Διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων: Η υφιστάμενη κατάσταση – προτάσεις βελτίωσης και επιτάχυνσης (17/12/2013)

0

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

«ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:
Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ »

18.00 – 18.15 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
18.15 – 18.30 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
18.30 – 21.00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Μενουδάκος, επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας,
Πρόεδρος ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ
18:30 – 19:15 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ:
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ:
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Ευανθία Κ. Σαββίδη, Δικηγόρος (LLM), Προϊσταμένη Δ/νσης Νομικών
Υπηρεσιών Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΑΑΔΗΣΥ)
Χάρης Συνοδινός, Δ.Ν., Δικηγόρος
19:15 – 20.00 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ,
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ:
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ:
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Νικόλαος Μαρκόπουλος, Πάρεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας
Γιάννης Βασαρδάνης, Δικηγόρος, Διευθύνων Εταίρος Ι. Βασαρδάνης
& Συνεργάτες, Ταμίας ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ
20:00 – 21.00 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ:
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ:
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Μάνος Βράιλας, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΣΤΕΑΤ και ΣΑΤΕ
Έλενα Αστερίου, Δικηγόρος, Δικηγορικό Γραφείο Χρίστος Ρόβλιας
Η ημερίδα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

Σχόλια