Θέση Δικηγόρου στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

0

Το Γραφείο Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη των εταιρειών που στεγάζονται στο Τεχνολογικό & Επιστημονικό Πάρκο Αττικής “ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ”» (Ε-10471) –Απόφαση 246ης Συνεδρίασης Δ.Σ. 28-7-98 & 616η συν. Δ.Σ. / 18-12-2017 , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου. 

Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2020 (23:59)

Αναλυτικά η ΠροκήρυξηΈγγραφο Αίτησης