Συμβ/κός Σύλλογος: Προαιρετική ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από συμβολαιογράφους για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων

0

Ανακοίνωση Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου:

“Σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.2664/1998 όπως ισχύει, για την καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα των πράξεων του άρθρου 12 του αυτού νόμου απαιτείται υποβολή αιτήσεως, η οποία επιτρέπεται να υποβάλλεται και με ηλεκτρονικά μέσα.

Με τις υπ’ Αριθμ. 61/16/10.04.2019 (Β΄1390), 101/16/28.05.2020 (Β΄2681) και 108/12/17.09.2020 (ΦΕΚ Β΄/4391/6.10.2020) αποφάσεις του το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, καθόρισε τον τρόπο υποβολής και του περιεχομένου των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων και τη χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και όρισε ως ημερομηνία για την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων από Συμβολαιογράφους για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. την 12η Οκτωβρίου 2020.

Συνεπεία των ανωτέρω διατάξεων και αποφάσεων στις 06.10.2020 υπεγράφη Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και ν.π.δ.δ. «Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσου» για την Οργάνωση και Λειτουργία Πλαισίου Ηλεκτρονικών Συναλλαγών με τις Υπηρεσίες του Κτηματολογίου, με στόχο τη λειτουργία και υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα παρέχονται από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ προς τους Συμβολαιογράφους – μέλη του ΣΣΕΑΠΑΔ και προς αποφυγή μονομερών ενεργειών εκ μέρους του Φορέα ως έχων τη νομοθετική εξουσιοδότηση. Παρόμοια Πρωτόκολλα Συνεργασίας υπέγραψαν με τον Φορέα η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος. Σημειώνεται ότι σε σχετική συνεδρίαση της ΣΕΣΣΕ δεν κατέστη δυνατή η υπογραφή του ανωτέρω Πρωτοκόλλου Συνεργασίας σε επίπεδο Συντονιστικής Επιτροπής γιατί ορισμένα μέλη της επιφυλάχθηκαν, με συνέπεια το Πρωτόκολλο Συνεργασίας να υπογράφεται από κάθε Συμβολαιογραφικό Σύλλογο ξεχωριστά.

Εν όψει δε της έναρξης της δυνατότητας ηλεκτρονικής καταχώρησης των εγγραπτέων συμβολαιογραφικών πράξεων στα Βιβλία των Κτηματολογικών Γραφείων την 12η Οκτωβρίου 2020, ο Σύλλογός μας μεριμνά για την σύσταση help desk για την υποβοήθηση των μελών μας, που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την συγκεκριμένη εφαρμογή.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο γεγονός ότι η από 12/10/2020 δυνατότητα που παρέχεται στους συμβολαιογράφους μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. είναι προαιρετική και ουδόλως τροποποιείται ο τρόπος κατάθεσης των εγγραπτέων πράξεων στο σύνολο των κτηματολογικών γραφείων και υποθηκοφυλακείων της χώρας. Η δε δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αφορά μόνα τα Γραφεία που λειτουργεί ο Φορέας και συγκεκριμένα τα Γραφεία: Αιγάλεω, Βέροιας, Εορδαίας, Ιερισσού, Καλαμαριάς, Καρδίτσας, Κοζάνης, Κομοτηνής, Κορίνθου Α’, Λευκάδας, Ναυπλίου, Νεμέας, Νίκαιας, Πάτμου, Πειραιώς, Περιστερίου, Πολυγύρου, Πρεβέζης, Σέρβιων, Φιλιππιάδας και Χίου, καθώς και σε όσα θα προστίθενται από το Ελληνικό Κτηματολόγιο στο μέλλον.”

Σχόλια