Συνθήκη Εμπορίας Όπλων: στήριξη της ΕΕ στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου όπλων

Η ΕΕ θα παράσχει νέα χρηματοδότηση για την αποτελεσματική εφαρμογή της Συνθήκης Εμπορίας Όπλων (ΣΕΟ).

0

Το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση βάσει της οποίας η ΕΕ θα στηρίξει τρία προγράμματα της Γραμματείας της ΣΕΟ στη Γενεύη με συνεισφορά 1,37 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος είναι να υποστηριχθούν τα Κράτη Μέρη της ΣΕΟ για την ενίσχυση των εθνικών τους συστημάτων ελέγχου των εξαγωγών όπλων. Τα συστήματα ελέγχου των εξαγωγών αποτελούν βασικά μέσα για την πρόληψη της εκτροπής και του λαθρεμπορίου όπλων και συμβάλλουν στην πιο υπεύθυνη εμπορία στρατιωτικού εξοπλισμού και τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα, η στήριξη της ΕΕ θα συμβάλει στις ακόλουθες δράσεις:

  • κατάρτιση των τοπικών και περιφερειακών εμπειρογνωμόνων της ΣΕΟ ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν συνδρομή για την εφαρμογή της και να μειωθεί η εξάρτηση από εξωτερικούς συμβούλους·
  • δημιουργία βάσης δεδομένων για την αντιστοίχιση των αναγκών με τους πόρους για την εφαρμογή της ΣΕΟ· και
  • ανάπτυξη μηχανισμών ΤΠ και επικοινωνιών για πιο αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των σημείων επικοινωνίας των Κρατών Μερών και της Γραμματείας της ΣΕΟ.

Το πρόγραμμα ενισχύει επίσης τη θεσμική ικανότητα της Γραμματείας της ΣΕΟ να παρέχει διαρκή στήριξη στα Κράτη Μέρη. Εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόσφατα εγκριθείσας στρατηγικής για την ενίσχυση της συμβολής της ΕΕ στη βασιζόμενη σε κανόνες πολυμερή προσέγγιση, μέσω της προώθησης της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας.

Εξάλλου, η απόφαση αυτή είναι μέρος της μακροχρόνιας στήριξης που παρέχει η ΕΕ στη ΣΕΟ. Εκτός του ότι η ΕΕ διευκόλυνε την αρχική φάση των διαπραγματεύσεων για τη συνθήκη, έχει συνεισφέρει περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ σε πολυάριθμα προγράμματα που αποσκοπούν στην προώθηση της καθολικής αποδοχής και εφαρμογής της.

Η καθολική αποδοχή και εφαρμογή της ΣΕΟ είναι ζωτικής σημασίας για να μειωθούν η βία και η ανθρώπινη δυστυχία σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις. Η Συνθήκη Εμπορίας Όπλων που ισχύει από τον Δεκέμβριο του 2014, ρυθμίζει το διεθνές εμπόριο συμβατικών όπλων, των μερών και εξαρτημάτων τους και πυρομαχικών, με σκοπό την εξάλειψη του λαθρεμπορίου και της εκτροπής τους. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι Μέρη της ΣΕΟ. Η Γραμματεία της ΣΕΟ διαχειρίζεται την υποβολή εκθέσεων από τα Κράτη Μέρη, τα εθνικά σημεία επικοινωνίας και τους εθνικούς καταλόγους ελέγχου. Επιπλέον, διοργανώνει τις διασκέψεις των Κρατών Μερών και τις εργασίες μεταξύ συνόδων και, επίσης, διαχειρίζεται το εθελοντικό ταμείο της ΣΕΟ, το οποίο παρέχει στήριξη στα κράτη κατά την εφαρμογή της συνθήκης.

Σχόλια