Σύνδεσμος Εμπορικολόγων: Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

0

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ» και σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού του, καλούνται τα Μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, οδός Ακαδημίας 60, την 12η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ. και για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατ’ αυτήν, σε επαναληπτική συνεδρίαση την 19η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1. Υποβολή και ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της Χρήσεως 1.1.2010/31.12.2010. 2. Ανάγνωση της Εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της άνω Χρήσεως. 3. Υποβολή και έγκριση ταμειακού απολογισμού της άνω Χρήσεως 1.1.2010/31.12.2010. 4. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής για την Χρήση 2011. 5. Έγκριση Προϋπολογισμού για το τρέχον έτος 2011. 6. Ανακοινώσεις. Επισημαίνεται ότι στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Μέλη του Συνδέσμου τα οποία έχουν εκπληρώσει τις μέχρι την ημέρα της Συνέλευσης οικονομικές υποχρεώσεις τους. Κάθε μέλος μπορεί να παραστεί στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ άλλου μέλους, κατόπιν ειδικής έγγραφης εξουσιοδότησης και μπορεί να αντιπροσωπεύει μέχρι δύο Μέλη.

Σχόλια