Σύσταση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Διευκόλυνσης του Εμπορίου [ΦΕΚ Α 105/2020]

0

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Διευκόλυνσης του Εμπορίου

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

[ Πράξη 14 της 28-5-2020 – ΦΕΚ Α 105/04-06-2020 ]

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) των άρθρων 4, 5, 8, 9 και 119 παρ. 22 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),
  β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),
  γ) του άρθρου 23 της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ),
  δ) της Σύστασης 4 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (UNECE) για τη σύσταση Εθνικών Οργάνων για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου, Νέα Υόρκη και Γενεύη 2015,
  ε) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118),
  στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
  ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
  η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
  θ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5).

 2. Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης Κυβερνητικής Επιτροπής Διευκόλυνσης του Εμπορίου, προκειμένου να συντονισθούν οι απαιτούμενες δράσεις για τη διευκόλυνση του εμπορίου, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.

 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.4. Την από 28.4.2020 εισήγηση του Υπουργού Εξωτερικών.

 4. Την πρόταση του Πρωθυπουργού,

αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σύσταση

Συστήνεται Κυβερνητική Επιτροπή Διευκόλυνσης του Εμπορίου (εφεξής η «Επιτροπή») για τον συντονισμό των δράσεων που απαιτούνται για τη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου, ώστε αυτό να διακινείται με ταχύτητα, προβλεψιμότητα και κατά τον πλέον οικονομικό τρόπο για τους οικονομικούς φορείς, καθώς και για κάθε άλλη δράση που απαιτείται για τον εθνικό συντονισμό και την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Άρθρο 2
Συγκρότηση

1. Η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από:
α) τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, ως Συντονιστή,
β) τoν Γενικό Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών,
γ) τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
δ) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
ε) τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
στ) τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ως μέλη.

 1. Στην Επιτροπή μετέχουν, κατά περίπτωση και εφόσον κληθούν προς τούτο από τον Συντονιστή της Επιτροπής, με δικαίωμα ψήφου, ως εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων οι εξής: Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 2. Στην Επιτροπή μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης, που υποδεικνύεται από τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών.

 3. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από δύο (2) υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ, της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών ή συνεργάτες που υπηρετούν στο ιδιαίτερο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, οι οποίοι ορίζονται με απόφασή του.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για:
α) Τον συντονισμό των δράσεων που εντάσσονται στον Οδικό Χάρτη για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου και την ανάπτυξη της Ενιαίας Θυρίδας.
β) Την εισήγηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς της χάραξης στρατηγικής για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου.
γ) Τη λεπτομερή ανάλυση του Οδικού Χάρτη, καθώς και για ειδικές δράσεις και σχέδια εργασίας για τον καθορισμό και την προσαρμογή συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, οροσήμων και παραδοτέων.
δ) Τη λεπτομερή εξειδίκευση του Οδικού Χάρτη και των επιμέρους δράσεων, καθώς και τη διαμόρφωση προτάσεων προς τους αρμόδιους Υπουργούς για τη λήψη αποφάσεων αναπροσαρμογής δράσεων, χρονοδιαγραμμάτων, οροσήμων και παραδοτέων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
ε) Την εισήγηση σχετικών με το έργο της νομοθετικών και οργανωτικών προτάσεων προς τους αρμόδιους Υπουργούς.
στ) Την υποβολή εισήγησης προς τους αρμόδιους Υπουργούς για βελτιώσεις, λειτουργικές και οργανωτικές αναδιαρθρώσεις φορέων και υπηρεσιών που ανήκουν στον στενό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σκοπό την πλέον αποτελεσματική και σύμφωνη με τα χρονοδιαγράμματα του Οδικού Χάρτη προώθηση της εφαρμογής και τη βελτίωση της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τη διευκόλυνση του εμπορίου.
ζ) Την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω σημείων στο εργαλείο παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου «ΜΑΖΙ».
η) Τη στενή συνεργασία με ιδρύματα, υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και τη διαβούλευση με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς της χώρας για θέματα διευκόλυνσης του εμπορίου, όπως επίσης τη συνεχή συνεργασία με διεθνείς εμπειρογνώμονες, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξωτερικούς συμβούλους.
θ) Τη συμμετοχή και ενεργό συνεισφορά στους διεθνείς οργανισμούς για τη διευκόλυνση του εμπορίου, στην UNECE, καθώς και στις επιτροπές του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (ΠΟΤ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).
ι) Την εξεύρεση της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ της διενέργειας ποιοτικών και αποτελεσματικών ελέγχων προ και κατά τη διάρκεια του εκτελωνισμού και της διευκόλυνσης του νομίμως διακινούμενου εμπορίου.

Άρθρο 4
Συνεδριάσεις

 1. Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Συντονιστή, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε κάθε θέμα ορίζεται ως εισηγητής το κατά περίπτωση αρμόδιο μέλος. Οι εισηγήσεις των καθ` ύλην αρμόδιων μελών κοινοποιούνται στα λοιπά μέλη της Επιτροπής δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του οργάνου.

 2. Στην Επιτροπή δύνανται να μετέχουν, ύστερα από πρόσκληση του Συντονιστή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων, εμπειρογνώμονες του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρόσωποι περιφερειακών ή τοπικών αρχών, καθώς και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση δράσεων

Οι δράσεις της Επιτροπής μπορεί να χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, από συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα και από αμιγείς ενωσιακούς πόρους.

Άρθρο 6
Σύσταση Ομάδας Εργασίας

 1. α) Συστήνεται Ομάδα Εργασίας με την ονομασία «Ομάδα Εργασίας Διευκόλυνσης Εμπορίου» (εφεξής «Ομάδα Εργασίας»), η οποία αποτελείται από δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες για την υποστήριξη της Επιτροπής.
  β) Αρμοδιότητα της Ομάδας Εργασίας είναι η υποβολή προτάσεων προς την Επιτροπή, καθώς και προτάσεων ρυθμιστικού περιεχομένου σχετικών με τη διευκόλυνση του εμπορίου.
  γ) Για τη διασφάλιση της σταθερής και απρόσκοπτης εκπροσώπησης κάθε αρμόδιου δημόσιου φορέα στην Ομάδα Εργασίας, τα μέλη της Ομάδας Εργασίας, εφόσον απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον στενό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ομάδα Εργασίας για θέματα αρμοδιότητας του φορέα από τον οποίο προέρχονται, με πλήρη ή μερική απασχόληση, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Συντονιστή στον προϊστάμενό τους.

 2. Η Ομάδα Εργασίας συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία ορίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση, τη λειτουργία και την εξειδίκευση του έργου της.

Άρθρο 7
Λοιπές ομάδες εργασίας

Για την υποβοήθηση των επιμέρους δραστηριοτήτων της, η Επιτροπή μπορεί να συνιστά ομάδες εργασίας από εξειδικευμένο προσωπικό του δημόσιου τομέα ή και ιδιώτες εμπειρογνώμονες, να ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους και να παρακολουθεί το έργο τους.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου

Όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου οφείλουν να:
α) συνεργάζονται με την Επιτροπή, την Ομάδα Εργασίας του άρθρου 6 και τις λοιπές ομάδες εργασίας που συνιστώνται από αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 7, για τη διαμόρφωση, προώθηση και υλοποίηση των εισηγήσεων, προτάσεων και αποφάσεών της,
β) ενημερώνουν την Επιτροπή και τις προαναφερόμενες ομάδες εργασίας για την πορεία υλοποίησης των αποφάσεών της,
γ) παρέχουν έγκαιρα και κατά απόλυτη προτεραιότητα σ΄ αυτήν και τις προαναφερόμενες ομάδες εργασίας, τις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία, καθώς και κάθε διευκόλυνση και συνδρομή για το έργο της.

Άρθρο 9
Κατάργηση της υπ΄ αρ. Υ154/30.6.2016 απόφασης Πρωθυπουργού

Η υπ΄ αρ. Υ154/30.6.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Επιτροπής με την ονομασία Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου» (Β’ 1991) καταργείται.

Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ

Σχόλια