Το Συμβούλιο συμπληρώνει το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ στον τομέα της έρευνας

0

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα σειρά νομικών πράξεων που αποσκοπούν στη συμπλήρωση του νομικού πλαισίου γύρω από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία για τα έτη 2021 έως 2027.

Πρόκειται για τις ακόλουθες νομικές πράξεις:

  • απόφαση για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», στην οποία καθορίζονται οι επιχειρησιακοί στόχοι και τα είδη δραστηριοτήτων που προβλέπονται για την υλοποίηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»·
  • κανονισμός σχετικά με το πρόγραμμα Ευρατόμ που συμπληρώνει το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», με τον οποίο διασφαλίζεται η συνέχιση των δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και κατάρτισης με έμφαση στη συνεχή βελτίωση στους τομείς της πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας καθώς και της ακτινοπροστασίας·
  • τροποποιήσεις στον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), με κύριο στόχο την ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας και του ανοικτού χαρακτήρα των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας·
  • απόφαση σχετικά με το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, στην οποία προσδιορίζονται οι τομείς προτεραιότητας και η στρατηγική του ΕΙΤ για την περίοδο 2021-2027, με τον καθορισμό των στόχων, των βασικών δράσεων, του τρόπου λειτουργίας του ΕΙΤ, των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και των απαιτούμενων πόρων.

Σχόλια