Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την «Διεθνή Εμπορική Διαιτησία»

0

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης συγκροτήθηκε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2735/1999 «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία» (τ. Α΄167) προκείμενου να ενσωματωθούν τροποποιήσεις του 2006 επί του προτύπου νόμου που έχει καταρτίσει η Επιτροπή του Ο.Η.Ε. για το Δίκαιο του Διεθνούς Εμπορίου (UNCITRAL) , καθώς και όσες άλλες τροποποιήσεις κριθούν απαραίτητες, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεση, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα τροποποιούμενων-καταργούμενων διατάξεων. Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται από τους:

  1. Κωνσταντίνο Καλαβρό του Φραγκίσκου (ΑΔΤ: AE 506157), Ομότιμο Καθηγητή της Πολιτικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως Πρόεδρο,

  2. Ευάγγελο Βασιλακάκη του Νικολάου (ΑΔΤ: ΑΝ 200092), Καθηγητή του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

  3. Αθανάσιο Καΐση του Γεωργίου, (ΑΔΤ: ΑΚ 278396) Ομότιμο Καθηγητή του Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

  4. Παναγιώτη Γιαννόπουλο του Σταύρου (ΑΔΤ: ΑΜ 700165), Επίκουρο Καθηγητή του Αστικού Δικονομικού Δίκαιου στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ,

  5. Γεώργιο Πετρόχειλο του Χρήστου (ΑΔΤ: Π039160), Δικηγόρο, Επισκέπτη Καθηγητή των Πανεπιστημίων Fribourg και Βέρνης ,

  6. Άννα Μαντάκου του Παναγιώτη (ΑΔΤ: ΑΗ 002513), ΔΝ , Δικηγόρο, και

  7. Αντωνιάδα Δημολίτσα του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: : ΑΚ 043878), ΔΝ, Δικηγόρο, ως μέλη.

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η Άννα Πατεροπούλου του Λουκά (Α.Δ.Τ.: ΑΗ524265), υποψήφια δικηγόρος, ασκούμενη στο Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος – Δικαστικών Επιμελητών – Συμβολαιογραφείων – Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων (Α4) της Κ.Υ.Υ.Δ., με

Σχόλια