Πρόσκληση Των Μελών του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

0

Μετα απο απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο

του «Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων και σύμφωνα

με το άρθρο 11 του Καταστατικού του

καλούνται τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ακαδημίας 60

την 31η Ιανουαρίου 2009,ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατ’ αυτήν,

Θα γίνει επαναληπτική συνεδρίαση την 7η Φεβρουαρίου 2009,

ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων

στα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Επισημαίνεται ότι στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση

δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Μέλη του Συνδέσμου τα οποία

έχουν εκπληρώσει τις μέχρι την ημέρα της Συνέλευσης οικονομικές υποχρεώσεις τους.

Κάθε μέλος μπορεί να παραστεί στη Γενική Συνέλευση

είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ άλλου μέλους, κατόπιν ειδικής έγγραφης εξουσιοδότησης

και μπορεί να αντιπροσωπεύει μέχρι δύο Μέλη.

Σχόλια