Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

0

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ» και σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού του, καλούνται τα Μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών “Μιχ. Επ.Ζαφειρόπουλος”, οδός Ακαδημίας 60, την 24η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. και για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατ’ αυτήν, σε επαναληπτική συνεδρίαση την 3η Μαρτίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
ακόλουθα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση της Εκθέσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επί των πεπραγµένων της Χρήσεως1.1.2017/31.12.2017.
2. Ανάγνωση της Εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί
της άνω Χρήσεως 1.1.2017/31.12.2017.
3. Υποβολή και έγκριση λογαριασµών της άνω Χρήσεως 1.1.2017/31.12.2017.
4. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής για την Χρήση 2018.
5. Έγκριση Προϋπολογισµού για το τρέχον έτος 2018.
6. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
7. Ανακοινώσεις.

Επισημαίνεται ότι στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Μέλη του Συνδέσμου τα οποία έχουν εκπληρώσει τις μέχρι την ημέρα της Συνέλευσης οικονομικές υποχρεώσεις τους.

Κάθε μέλος μπορεί να παραστεί στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’
άλλου μέλους, κατόπιν ειδικής έγγραφης εξουσιοδότησης και μπορεί να
αντιπροσωπεύει μέχρι δύο Μέλη.

Αθήνα, Ιανουάριος 2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ