Τραπεζική Ένωση: Eξακολουθούν να μειώνονται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην ΕΕ

0

Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2019

Οι προσπάθειες για τη μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ αποδίδουν καρπούς, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην τέταρτη έκθεση προόδου σχετικά με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), η Επιτροπή επιβεβαιώνει σήμερα ότι τα επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων συνεχίζουν την καθοδική πορεία τους προς τα επίπεδα πριν από την κρίση. Το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων στις τράπεζες της ΕΕ μειώθηκε κατά περισσότερο από το ήμισυ από το 2014 σε 3,3 % το τρίτο τρίμηνο του 2018 και κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση.

Με βάση τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής για το ευρώ του Δεκεμβρίου του 2018, η σημερινή έκθεση θα τροφοδοτήσει τις συζητήσεις σχετικά με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης στην επόμενη συνεδρίαση των υπουργών οικονομικών της ΕΕ στις 14 Ιουνίου, ειδικότερα όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (EDIS).

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Η αντιμετώπιση των εναπομενόντων αποθεμάτων μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών μας να καταστεί ο τραπεζικός τομέας ακόμη πιο ισχυρός. Σήμερα οι τράπεζές μας είναι καλύτερα κεφαλαιοποιημένες και καλύτερα προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν οικονομικούς κλυδωνισμούς. Πρόσφατα καταλήξαμε σε συμφωνία επί ενός στιβαρότερου πλαισίου για τη ρύθμιση και την εποπτεία των τραπεζών. Δεδομένης της προόδου αυτής όσον αφορά τη μείωση των κινδύνων, καλώ τους υπουργούς οικονομικών της ΕΕ να προχωρήσουν περαιτέρω με άλλα μέτρα για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης.»

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση σχετικά με την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης που δημοσιεύθηκε σήμερα, η Επιτροπή καλεί τους ηγέτες της ΕΕ να οριστικοποιήσουν τις αλλαγές στη Συνθήκη για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και να ανανεώσουν τις προσπάθειές τους για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Μαζί με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Παρά τις σαφείς βελτιώσεις, τα υψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση σε ορισμένα κράτη μέλη και χρήζουν συνεχούς προσοχής. Η σημερινή ανακοίνωση καλεί τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιταχύνουν τις εργασίες σχετικά με τις εκκρεμείς προτάσεις για τη συμπλήρωση της δράσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα προς την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση των υψηλών αποθεμάτων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ωστόσο, η Επιτροπή καλεί τους συννομοθέτες να καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία σχετικά με τα μέτρα τα οποία πρότεινε όσον αφορά τη συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών πλαισίων αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη δανείων και αφερεγγυότητας και να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην αφερεγγυότητα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Ιστορικό

Από κοινού, η Τραπεζική Ένωση και η Ένωση Κεφαλαιαγορών προάγουν ένα πιο ολοκληρωμένο και σταθερό χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ. Αυξάνουν την ανθεκτικότητα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης έναντι δυσμενών κλυδωνισμών, διευκολύνοντας σημαντικά τον επιμερισμό των κινδύνων στον ιδιωτικό τομέα σε διασυνοριακό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν την ανάγκη επιμερισμού των κινδύνων στον δημόσιο τομέα.

Ένα από τα βασικά πεδία για μείωση του κινδύνου στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα είναι η περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η χρηματοπιστωτική κρίση και οι επακόλουθες οικονομικές υφέσεις οδήγησαν σε πιο εκτεταμένη αδυναμία των δανειοληπτών να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, διότι περισσότεροι ιδιώτες και επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν συνεχείς δυσκολίες πληρωμής και ακόμη και πτώχευση. Αυτό συνέβη συγκεκριμένα στα κράτη μέλη που αντιμετώπισαν παρατεταμένες ή βαθιές οικονομικές υφέσεις. Κατά συνέπεια, πολλές τράπεζες κατέγραψαν συσσώρευση μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τα υψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πρόκληση και να επηρεάζουν τις επιδόσεις ορισμένων ιδίως τραπεζών.

Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση του υψηλού επιπέδου μη εξυπηρετούμενων δανείων, μεταξύ άλλων μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της θέσπισης ad hoc μέτρων και μέτρων για τα απομειωμένα περιουσιακά στοιχεία σε ολόκληρο το σύστημα, τα οποία να είναι συμβατά με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Οι εποπτικές αρχές και οι τράπεζες των κρατών μελών έχουν επίσης σημειώσει οι ίδιες σημαντική πρόοδο όσον αφορά την εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών μετά την κρίση.

Τον Μάρτιο του 2018, η Επιτροπή πρότεινε ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η δέσμη περιλαμβάνει δράσεις πολιτικής σε τέσσερις τομείς: i) τραπεζική εποπτεία και ρύθμιση ii) περαιτέρω μεταρρυθμίσεις των εθνικών πλαισίων αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και είσπραξης οφειλών, iii) ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για επισφαλή περιουσιακά στοιχεία και iv) ενίσχυση, όταν είναι σκόπιμο και αναγκαίο, της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος.

Επιπλέον, η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη ώστε να καταστούν δυνατές κατά περίπτωση λύσεις για τις τράπεζες στο πλαίσιο των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις και των τραπεζικών κανόνων, με σαφή στόχο τον περιορισμό του κόστους για τους φορολογούμενους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι καταθέτες θα παραμένουν πλήρως προστατευμένοι ανά πάσα στιγμή. Η συνεργασία αυτή είχε ως αποτέλεσμα συναλλαγές που απομάκρυναν περίπου 112 δισεκατομμύρια ευρώ ακαθάριστων μη εξυπηρετούμενων δανείων από τους ισολογισμούς των τραπεζών κατά τα τρία τελευταία έτη (περίπου 82 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ιταλία, περίπου 24 δισεκατομμύρια ευρώ στην Πορτογαλία, περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ στην Κύπρο).

Η σημερινή τέταρτη έκθεση προόδου ανταποκρίνεται στην προσδοκία του Συμβουλίου να ολοκληρωθεί ένας τακτικός απολογισμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην ΕΕ.

Σχόλια