Συμβ/κός Σύλλογος: νέα ΠΝΠ – Συμψηφισμός 25% ΦΠΑ – Παράταση ισχύος VISA

0

“ΘΕΜΑ: «Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου [ΠΝΠ] 13.04.2020 (ΦΕΚ Α΄ 84/13.04.2020):  Ευεργέτημα συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών ΦΠΑ (α’ τρίμηνο 2020) – Παράταση ισχύος εθνικών θεωρήσεων εισόδου πολιτών τρίτων χωρών»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 έχουν νομοθετηθεί ορισμένα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, επιστημόνων, εργαζομένων, φυσικών εν γένει προσώπων, αφορώντα και στους συμβολαιογράφους, όπως και σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας έχουμε εκθέσει.

Με την από 13.04.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 84/13.04.2020) και ειδικότερα στο άρθρο 3 αυτής, προβλέπεται συμπλήρωση της παρ. 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ  (Α’ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, και ορίζεται ότι στις οικονομικά πληγείσες λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού επιχειρήσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι συμβολαιογράφοι, σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν προσδιορίσει τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί, εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προκύπτει από τις δηλώσεις α’ τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020.

Περαιτέρω, στην ίδια ΠΝΠ (ΦΕΚ Β’ 84/13.04.2020) και ειδικότερα στο άρθρο 47 αυτής, ορίζεται ότι η ισχύς των εθνικών θεωρήσεων εισόδου (VISA), οι οποίες χορηγήθηκαν σε πολίτες τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4251/2014 (Α’ 80) και έληξαν μετά την 11η Μαρτίου 2020 ή λήγουν έως την 31η Αυγούστου 2020, παρατείνεται αυτοδίκαια έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Κατά τη διάρκεια ισχύος της αυτοδίκαιης παράτασης, οι πολίτες τρίτων χωρών απολαύουν το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων οι οποίες απορρέουν από την αντίστοιχη θεώρηση εισόδου (VISA) που έχουν λάβει. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας, κάτοχος εθνικής θεώρησης, εξέλθει της ελληνικής επικράτειας κατά το διάστημα της αυτοδίκαιης παράτασης που προβλέπεται με το παρόν, η θεώρηση παύει αυτοδικαίως να ισχύει από την ημερομηνία εξόδου από την ελληνική επικράτεια.”

ΦΕΚ Α 84/13-4-2020

Σχόλια