Τόπος συνεδριάσεως του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (ΦΕΚ B 589/2020)

0

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 100 του Συντάγματος,
β) του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 345/1976 «περί κυρώσεως του Κώδικος περί του κατά το άρθρον 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου» (Α’ 141), γ) του άρθρου 18 παρ. 1 του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» κ.ν. 1756/1988 (Α’ 35).

2. Το π.δ. 83/9.7.2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Το με αριθμό 6/3.2.2020 έγγραφο του Προέδρου του Αρείου Πάγου.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως τόπο συνεδριάσεων του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, από την 3η Φεβρουαρίου 2020, την αίθουσα συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2020

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ