Πρόσκληση των μελών του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων σε Τακτική Γενική Συνέλευση (14/03/15)

0

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ» και σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού του, καλούνται τα Μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, οδός Ακαδημίας 660, την 14η Μαρτίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00π.μ. και για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατ’ αυτήν, σε επαναληπτική συνεδρίαση την 21η Μαρτίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

1.    Υποβολή και ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της Χρήσεως 1.1.2014/31.12.2014.
2.    Αναγνώριση της Εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της άνω Χρήσεως 1.1.2014/31.12.2014.
3.    Υποβολή και έγκριση λογαριασμών της άνω Χρήσεως 1.1.2014/31.12.2014.
4.    Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής για την Χρήση 2015.
5.    Έγκριση προϋπολογισμού για το τρέχον έτος 2015.
6.    Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7.    Ανακοινώσεις

Κάθε μέλος μπορεί να παραστεί στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε δι΄ άλλου μέλους, κατόπιν ειδικής έγγραφης εξουσιοδότησης και μπορεί να αντιπροσωπεύει μέχρι δύο Μέλη.

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σχόλια