Συμβ/κός Σύλλογος: έκτακτα μέτρα πρόληψης κατά της διάδοσης του κορωνοϊού

0

Ανακοίνωση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου:

“Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β΄ 4829) η υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/02.11.2020 ΚΥΑ των συναρμοδίων Υπουργών, με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ, η ισχύς της ορίζεται από τις 3 Νοεμβρίου και ώρα 6:00 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Επιγραμματικά και σε σχέση με τα συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος ζητήματα, προβλέπονται τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρ. 11 της ΚΥΑ, οι Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) της Χώρας κατατάσσονται σε δύο επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας: στο επιδημιολογικό επίπεδο επιτήρησης (κίτρινο) και στο επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο). Σε σχέση με το Σύλλογό μας, στο δεύτερο επίπεδο (κόκκινο) εντάσσονται όλες οι ΠΕ της Αττικής, η ΠΕ Βοιωτίας, η ΠΕ Νάξου (πλην του Δήμου Αμοργού), η ΠΕ Θήρας και ο Δήμος Σαλαμίνας.

Ως προς τα επίπεδα των μέτρων που λαμβάνονται αναλόγως του επιδημιολογικού επιπέδου της κάθε ΠΕ, ισχύουν τα εξής:

  • Στις Δημόσιες Υπηρεσίες, στις «κόκκινες» περιοχές, η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται μόνον σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά μόνον κατόπιν ραντεβού.
  • Τα Δικαστήρια λειτουργούν κανονικά, με την τήρηση πάντα των σχετικών αποστάσεων και του ανώτατου αριθμού συγκέντρωσης ατόμων στις αίθουσες, σε συνδυασμό με μέτρα λειτουργίας και προστασίας που θα ληφθούν και θα εξειδικευτούν από τις Διοικήσεις τους και θα αναρτηθούν στα οικεία Καταστήματα και στις ιστοσελίδες, όπου υπάρχουν.
  • Οι πλειστηριασμοί καθώς και όλες οι διαδικασίες και ενέργειες που συνδέονται με αυτούς, διενεργούνται κανονικά.
  • Τα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία που βρίσκονται στο επιδημιολογικό επίπεδο επιτήρησης λειτουργούν κανονικά. Ειδικά, όμως, στις ΠΕ με επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο), επιτρέπονται οι συναλλαγές και ο έλεγχος στο αρχείο αποκλειστικά σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται με απόφαση του Προϊσταμένου του οικείου Υποθηκοφυλακείου / Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστή-ματος του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» που τοιχοκολλάται στο οικείο Κατάστημα και αναρτάται στην ιστοσελίδα, εφόσον υπάρχει. Στην ίδια απόφαση εξειδικεύονται και επιπλέον μέτρα για την λειτουργία της Υπηρεσίας, μηχανισμού ελέγχου κλπ που σχετίζονται με τη πρόληψη της διάδοσης της νόσου. Στις ΠΕ με επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο), αναστέλλονται: α) κάθε προθεσμία σχετικά με την μεταγραφή, εγγραφή, καταχώρηση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων, β) η παραγραφή κάθε συναφούς αξίωσης. Οι διοικητικές λειτουργίες των εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων Κω και Ρόδου, των Κτηματολογικών Γραφείων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης καθώς και των Υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» συνεχίζονται. Επίσης, εξακολουθούν να λειτουργούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Επίσης, για τα ίδια Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα, όπου προβλέπεται και παρέχεται η ηλεκτρονική υπηρεσία αίτησης καταχώρησης εγγραπτέων πράξεων, με σχετική απόφαση του Φορέα, αυτή εξακολουθεί να λειτουργεί υπό τους ειδικότερους όρους της ανωτέρω απόφασης του Προϊσταμένου του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Είναι προφανές, ότι όλα τα παραπάνω μέτρα εφαρμόζονται σε συνδυασμό πάντα με τα αυτονόητα μέτρα της τήρησης της ατομικής υγιεινής, των ελάχιστων αποστάσεων, των όρων συγχρωτισμού, της χρήσης μάσκας καθώς και του συχνού και καλού αερισμού των κλειστών χώρων.”