Σύσταση Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων [ΦΕΚ Β 3668/2020]

0

Σύσταση στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων. Προϋποθέσεις εγγραφής και κριτήρια υπαγωγής των επιχειρήσεων στο ως άνω Μητρώο.

[ Αριθμ. 85490 – ΦΕΚ Β 3668/02.09.2020 ]

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) του άρθρου 47 παρ. 1 του ν. 4712/2020 «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις» (Α’ 146).
  β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
  γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
  δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), όπως διορθώθηκε (Α΄ 126) και ισχύει.
  ε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123) και ιδίως του άρθρου 1 αυτού.
  στ) της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 (Β΄ 2901) απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
  ζ) της υπ’ αριθμ. 48/01.08.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα» (B΄ 3100).
  η) της υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 339/18.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

 2. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

 3. Την ιδιαίτερης σημασίας για το ελληνικό κράτος, επίσημη καταγραφή των νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην επικράτειά του.

 4. Τη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) όπως αυτή διατυπώνεται στο υπ’ αρ. 82266/31.07.2020 απόσπασμα πρακτικών της 18ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 30ης Ιουλίου 2020 ως προς τα χαρακτηριστικά του υπό σύσταση Μητρώου, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια εγγραφής στο Μητρώο, τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτημάτων.

 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 – Σκοπός

Σκοπός του ειδικού μητρώου είναι:
1. η χαρτογράφηση, παρακολούθηση, στατιστική και ποιοτική ανάλυση του συγκεκριμένου πεδίου της επιχειρηματικότητας, και
2. η εν συνεχεία αξιοποίησή του για την εφαρμογή πολιτικών που στόχο έχουν την παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις ή/και ομάδες νεοφυών επιχειρήσεων.
Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (εφεξής Μητρώο) συνίσταται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τηρείται με ευθύνη της.

Άρθρο 2 – Διάρκεια Μητρώου

Η ισχύς του Μητρώου εκτείνεται επ’ αόριστον.

Άρθρο 3 – Δικαίωμα εγγραφής

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με τη νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ή αντίστοιχες μορφές σε άλλα κράτη με παρουσία στην Ελλάδα. Εξαιρούνται μονοπρόσωπες ΙΚΕ και μονοπρόσωπες ΕΠΕ.

Άρθρο 4 – Προϋποθέσεις Εγγραφής

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να εγγραφούν στο ως άνω Εθνικό Μητρώο απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

 1. Να αποτελούν νομικό πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος, με έδρα στην ελληνική επικράτεια, ή να διατηρούν θυγατρική εταιρεία ή υποκατάστημα στην Ελλάδα εφ’ όσον η έδρα βρίσκεται στην αλλοδαπή (ήτοι διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ).

 2. Να μην έχουν υπερβεί τα 8 έτη συμπληρωμένης λειτουργίας από τη σύστασή τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο Μητρώο.

 3. Να απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση όπως καταγράφεται στο πληροφορικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ήτοι για υποβολές του 2020, οι ΕΜΕ από 1/1/2019 31/12/2019 κ.ο.κ.). Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει συμπληρώσει διαχειριστική χρήση, υποβάλλει μισθοδοτικές καταστάσεις υπογεγραμμένες από τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου ή από εξωτερικό λογιστή, ο οποίος υποχρεούται να έχει σχετική άδεια από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

 4. Ο ετήσιος Κύκλος Εργασιών να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ όπως καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης.

Άρθρο 5 – Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων, κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασία αξιολόγησης για την εγγραφή στο Μητρώο

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο της παρούσης, οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής μέσω της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής του Υπουργείου (www.elevategreece.gov.gr), αναρτώντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσης και εφ’ όσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις εγγραφής .

Αναλυτικά:

 1. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της ΓΓΕΤ είναι αρμόδια για:

• Τη συλλογή αιτήσεων και δικαιολογητικών στοιχείων από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για την αξιολόγηση προς υπαγωγή στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων,

• Τον έλεγχο επιλεξιμότητας φακέλου των επιχειρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσης,

• Την τήρηση και επικαιροποίηση των στοιχείων του Μητρώου,

• Την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων σε ετήσια βάση,

• Την εποπτεία και τον επιτόπιο έλεγχο, δειγματοληπτικά ή καθολικά, εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο.

 1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η εφαρμογή των κριτηρίων υπαγωγής στο Μητρώο θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Εποπτείας του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, η οποία συστήνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Η ως άνω Επιτροπή θα στελεχώνεται από εμπειρογνώμονες οι οποίοι επιλέγονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών/ΜΠΑ που τηρείται στη Γ.Γ.Ε.Τ., είτε από επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που δεν συμπεριλαμβάνονται στο ΜΠΑ της ΓΓΕΤ, στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των αξιολογούμενων αιτήσεων από τους εγγεγραμμένους στο ΜΠΑ. Tα μέλη της επιλέγονται με κριτήριο την επαγγελματική τους εμπειρία σε αξιολογήσεις αντίστοιχων καινοτόμων επιχειρήσεων και διαθέτουν βαθιά κατανόηση και αξιόπιστη εκτίμηση ως προς τη δυνητική εξέλιξη των προς υπαγωγή επιχειρήσεων.

 2. Αντικείμενο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Εποπτείας του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων είναι ο έλεγχος και η εξακρίβωση ότι η επιχείρηση πληροί τα ακόλουθα δύο βασικά κριτήρια αξιολόγησης:

Α. Καινοτομία (Innovation):

Για τους όρους της παρούσης, ο όρος «Καινοτομία» προσδιορίζεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 1. Να υπάρχει τεχνολογική καινοτομία στο προϊόν/ υπηρεσία ή/και να υπάρχει ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο σε πρόσφατη (νέα) τεχνολογία.

 2. Να υπάρχει πολύ περιορισμένος αριθμός ανταγωνιστών αντιστοίχων νεοφυών ή πολύ λίγες μεγάλες επιχειρήσεις του τομέα. Διευκρινίζεται ότι στην παρούσα, ο όρος «ανταγωνιστές» αφορά σε επιχειρήσεις που προτείνουν λύσεις με παρόμοια πλεονεκτήματα και όχι γενικά όσους απευθύνονται στην ίδια αγορά.

 3. Καινοτόμες χαρακτηρίζονται και οι επιχειρήσεις που η κύρια δραστηριότητά τους είναι ερευνητική με σκοπό την παραγωγή πνευματικής ιδιοκτησίας με προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης («επιχειρήσεις έντασης γνώσης»).

Β. Προοπτικές Ταχείας κλιμάκωσης του μεγέθους των πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά (Scalability):

 1. Αξιολογείται εάν το επιχειρηματικό μοντέλο ή/και η τεχνολογία επιτρέπουν την ταχεία κλιμάκωση του μεγέθους των πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά. Το κύριο προϊόν/υπηρεσία της εταιρίας πρέπει να είναι τυποποιημένο, (ή τυποποιήσιμο), και να μη συνίσταται σε παροχή συμβουλευτικών/μελετητικών υπηρεσιών, ούτε να αφορά σε κατασκευή κατά παραγγελία.

 2. Για την περίπτωση «επιχειρήσεων έντασης γνώσης», (τεχνοβλαστών), το επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να βασίζεται στην πώληση ή εκμετάλλευση της πνευματικής ιδιοκτησίας εν γένει.

Γ. Στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων μπορούν να εγγραφούν (άμεσα) επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής του άρθρου 4 μέσω διαδικασίας fast track, ήτοι άνευ αξιολόγησης, καθώς κρίνεται ότι πληρούν και τα δύο κριτήρια ένταξης του άρθρου 5 παρ. 3 στις κάτωθι περιπτώσεις:

 1. επιχειρήσεις στην εταιρική σύνθεση των οποίων συμμετέχουν Εταιρείες Επιχειρηματικών Κεφαλαίων από Ελλάδα και εξωτερικό, λοιποί θεσμικοί επενδυτές, Τραπεζικοί Οργανισμοί. Το παρόν άρθρο δεν αφορά σε τραπεζικά ή άλλα δάνεια και επενδύσεις από εισφορές Επενδυτικών Αγγέλων “Angel Investors”.

 2. τεχνοβλαστοί (Spin-Off ) Ελληνικών ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων.

 3. επιχειρήσεις που έχουν επιτύχει χρηματοδότηση σε Προγράμματα του Horizon 2020 (SME Instrument Φάση Ι ή/και Φάση ΙΙ), έγκριση για «Seal of Excellence») και στα διάδοχα προγράμματα αυτών στο Horizon Europe.

 4. επιχειρήσεις που κατέχουν κατοχυρωμένο και ενεργό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο European Patent Office και στο US Patent Office (σωρευτικά).

 5. Για τις ως άνω περιπτώσεις η εγγραφή στο Μητρώο διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, ύστερα από θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας (ΔΥΔΕΚ).

• Τα αιτήματα θα αξιολογούνται ανάλογα με τη ροή τους και οι αποφάσεις ένταξης στο Μητρώο θα εκδίδονται σταδιακά.

• Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο, η επιχείρηση ενημερώνεται ηλεκτρονικά και διατηρεί τη δυνατότητα να υποβάλλει εκ νέου αίτηση σε επόμενο κύκλο ηλεκτρονικής υποβολής, η οποία θα ανακοινώνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης.

 1. Πληροφοριακό υλικό για τη διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής προς τους ενδιαφερόμενους αναρτάται στον επίσημο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που αναφέρεται στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (www.elevategreece.gov.gr).

Οι Αιτήσεις και τα σχετικά αρχεία συμπληρώνονται και υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επικυρωμένα σχετικά δικαιολογητικά ή/και συμπληρωματικά στοιχεία.

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στους παρακάτω τρεις κύκλους κατ’ έτος:

• 1ος Κύκλος: Έναρξη: 01/01 – Λήξη: 30/03

• 2ος Κύκλος: Έναρξη: 01/05 – Λήξη: 30/07

• 3ος Κύκλος: Έναρξη: 01/09 – Λήξη: 30/11

Ειδικά για το 2020 η ηλεκτρονική υποβολή θα είναι διαθέσιμη μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Οι αιτούντες φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης ένταξης στο Μητρώο. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, και τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών πληροφοριών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Επιτρέπεται αίτηση ακύρωσης η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους δικαιούχους μέσω του helpdesk του Πληροφοριακού Συστήματος IMS (https://registry.elevategreece.gov.gr).

Η επιλογή αυτή οδηγεί αυτόματα στην παραίτηση των ενδιαφερομένων από την υποβληθείσα αίτησή τους και παρέχει τη δυνατότητα της επανυποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης.

Αιτήσεις συμμετοχής στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του Πληροφοριακού Συστήματος δεν είναι δυνατό να αξιολογηθούν.

Η αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Μητρώο συνιστά επίσης εξουσιοδότηση προς την ΓΓΕΤ, για την περαιτέρω επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται:

• για τις ανάγκες υλοποίησης και παρακολούθησης του Μητρώου (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώσεις κατά την υποβολή, αξιολόγηση, παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των Δικαιούχων),

• για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών),

• για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της εν λόγω πρωτοβουλίας απογραφής και παρακολούθησης του Μητρώου. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στην Ηλεκτρονική Υποβολή προς τη ΓΓΕΤ, επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των εννόμων συνεπειών και προθεσμιών.

Άρθρο 6 – Υποχρεώσεις των ενταγμένων επιχειρήσεων στο Μητρώο και διαδικασία διαγραφής

1 Η υπαχθείσα επιχείρηση στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων πρέπει να πληροί τα υποχρεωτικά κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης καθ’ όλη τη διάρκεια υπαγωγής της στο Μητρώο και θα αποτελεί αντικείμενο περιοδικών ελέγχων που θα πραγματοποιούνται από την Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της ΓΓΕΤ.

2 Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η επιχείρηση, και ενώ έχει εγγραφεί στο Μητρώο, δεν εξακολουθεί να πληροί και τα δύο κριτήρια αξιολόγησης, και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας (βλ. άρθρο 4 του παρόντος) απεντάσσεται από το Μητρώο, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της ΓΓΕΤ με απόφαση που θα εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.

Άρθρο 7 – Οφέλη των νεοφυών επιχειρήσεων που προκύπτουν από την ένταξή τους στο Μητρώο

 1. Η εγγραφή μίας επιχείρησης στο Μητρώο την καθιστά δυνητικό δικαιούχο Κρατικών Ενισχύσεων. Για να είναι επιλέξιμη προς ενίσχυση, θα πρέπει να έχει ενταχθεί στο Μητρώο πριν δημοσιευτεί η πρόσκληση για την συγκεκριμένη ενίσχυση. Προκειμένου να καταστεί δικαιούχος θα αξιολογείται με βάση την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία, τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης.

 2. Η νεοφυής επιχείρηση εγγεγραμμένη στο ανωτέρω Μητρώο, θα απολαμβάνει εθνικής και παγκόσμιας προβολής, δυνητικά ικανής να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές, βραβεία και άλλες παροχές σε είδος.

Παράρτημα Ι: – Υποβολή δικαιολογητικών επιλεξιμότητας για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων

Για τον έλεγχο επιλεξιμότητας, κατά την διαδικασία υποβολής οι δικαιούχοι θα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Elevate Greece (www.elevategreece.gov.gr) τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα:

 1. Πλήρως και ορθά συμπληρωμένη ηλεκτρονική φόρμα ένταξης στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startups) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. elevategreece.gov.gr και σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα Αποδοχής Δημοσιοποίησης.

 2. Βεβαίωση έναρξης καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών (πρόσφατη εκτύπωση κατάστασης ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr, με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους).

 3. Υπεύθυνη Δήλωση περί μετοχικής σύνθεσης βάσει υποδείγματος.

 4. Έντυπο Ε3 τελευταίας διαχειριστικής χρήσης. Επιχειρήσεις που εντάσσονται με τη διαδικασία fast-track οφείλουν επιπλέον να συμπεριλάβουν:

 5. σχετική βεβαίωση του Επενδυτή (Εταιρείες Επιχειρηματικών Κεφαλαίων από Ελλάδα και εξωτερικό, λοιποί θεσμικοί επενδυτές, Τραπεζικοί Οργανισμοί).

 6. Βεβαίωση του ΑΕΙ ή του Ερευνητικού Κέντρου για τον χαρακτηρισμό της ως Τεχνοβλαστό (Spin-Off).

 7. Σχετική βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι η επιχείρηση έχει επιτύχει χρηματοδότηση σε Προγράμματα του HORIZON 2020 (SME Instrument Φάση Ι ή/και Φάση ΙΙ), ή έγκριση για «Seal of Excellence») και στα διάδοχα προγράμματα αυτών στο HORIZON Europe.

 8. Βεβαίωση για την ισχύ του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας από EPO και USPTO.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2020

Οι Υφυπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

Οικονομικών – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ