ΕΕ: Το Συμβούλιο δεσμεύεται να καταπολεμήσει τις διακρίσεις εις βάρος των Ρομά

0

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα σύσταση σχετικά με την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά, με την οποία ενισχύεται η δέσμευση των κρατών μελών να καταπολεμήσουν ουσιαστικά τις διακρίσεις εις βάρος τους και να προωθήσουν την ένταξή τους στους βασικούς τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της υγείας και της στέγασης. Η σύσταση απηχεί επίσης τις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων και την πολυμορφία που χαρακτηρίζει τον πληθυσμό των Ρομά. Αντικαθιστά τη σύσταση του Δεκεμβρίου του 2013 του Συμβουλίου για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά και έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής, καθώς και μέτρα για:

  • την καταπολέμηση των διακρίσεων εντός και εκτός διαδικτύου (συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης, του αντιτσιγγανισμού, των στερεοτύπων, της ρητορικής κατά των Ρομά και της ρητορικής μίσους)
  • την καταπολέμηση των πολλαπλών και δομικών διακρίσεων εις βάρος Ρομά, ιδίως των γυναικών, των παιδιών, των ΛΟΑΤΙ και των ατόμων με αναπηρίες
  • την προώθηση δραστηριοτήτων και εκστρατειών πολυπολιτισμικής ευαισθητοποίησης στα σχολεία.

Στη σύσταση τονίζεται η σημασία της ίσης συμμετοχής των Ρομά στην κοινωνία και του ρόλου τους στη χάραξη πολιτικής. Περιλαμβάνεται πλήρης κατάλογος προτεινόμενων μέτρων σε βασικούς τομείς, από την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την αγορά εργασίας και την υγεία έως την προώθηση της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία των πολιτών και τις εταιρικές σχέσεις. Επιδιώκεται επίσης να βελτιωθεί ο καθορισμός στόχων, η συλλογή δεδομένων, η παρακολούθηση και η αναφορά και να ευαισθητοποιηθούν οι κατεστημένες πολιτικές ως προς την ισότητα και την ένταξη των Ρομά. Επιπλέον, τονίζεται η σημασία της έμφυλης οπτικής.

Σύμφωνα με τη σύσταση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν, εντός των ευρύτερων πολιτικών τους για την κοινωνική ένταξη, εθνικά στρατηγικά πλαίσια που να βελτιώνουν την κατάσταση των Ρομά και να τα κοινοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά προτίμηση έως τον Σεπτέμβριο του 2021. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται επίσης να συμπεριλάβουν και να προωθήσουν τα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες για τους Ρομά στα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.