Η Συνθήκη της Λισσαβώνας εντός της ελληνικής έννομης τάξης

0

Ο Τομέας Νομικής Επιστήμης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς οργανώνει, στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2010, σε συνεργασία με το Ελεγκτικό Συνέ-
δριο και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών το ΙΕ´ Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα:
Η Συνθήκη της Λισσαβώνας εντός της ελληνικής έννομης τάξης
Στην Αίθουσα Κ. Ρακτιβάν του Συμβουλίου της Επικρατείας, Πανεπιστημίου 47 (Πέμπτη απόγευμα)
και στην Αίθουσα Διαλέξεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ακαδημίας 60 (Παρασκευή πρωί
και απόγευμα).
Το ΙΕ´ Επιστημονικό Συμπόσιο είναι αφιερωμένο στον κ. Γεώργιο – Σταύρο Κούρτη,
πρώην πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Έναρξη: Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010, ώρα 17:00
Καλείσθε να παρευρεθείτε
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Σχόλια