Το Συμβούλιο της Ευρώπης για την αποτελεσματικότητα του Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας

0

Σημαντική εξέλιξη στη συμμόρφωση της χώρας μας με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) σχετικά με τον σεβασμό της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας αποτελεί η πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στις 14-16/9/2021.

Η Επιτροπή αποτιμά θετικά τον ρόλο του Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας για την ενίσχυση των πειθαρχικών ερευνών σε υποθέσεις κακοποίησης από στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και αποφασίζει τη λήξη του καθεστώτος αυξημένης επιτήρησης σε μια σειρά σημαντικών αποφάσεων του Δικαστηρίου (ομάδα Μακαρατζής).

Ειδικότερα, για τη λήξη του καθεστώτος αυξημένης επιτήρησης σε σημαντικό αριθμό υποθέσεων της ομάδας Μακαρατζής (πλην τριών στις οποίες εκκρεμεί η εκτέλεση), η Επιτροπή Υπουργών συνεκτιμά διάφορα γενικά μέτρα συμμόρφωσης από την ελληνική Πολιτεία, μεταξύ άλλων, την τροποποίηση του ορισμού των βασανιστηρίων στον Ποινικό Κώδικα το 2020 και την τροποποίηση του πειθαρχικού δικαίου του αστυνομικού προσωπικού το 2019, που αποτελούσαν προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη. Επίσης, η Επιτροπή τονίζει την διαφάνεια που έχει επιφέρει η λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού από τον Ιούνιο 2017, αναφερόμενη προφανώς στις ειδικές εκθέσεις του Εθνικού Μηχανισμού και στα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύει κατ’ έτος, και σημειώνει την ποιοτική βελτίωση των εσωτερικών ερευνών της Διοίκησης που παρακολουθεί ο Συνήγορος, ο οποίος κατά νόμον αναπέμπει τις έρευνες προς συμπλήρωση με συγκεκριμένες προτάσεις εναρμόνισης με τα κριτήρια αποτελεσματικής διοικητικής έρευνας που απορρέουν από τη νομολογία του ΕΔΔΑ.

Η Επιτροπή Υπουργών χαιρετίζει τη θωράκιση του Εθνικού Μηχανισμού με νομικά εργαλεία έρευνας με το Ν.4662/2020 (αρ.188) και προτρέπει τη διοίκηση να ακολουθήσει τις προτάσεις του Εθνικού Μηχανισμού και να άρει τις συστηματικές πλημμέλειες των διοικητικών ερευνών που σημειώνονται στην έκθεσή του για το 2020.

Τέλος, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης του Εθνικού Μηχανισμού, ιδίως μέσω της άμεσης στελέχωσής του που είναι αναγκαία για την περαιτέρω αποτελεσματικότητά του. Ήδη στην έκθεση του Εθνικού Μηχανισμού για το 2020 (βλ.www.synigoros.gr), ο Συνήγορος είχε αναφερθεί σε όλα τα παραπάνω σημεία αλλά και στην ανάγκη η στελέχωσή του με το απαραίτητο προσωπικό για την άσκηση της σημαντικής αυτής αρμοδιότητας να εναρμονισθεί με τις εγγυήσεις ανεξαρτησίας για το θεσμό του Συνηγόρου που επεξεργάσθηκε η Επιτροπή της Βενετίας και ενέκρινε ομόφωνα η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη θέσπιση διαδικασίας επιλογής προσωπικού από την ίδια την Ανεξάρτητη Αρχή.

Σχόλια