Ανακοίνωση για την αλλαγή τόπου της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 19.2.2011

0

Όπως είναι γνωστό, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ», είχαν κληθεί τα Μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, οδός Ακαδημίας 60, την 12η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1. Υποβολή και ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της Χρήσεως 1.1.2010/31.12.2010. 2. Ανάγνωση της Εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της άνω Χρήσεως. 3. Υποβολή και έγκριση ταμειακού απολογισμού της άνω Χρήσεως 1.1.2010/31.12.2010. 4. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής για την Χρήση 2011. 5. Έγκριση Προϋπολογισμού για το τρέχον έτος 2011. 6. Ανακοινώσεις, η οποία όμως ματαιώθηκε λόγω μη επιτεύξεως απαρτίας. Για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας είχε επίσης ορισθεί επαναληπτική συνεδρίαση της ΓΣ για την 19η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ. στον αυτό ως άνω τόπο. Επειδή την 19η Φεβρουαρίου 2010 τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών θα παραμείνουν κλειστά, γνωστοποιείται στα μέλη του ΣΕΕ ότι η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει και πραγματοποιηθεί στον αυτό ως άνω χρόνο (19η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ.) στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ(αίθουσα ΕΥΡΩΠΗ), οδός Μαυρομιχάλη αρ. 23, Αθήνα. Υπενθυμίζεται ότι στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα Μέλη του Συνδέσμου τα οποία έχουν εκπληρώσει τις μέχρι την ημέρα της Συνέλευσης οικονομικές υποχρεώσεις τους. Κάθε μέλος μπορεί να παραστεί στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ άλλου μέλους, κατόπιν ειδικής έγγραφης εξουσιοδότησης και μπορεί να αντιπροσωπεύει μέχρι δύο Μέλη. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ