιλοξενίας ανηλίκων, ιδίως τις μονάδες παιδικής προστασίας που υπάγονται στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), οι οποίες παρουσιάζουν προβληματική ανομοιογένεια ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους και την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας στα φιλοξενούμενα παιδιά.


Περαιτέρω
, μία σειρά από προβλέψεις που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κανονιστική πράξη, αξιολογούνται ως σημαντικές για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των παιδιών που διαβιούν σε ιδρύματα. Ιδίως οι ρητές αναφορές σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις των φορέων, όπως ενδεικτικά η προστασία των παιδιών από κακοποίηση (σε συνδυασμό με τις πρόσφατες ρυθμίσεις του ν.4837/21), η ενημέρωση των παιδιών για τα θέματα που τα αφορούν και η ακρόαση των απόψεών τους, η προστασία της ιδιωτικής τους ζωής από την έκθεση σε ΜΜΕ, η διασφάλιση της πλήρους εκπαιδευτικής τους ένταξης και η συμμετοχή τους σε κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, καθώς και η διατήρηση επαφής με συγγενικά και άλλα πρόσωπα εκτός του ιδρύματος, αποτελούν μία επιπλέον ασφαλιστική δικλείδα σεβασμού της προσωπικότητας τους σε τομείς στους οποίους κατά καιρούς ο Συνήγορος έχει διαπιστώσει και επισημάνει πληθώρα παραβιάσεων.


Η Αρχή
, σε συνέχεια και των παρατηρήσεών της στο σχέδιο της ΚΥΑ, επιφυλάσσεται να υποβάλει το επόμενο διάστημα περαιτέρω προτάσεις ως προς επιμέρους προβλέψεις του θεσπισθέντος πλαισίου, εστιάζοντας στην ανάγκη να διασφαλίζεται με τον βέλτιστο τρόπο μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων η σαφής οριοθέτηση των κανόνων λειτουργίας, η συστηματική και επαρκής εποπτεία και η παιδοκεντρική προσέγγιση σε όλους τους χώρους όπου διαβιούν παιδιά και ιδίως οι πλέον ευάλωτοι πληθυσμοί ανηλίκων, αλλά και η σταδιακή εγκατάλειψη του μοντέλου ιδρυματικής φροντίδας στη χώρα μας.