Το Ευρ. Συμβούλιο εγκρίνει μεγαλύτερη εταιρική διαφάνεια για τις μεγάλες πολυεθνικές

0

Η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για να ενισχύσει την εταιρική διαφάνεια των μεγάλων πολυεθνικών. Οι πρέσβεις των κρατών μελών εξουσιοδότησαν σήμερα την πορτογαλική Προεδρία να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ταχεία έκδοση της προτεινόμενης οδηγίας σχετικά με τη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα, η οποία αναφέρεται κοινώς ως οδηγία για τη δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (CBCR).

Η οδηγία απαιτεί από τις πολυεθνικές εταιρείες και τις αυτόνομες επιχειρήσεις με συνολικά ενοποιημένα έσοδα άνω των 750 εκατ. € σε καθένα από τα δύο τελευταία συνεχόμενα οικονομικά έτη, είτε έχουν την έδρα τους στην ΕΕ είτε όχι, να δημοσιοποιούν με ειδική έκθεση τον φόρο εισοδήματος που καταβάλλουν σε κάθε κράτος μέλος, μαζί με άλλα συναφή φορολογικά στοιχεία.

Οι τράπεζες απαλλάσσονται από την εφαρμογή της συγκεκριμένης οδηγίας, καθώς είναι υποχρεωμένες να δημοσιοποιούν παρόμοια στοιχεία βάσει άλλης οδηγίας.

Προκειμένου να αποφευχθεί η δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση των καλυπτόμενων επιχειρήσεων και να περιοριστούν τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία σε αυτά που είναι απολύτως απαραίτητα για να είναι δυνατός ο αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος, η οδηγία περιλαμβάνει εξαντλητικό και τελικό κατάλογο στοιχείων προς δημοσιοποίηση.

Η έκθεση θα πρέπει να υποβάλλεται εντός 12 μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού του εκάστοτε οικονομικού έτους. Η οδηγία καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι εταιρείες μπορούν να λάβουν αναβολή της δημοσιοποίησης για μέγιστη περίοδο έξι ετών.

Ορίζει επίσης ποιος φέρει την πραγματική ευθύνη για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με την υποχρέωση υποβολής έκθεσης.

Τα κράτη μέλη θα έχουν δύο έτη στη διάθεσή τους για να μεταφέρουν την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία.

Επόμενα βήματα

Με βάση τη συμφωνηθείσα εντολή διαπραγμάτευσης, η πορτογαλική Προεδρία θα διερευνήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δυνατότητα συμφωνίας για την ταχεία έκδοση της οδηγίας σε δεύτερη ανάγνωση («συμφωνία σε πρώιμη δεύτερη ανάγνωση»).

Ιστορικό

Η προτεινόμενη οδηγία, που κατατέθηκε τον Απρίλιο του 2016, αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για ένα δικαιότερο σύστημα φορολόγησης των εταιρειών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 27 Μαρτίου 2019.