spot_img
ΑρχικήLaw NewsΤέλη λειτουργίας υδατοδρομίου

Τέλη λειτουργίας υδατοδρομίου [ΦΕΚ Β – 3217/2020]

Tέλη λειτουργίας υδατοδρομίου – Αριθμ. οικ.45916/1301/2020 –

[ ΦΕΚ Β’ 3217/03-08-2020 ]

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4663/2020 «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις» (A’30) και ιδίως του άρθρου 19 αυτού.
2. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
4. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).
5. Του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του ν.δ. 714/1970 «Περί ιδρύσεως Δ/νσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (Α’ 238), όπως ισχύει.
7. Του ν. 3913/2011 «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (Α’18), όπως ισχύει.
8. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).
9. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
10. Του ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 90), όπως ισχύει.
11. Του ν. 4427/2016 «Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 188) όπως τροποποιήθηκε και ειδικότερα τα άρθρα 66 και 81, καθώς και των π.δ. 84/2018 «Οργάνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας» (Α’ 156) και π.δ. 85/2018 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (Α’ 157).
12. Του ν. 1815/1988 «Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» (Α’ 250) και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 189, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο Πέμπτο του ν. 2338/1995 (Α’ 202).
13. Του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε)» (Α’ 90), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α’ 247), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
16. Των άρθρων 16, 17 και 18 του Κανονισμού (ΕΚ) 1008/2008 «σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα».
17. Της υπ’ αρ. 340/18-7-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργού Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051).
18. Της υπ’ αρ. ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/ 19-7-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).
19. Της υπ’ αρ. 2/72071/ΔΠΓΚ/24-9-2019 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 3697).
20. Της υπ΄ αρ. 67956/03-10-2019 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης και της λειτουργίας των υδατοδρομίων» (Β΄ 3810).
21. Της υπ΄ αρ. οικ.78660/24-10-2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός μελών της Ομάδας Εργασίας για την επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης και της λειτουργίας των υδατοδρομίων» [(ΑΔΑ: ΩΥ4Γ465ΧΘΞ-ΘΦΧ)].

Β. Την υπ’αρ. οικ.500/18-6-2020 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.

Γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

 1. Για κάθε επιβάτη που αναχωρεί από υδατοδρόμιο, η εταιρεία αεροσκαφών, η οποία πραγματοποιεί τις πτήσεις, καταβάλλει τέλος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ποσού ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) ανά επιβάτη, πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου. Το τέλος αυτό επιβάλλεται στα εισιτήρια των επιβατών και εισπράττεται με ευθύνη αυτών που εκδίδουν τα εισιτήρια, είτε πρόκειται για αεροπορικές εταιρίες, είτε για τα συνεργαζόμενα με αυτές τουριστικά ή ναυτικά πρακτορεία και συναφείς επιχειρήσεις.

 2. Το τέλος καταβάλλεται υπέρ του Eλληνικού Δημοσίου από την εταιρεία αεροσκαφών η οποία πραγματοποιεί τις πτήσεις, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μηνός στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου 1110826001 «Τέλη Λειτουργίας Υδατοδρομίων».

 3. Το Ελληνικό Δημόσιο, ως δικαιούχος του ανωτέρω τέλους, δύναται, για τη διαπίστωση της κανονικής βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης του τέλους, να προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών, που υποβάλλονται και των υπευθύνων για την είσπραξη και την απόδοσή τους, μέσω της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (εφεξής: Υ.Π.Α.).

4. α) Απαλλάσσονται από την επιβολή του τέλους οι εξής:
αα) Παιδιά έως πέντε (5) ετών.
αβ) Ασθενείς και οι συνοδοί τους, των οποίων η μεταφορά πραγματοποιήθηκε από το Ε.Κ.Α.Β., τις Ένοπλες Δυνάμεις ή νόμιμα αδειοδοτημένους φορείς αεροδιακομιδής στο πλαίσιο διενέργειας εκτάκτων πτήσεων.
αγ) Επιβάτες που αναχωρούν με αεροσκάφος από υδατοδρόμιο λόγω έκτακτης ανάγκης, βλάβης ή/και κακών καιρικών συνθηκών από άλλο από το προγραμματισμένο υδατοδρόμιο.
αδ) Επιβάτες, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών Σάμου, Λέσβου, Κω, Χίου και Λέρου, για δρομολόγια από και προς τους συγκεκριμένους προορισμούς.
αε) Επιβάτες, μόνιμοι κάτοικοι των νησιών με μόνιμο πληθυσμό λιγότερο των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.
αστ) Επιβάτες, οι οποίοι σύμφωνα με την περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4551/2018 (Α’116) όπως ισχύει, θεωρούνται ως μόνιμοι κάτοικοι των νησιών των υπο-
περ. (αδ) και (αε).
β) Η πιστοποίηση της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου για τους επιβάτες των υποπερ. (αδ), (αε) και (αστ) της περ. α΄ θα πραγματοποιείται με την επίδειξη της κάρτας Μοναδικού Αριθμού Νησιώτη (Μ.Α.Ν.) που χορηγείται στους δικαιούχους από το πληροφοριακό σύστημα του Μεταφορικού Ισοδύναμου.

 1. Οι φορείς λειτουργίας τηρούν και παρέχουν τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. ζ του άρθρου 13 του ν. 4663/2020 (Α’ 30), καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτείται για τον έλεγχο ορθής εφαρμογής της παρούσας.

 2. Για τη μη είσπραξη, τη μειωμένη είσπραξη ή την καθυστέρηση απόδοσης του τέλους από τον υπόχρεο, ο Διοικητής Υ.Π.Α., δύναται με απόφασή του να επιβάλλει κατά περίπτωση, σωρευτικά ή μία από τις κάτωθι κυρώσεις:
  α) Απαγόρευση της αποθαλάσσωσης αεροσκαφών της ιδίας εταιρείας, μέχρι την ολοσχερή απόδοση του οφειλόμενου τέλους.
  β) Επιβολή προστίμου ανερχόμενου μέχρι το εικοσαπλάσιο (20πλάσιο) της αξίας του μη εισπραχθέντος ή καθυστερημένα αποδοθέντος τέλους.
  γ) Αποστολή οφειλών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

7. Η αξιολόγηση υποβληθέντων αιτημάτων εταιρειών σχετικά με επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών γίνεται από την Υ.Π.Α. Αιτήματα υποβάλλονται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την πραγματοποίηση της πτήσης. Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών γίνονται με εντολή του αρμοδίου οργάνου της Υ.Π.Α., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών – ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Lawjobs