21η Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου [2-3/11]

0

Κομοτηνή, 2-3 Νοεµβρίου 2019 – Πανεπιστηµιούπολη ΔΠΘ, Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων της Νοµικής Σχολής

Πρόγραμμα

Σάββατο 2 Νοεµβρίου 2019

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ

Πρόεδρος: Μαρία Γιούνη

09.00 – 09.30 Υποδοχή συνέδρων – Χαιρετισµοί

09.30 – 10.00 Κατερίνα Μανδαλάκη: Το πρόβληµα των χρεών στην αρχαία Κρήτη: Η επιγραφική µαρτυρία της Μάλλας (IC I, xix 3A)

10.00 – 10.30 Αθηνά ∆ηµοπούλου: Χειρός πίστις

10.30 – 11.00 Ηλίας Αρναούτογλου: Αποκαθιστώντας την δηµοκρατία. ∆ίκαιο και θεσµοί στην πρώιµη ελληνιστική Αθήνα (307-301 π.Χ.)

11.00 – 11.30 ∆ιάλειµµα – Καφές

B΄ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ

Πρόεδρος: Σοφία Αδάµ-Μαγνήσαλη

11.30 – 12.00 Μαριάννα Θωµά: Οι γυναίκες και η προστασία της περιουσίας τους στη ρωµαϊκή Αίγυπτο υπό το φως των παπύρων

12.00 – 12.30 Γιάννης Τζαµτζής: Οι πρεσβύτεροι («παλαιοί») της Καρχηδόνας

12.30 – 13.00 Πολύµνια Κατσώνη: Η εξέλιξη του θεσµού του υπάτου από την πρώιµη στην ύστερη βυζαντινή περίοδο

13.00 – 13.30 Γιώργος Ροδολάκης: Το ναυτικό δάνειο στο Νόµο Ροδίων Ναυτικό. ∆υσνόητα άρθρα αλλά και Graeca sunt

Γ΄ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ

Πρόεδρος: ∆έσποινα Τσούρκα-Παπαστάθη

17.00 – 17.30 Ανδρέας Γκουτζιουκώστας: Παρατηρήσεις για τη δικαστική δραστηριότητα του εξάκτωρα

17.30 – 18.00 Βασίλης-Αλέξανδρος Κόλιας: Επικύρωση δικαιοπραξιών µε χρυσόβουλλα κατά τη µέση βυζαντινή περίοδο

18.00 – 18.30 Μάριος Τάνταλος: Σχόλια στην Εξάβιβλο του Κωνσταντίνου Αρµενοπούλου

18.30 – 19.00 ∆ιάλειµµα – Καφές

∆΄ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ

Πρόεδρος: Ελευθερία Παπαγιάννη

19.00 – 19.30 ∆έσποινα Τσούρκα-Παπαστάθη: Το βυζαντινορωµαϊκό ιδιωτικό δίκαιο επί οθωµανικής κυριαρχίας: Λειτουργία και εξέλιξη. Ι. Οι εξωγενείς παράγοντες

19.30 – 20.00 Γιάννης Χατζάκης: Το ηµερολόγιο ενος επαρχιακού εφηµερίου: Η υπόθεση του Σακελλαρίου Νάξου π. Παρασκευά Σµυρναίου (1683)

20.00 – 20.30 ∆ηµήτρης Αποστολόπουλος: Από την Λεχία στην Αθωνική πολιτεία. Οι τύχες ενός αντιτύπου του Juris graeco-romani του Leunclavius

21.30 Δείπνο

Κυριακή 3 Νοεµβρίου 2019

Ε΄ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ

Πρόεδρος: Γεώργιος Π. Νάκος

09.30 – 10.00 Κέλλυ Μπουρδάρα: Παρουσίαση του Αρχείου Κωνσταντίνου Λογοθέτη ∆ουζίνα 1803-1830

10.00 – 10.30 Χαρίκλεια ∆ηµακοπούλου: Ἡ πρώτη διαµόρφωσις τῆς ∆ηµοσίας ∆ιοικήσεως στό Νεοελληνικό Κράτος, 1822-1833

10.30 – 11.00 Βασιλική ∆ιάφα: Πράξεις «αθεµιτογαµίας» στην Κοζάνη τον 19ο αι.

11.00 – 11.30 Μαριλένα Χρηστίδου: Μορφές ∆ιαθηκών κατά τη Νοµολογία του Μικτού Εκκλησιαστικού ∆ικαστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως ∆ιδυµοτείχου κατά την περίοδο 1898-1905

Λήξη Εργασιών Συνεδρίου

11.30 – 12.00 Καφές

12.00 Γενική Συνέλευση Eλληνικής Εταιρείας Ιστορίας του ∆ικαίου

Σχόλια