Συγκρότηση Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων

0

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη του άρθρου 148 του ν. 4194/2013 «Κώ- δικας Δικηγόρων» (Α’ 208), όπως ισχύει.

2. Τα υπ’ αρ. έγγραφα: α)3180/22.12.2020, της Προ- έδρου του Αρείου Πάγου και β) 1147/23.12.2020, της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από- φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Δικηγόρων για διετή θητεία, από 1.1.2021 έως και 31.12.2022, αποτελούμενο από τους εξής:

1. Την Αγγελική ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ , Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο του Συμβουλίου, με αναπληρώτριά της τη Μαρία ΝΙΚΟΛΑΚΕΑ, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου και αναπληρώτρια αυτής, σε περίπτωση κωλύματός της, τη Μαρία ΓΕΩΡΓΙΟΥ , Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

2. Τη Μαρία ΚΟΥΒΙΔΟΥ, Αρεοπαγίτη, ως τακτικό μέλος του Συμβουλίου, με αναπληρωτές αυτής σε περίπτωση κωλύματός της, τους Βασίλειο ΜΑΧΑΙΡΑ  και Μαρία ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ  , Αρεοπαγίτες και

3. Τους: Θεόδωρο ΓΕΩΡΓΑΚΗ , δικηγόρο Αθηνών, Ανδρέα ΤΑΓΑΡΑΚΗ  , δικηγόρο Θεσσαλονίκης και Δημήτριο ΠΟΛΛΑΛΗ , δικηγόρο Πειραιώς, ως τακτικά μέλη του Συμβουλίου, με αναπληρωτές αυτών τους: Ανδρέα ΖΑΧΟΠΟΥΛΟ , Θεμιστοκλή ΜΑΜΑΚΟ , Χριστίνα ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ , Δημήτριο ΜΑΝΩΛΗ  , Παναγιώτη ΤΣΟΥΜΑΝΗ , δικηγόρους Αθηνών και Ιωάννη ΠΙΤΣΙΩΡΑ, δικηγόρο Θεσσαλονίκης .

Σχόλια