Τρίτο Σεμινάριο Διαμεσολαβήσεως

0

(στη μνήμη του Καθηγητού Στυλιανού Ν. Κουσούλη)

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ 1 0 . 1 2 . 2 0 1 0

15.30-16.00 Έναρξη-Χαιρετισμοί

Α΄ Συνεδρία: «Γενική προσέγγιση της θεωρίας στις π ροτεινόμενες ρυθμίσεις »
ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡ ΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ

16.00-16.15 Καθηγητής Ν ι κ ό λ α ο ς Κ . Κ λ α μ α ρ ή ς : «H διαδρομή των ελληνικών νομοθετικών προσπαθειών
για τη ρύθμιση της Διαμεσολαβήσεως ως τρόπου επιλύσεως των ιδιωτικών διαφορών. Κριτική
αποτίμηση των προσπαθειών και προοπτικές του θεσμού».

16.15-16.30 Επίκουρος Καθηγητής Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Π ο λ υ ζ ω γ ό π ο υ λ ο ς : «Θέματα της αναγκαστικής εκτε-
λέσεως της συμφωνίας από τη Διαμεσολάβηση».

16.30-16.45 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο ς , Διδάκτωρ Νομικής (Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Κολωνίας),
Ειδικός Επιστήμων της Πολιτικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών: «Γενικά χαρακτηριστικά της ρυθμίσεως της Οδηγίας 2008/52 ΕΚ για τη
διαμεσολάβηση σε ορισμένα θέματα Διαμεσολαβήσεως σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις».

Β΄ Συνεδρία: «H θεώρηση από πλευράς συγκριτικού δ ικαίου »
ΠΡΟΕΔΡΙΑ: O ΠΡΟ ΕΔΡΟ Σ ΕΦΕΤΩΝ ΙΩΑ ΝΝΗΣ ΧΑΜ ΗΛ ΟΘΩΡΗ Σ, Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβου-
λίου Διευθύνσεως του Εφετείου Αθηνών, Πρόεδρος της Εταιρείας Δικαστικών Μελετών

16.50-17.05 Μ α ν τ ώ Κ α λ λ ι γ έ ρ ο υ , Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδικεύσεως Πολιτικής Δικονομίας (Νομική Σχολή
Πανεπιστημίου Αθηνών), Δικηγόρος: «Η ρύθμιση της Διαμεσολαβήσεως στην έννομη τάξη του Η-
νωμένου Βασιλείου».

17.05-17.20 Θ ε ό δ ω ρ ο ς Β . Σ ι ο ύ φ α ς , Δικηγόρος: «Η διεξαγωγή της Διαμεσολαβήσεως στην Αγγλία –
Πρακτικές και θεσμικές δυσκολίες για την εφαρμογή της στην Ελλάδα».

17.20-17.35 Χ ρ ή σ τ ο ς Γ ρ . Τ ι μ α γ έ ν η ς , LL.M. (Cambridge και NYU), Δικηγόρος: «Η διαμεσολάβηση στις Ηνω-
μένες Πολιτείες της Αμερικής».

17.35-17.50 Κ α λ λ ι ό π η Ε υ α γ γ έ λ ο υ , Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδικεύσεως Πολιτικής Δικονομίας (Νομική Σχο-
λή Πανεπιστημίου Αθηνών), Δικηγόρος: «Η ρύθμιση της Διαμεσολαβήσεως στην έννομη τάξη της
Γερμανίας και της Ελβετίας».

17.50-18.05 Σ τ υ λ ι α ν ό ς – Ι ω ά ν ν η ς Κ ο υ τ ν α τ ζ ή ς , Διδάκτωρ Νομικής (Νομική Σχολή του Ελευθέρου Πανεπι-
στημίου του Βερολίνου), LL.M. (Harvard): «Η Διαμεσολάβηση στο πλαίσιο επιλύσεως συνταγματι-
κών διαφορών στη Γερμανία».

18.05-18.20 Διάλειμμα

Γ΄ Συνεδρία: «Ειδικά ζητήματα Διαμεσ ολαβήσεως με βάση τα ελληνικά σχέδια νόμ ου »
ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. Κ ΛΑΜΑΡΗΣ , Διευθυντής του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου
του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

18.20-18.35 Ε ι ρ ή ν η Ρ ο ύ σ σ ο υ , LL.M. (Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Μονάχου), Δικηγόρος: «Η αρχή της εμπι-
στευτικότητας στη διαδικασία της διαμεσολάβησης»

18.35-18.50 Κ α λ λ ή Χ ρ ο ν ο π ο ύ λ ο υ , Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδικεύσεως Πολιτικής Δικονομίας (Νομική Σχολή
Πανεπιστημίου Αθηνών), Δικηγόρος, Επιστημονική Συνεργάτις στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομι-
κών Μελετών: «Παραγραφή: Η κατεύθυνση της ευρωπαϊκής Οδηγίας και η ρύθμιση του ελληνικού
Σχεδίου Νόμου»

18.50-19.30 Συζήτηση – Πορίσματα

Σχόλια