Συγκρότηση Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής του Εφετείου Αθηνών για το διαγωνισμό υποψηφίων συμβολαιογράφων, έτους 2022

0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ /
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ /
ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 96 –
Τηλέφωνο: 213.130.7441
Πληροφορίες: Α. Κουκουμάτσα /
Email: nkoukoumatsa@justice.gov.gr
Αθήνα,
29042022 / Αριθ. πρωτ. : 18947 οικ.

ΑΠΟΦΑΣΗ


ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής του Εφετείου Αθηνών

για το διαγωνισμό υποψηφίων συμβολαιογράφων έτους 2022».


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Έχοντας υπόψη:

1. Τ
o άρθρο 25 παρ. 4β του ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» (Α ́
96), όπως ισχύει

2. Τη με αριθμό 10270/2021 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Τρόπος
διενέργειας διαγωνισμού Συμβολαιογράφων» (Β ́ 838)

3. Το με αριθμό 4112/19-04-2022 έγγραφο της Προέδρου του Τριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών

4. Το με αριθμό 4969/19-04-2022 έγγραφο της Διευθύνουσας την Εισαγγελία
Εφετών Αθηνών

5. Το με αριθμό 142/26-04-2022 έγγραφο της Συντονιστικής Επιτροπής
Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

6. Το με αριθμό 4259/19-04-2022 έγγραφο του Προέδρου της Τριμελούς
Οργανωτικής Επιτροπής Εφετείου Αθηνών.


Αποφασίζουμε


Τη συγκρότηση Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής στην έδρα του Εφετείου

Αθηνών, για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού υποψηφίων Συμβολαιογράφων έτους
2022, σύμφωνα με τη με αριθμό 15081οικ./14-04-2022 (Γ ́ 921) απόφαση
προκήρυξη του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, αποτελούμενη από τους:


1. Δημήτριο Οικονόμου του Ιωάννη, Πρόεδρο Εφετών Αθηνών ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια αυτού, την Ιωάννα Γυφτοπούλου του Αργυρίου, Πρόεδρο Εφετών Αθηνών.

2. Καλλιόπη Βαρδάκη του Δημητρίου, Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, με αναπληρώτρια αυτής την Ιωάννα Τσάλη του Νικολάου, Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

3. Θεόδωρο Χαλκίδη του Αναστασίου, Συμβολαιογράφο Αθηνών, με αναπληρωτή αυτού, τον Χρήστο Δανιά του Κωνσταντίνου, Συμβολαιογράφο Αθηνών.


Γραμματέα
της Επιτροπής ορίζουμε την Γεωργία Γεωργοπούλου του Κωνσταντίνου, δικαστική υπάλληλο του Εφετείου Αθηνών, με αναπληρώτρια αυτής την Ευαγγελία Δημητριάδου του Αθανασίου, δικαστική υπάλληλο του Εφετείου Αθηνών.


Η
αποζημίωση του Προέδρου, των Μελών και της Γραμματέως της ως άνω Επιτροπής θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ