Το Ευρ. Συμβούλιο ανανεώνει τον ενωσιακό κατάλογο τρομοκρατών για επιπλέον έξι μήνες

0

Το Συμβούλιο ανανέωσε σήμερα τον λεγόμενο ενωσιακό κατάλογο τρομοκρατών, ο οποίος περιλαμβάνει πρόσωπα, ομάδες και οντότητες που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τα 14 πρόσωπα και οι 21 ομάδες και οντότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υπόκεινται σε δέσμευση των κεφαλαίων και των λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που διατηρούν στην ΕΕ. Απαγορεύεται επίσης στους οικονομικούς φορείς της ΕΕ να τους παρέχουν κεφάλαια και οικονομικούς πόρους.

Η εξουσία κατάρτισης ενωσιακού καταλόγου και επιβολής σχετικών περιοριστικών μέτρων ανατέθηκε στο Συμβούλιο με την κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου.

Το Συμβούλιο κατήρτισε αρχικά τον κατάλογο προκειμένου να εφαρμόσει την απόφαση αριθ. 1373/2001 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία εκδόθηκε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Το Συμβούλιο επανεξετάζει τον κατάλογο τακτικά και τουλάχιστον κάθε έξι μήνες, βασιζόμενο στην τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών για τυχόν νέα γεγονότα και εξελίξεις που σχετίζονται με τις καταχωρίσεις.

Το συγκεκριμένο καθεστώς κυρώσεων είναι διακριτό από το ενωσιακό καθεστώς κατά της Αλ Κάιντα και του ΙΚΙΛ/Ντάες με το οποίο εφαρμόζονται οι αποφάσεις αριθ. 1267 (1999), 1989 (2011) και 2253 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η ΕΕ διαθέτει επίσης δικό της καθεστώς κυρώσεων που της επιτρέπει να επιβάλλει αυτόνομα κυρώσεις στο ΙΚΙΛ/Ντάες και την Αλ Κάιντα καθώς και σε πρόσωπα και οντότητες που σχετίζονται με τις οργανώσεις αυτές ή τις υποστηρίζουν.