Συμβ/κός Σύλλογος Ε.Α.Π.Α.Δ: αποχή των μελών του από 30/5 έως 20/6

0

Ανακοίνωση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου:

1)         Τα μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. θα απέχουν από τις 30.5.2022 έως 20.6.2022, ημερομηνία για την οποία προσδιορίζεται με την απόφαση αυτή η πραγματοποίηση νέας Γενικής Συνέλευσης υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από την έναρξη ή μη αποχής στις 30.5.2022.

Θέματα αυτής της Γ.Σ. αποφασίστηκαν: α) η ενημέρωση για την πρόοδο των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων με τους αρμόδιους φορείς, όσον αφορά στα αιτήματα και τις εξελίξεις σχετικά με την Ηλεκτρονική έναρξη υποχρεωτικής υποβολής των εγγραπτέων δικαιωμάτων και τη λήψη αποφάσεων, β) Συμβολαιογραφική ύλη- Πράξεις Αποδοχής κληρονομιάς, Λήψη αποφάσεων, γ) συμβολαιογραφικά δικαιώματα και δ) διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων ΤΑΠ.

Σε περίπτωση μεταφοράς της ημερομηνίας της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής καταχώρισης συμβολαίων σε τυχόν μεταγενέστερο χρόνο, η αποχή θα αρχίζει από την νέα αυτή ημερομηνία έναρξης και θα έχει διάρκεια είκοσι ημερών ακολουθούμενη από Νέα Γενική Συνέλευση την τελευταία ημέρα της αποχής.

Για την έναρξη της αποχής στην ανωτέρω ημερομηνία 30-5-2022, ή τυχόν μεταφοράς της, θα αποσταλεί από τον Σύλλογο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ με το σχετικό περιεχόμενο υπενθύμισης της απόφασης και των εξ αυτής απορρεουσών υποχρεώσεων των μελών.

2)         Τα μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. θα απέχουν από την υπογραφή όλων των μεταβιβαστικών συμβολαίων και από τη διενέργεια πλειστηριασμών, με εξαίρεση τις διαδικαστικές πράξεις κατάθεσης εγγράφων και αναγγελιών απαιτήσεων. Θα απέχουν από την υποβολή δηλώσεων my property και χειρόγραφων δηλώσεων μεταβίβασης ακινήτου σε εκτέλεση προσυμφώνου.

Θα απέχουν από την ηλεκτρονική κατάθεση για καταχώριση ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ των εγγραπτέων πράξεων, συμπεριλαμβανομένης και της καταχώρισης των πράξεων αποδοχής κληρονομίας. ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΕΧΟΥΝ από την υπογραφή των πράξεων αποδοχής κληρονομίας και των παγίων πράξεων.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΗΣ:

Η απόφαση του Κτηματολογίου για υποχρεωτική καταχώριση ηλεκτρονικά των συμβολαίων στα Κτηματολογικά Γραφεία του Φορέα από 30.5.2022 βρίσκει τους συμβολαιογράφους κατηγορηματικά αντίθετους. Το αποκλειστικό σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης εγγραπτέωv πράξεων ενέχει κινδύνους για τη συναλλαγή, δημιουργεί, σε περίπτωση απώλειας των τεχνικών μέσων, προβλήματα στην τήρηση της αρχής της χρονικής προτεραιότητας, επάγει σημαντικό επαγγελματικό κίνδυνο και στον συμβολαιογράφο, ιδίως όταν θεσπίζεται για πρώτη φορά και είναι πλήρως αρρύθμιστοι οι όροι της ευθύνης αυτής.

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ, ως εκ τούτου: Τη διατήρηση της ηλεκτρονικής καταχώρισης, (η οποία γίνεται ΜΟΝΟ από τον συντάκτη του εγγράφου Συμβολαιογράφο) και παράλληλα τη δυνατότητα κατάθεσης των εγγράφων για την καταχώριση δια φυσικής παρουσίας, όπως ο νόμος προβλέπει. Την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων, νομοθετικών και τεχνικών που αφορούν στην ηλεκτρονική καταχώριση. Τη θέσπιση ενιαίων κανόνων ελέγχου των προς καταχώρηση πράξεων, τηρούμενων και εφαρμοζόμενων από τα Κτηματολογικά Γραφεία. Τη δυνατότητα διόρθωσης οίκοθεν των προδήλων σφαλμάτων.

Τη δημιουργία HELP DESK στα Κτηματολογικά Γραφεία για την επίλυση τεχνικών και άλλων θεμάτων στην διαδικασία της καταχώρισης των πράξεων.

Γραμμή επικοινωνίας σε λειτουργία μεταξύ Φορέα και συμβολαιογράφων για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν τις προς καταχώριση πράξεις.

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ:

1) Στο θέμα της έκδοσης Βεβαιώσεων περί μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας: Τα μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. θα απέχουν από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαιώσεων περί μη οφειλής Τ.Α.Π., δεδομένου ότι παραμένει το αίτημα κατάργησης της διάταξης που προβλέπει την εκ μέρους του συμβολαιογράφου αναζήτηση.

2)         Στο θέμα των ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: Θα εκφραστεί στους αρμόδιους φορείς η κατηγορηματική αντίθεση του Σώματος σε κάθε απώλεια ύλης και ειδικότερα στην αποσύνδεση της αποδοχής κληρονομιάς από τον συμβολαιογραφικό τύπο, όπως και να πραγματοποιηθούν τα απαραίτητα διαβήματα για την προστασία του δημοσίου εγγράφου και της ισχύος, κορωνίδα του οποίου αποτελεί το συμβολαιογραφικό έγγραφο.

3)         Στο θέμα των συμβολαιογραφικών αμοιβών και δικαιωμάτων: Υποβολή αιτήματος έκδοσης υπουργικής απόφασης για αύξηση της ανά ώρα χρονοχρέωσης χωρίς συμψηφισμό, καθιέρωση αμοιβής για κάθε ενέργεια, η οποία έχει ανατεθεί στο συμβολαιογράφο (ηλεκτρονικές δηλώσεις, ηλεκτρονική καταχώριση πράξεων κλπ).

4)         Η θεσμική εκπροσώπηση του Σώματος από όποιον και όπου αυτή λαμβάνει χώρα οφείλει να γίνεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ., όπως ακριβώς αυτές ψηφίστηκαν, ανεξαρτήτως προσωπικών απόψεων.

5)         Η διαγραφή από το site του Συλλόγου των από 20-04-2022 και 06-05-2022 επιστολών του Προέδρου προς τα μέλη, για τους λόγους που αναλύθηκαν στη Γ.Σ.»

Η ανωτέρω μαζική απόφαση του Σώματος της ΓΣ των μελών του Συλλόγου δίδει τον απαραίτητο χρόνο στους αρμόδιους Φορείς να επαναπροσδιορίσουν τις θέσεις τους. Πρόκειται για μία απόφαση του Σώματος ευθύνης και σύνεσης, το οποίο προσέρχεται στη διαπραγμάτευση με τους αρμόδιους Φορείς έχοντας εξαγγείλει την αποχή της από 30.05.2022 προκειμένου ο διάλογος να διεξαχθεί αδιατάρακτα και με όρους ειλικρίνειας, σαφήνειας και ενσυναίσθησης.”