Τροποποίηση Κανονισμού Σ.τ.Ε. – Ρυθμίσεις σχετικά με την υπέρβαση του ορίου σελίδων δικογράφου

0
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2021
Τροποποίηση Κανονισμού Σ.τ.Ε. – Ρυθμίσεις σχετικά με την υπέρβαση του ορίου σελίδων δικογράφου.
Με την 9/2021 απόφαση της Ολομέλειας Σ.τ.Ε. σε συμβούλιο (Β΄ 4736), τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 10 και 14 του Κανονισμού του Δικαστηρίου και προβλέφθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
α) Σε περίπτωση ουσιώδους υπερβάσεως του προβλεπόμενου στην προστεθείσα με το άρθρο 24 του ν. 4786/2021 (Α’ 43),  παρ. 6 του άρθρου 17 του π.δ. 18/1989 ορίου σελίδων του δικογράφου (30 σελίδες, που αντιστοιχούν σε περίπου 13.300 λέξεις), ο Γραμματέας του αρμοδίου δικαστικού σχηματισμού, ύστερα από συνεννόηση με τον Πρόεδρο αυτού, ενημερώνει σχετικώς τον υπογράφοντα δικηγόρο και του ζητεί να προσαρμόσει την έκταση του δικογράφου στο προβλεπόμενο όριο, εντός της προθεσμίας που τάσσει ο Πρόεδρος, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα.
β) Στο όριο των σελίδων δεν περιλαμβάνονται τα ονόματα των διαδίκων και οι προσβαλλόμενες πράξεις ή αποφάσεις.
γ) Τα δικόγραφα, μετά την κατά τα ανωτέρω προσαρμογή της εκτάσεώς τους, κατατίθενται στην γραμματεία του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού και συσχετίζονται με την οικεία υπόθεση.
δ) Τα πάσης φύσεως δικόγραφα που κατατίθενται ενώπιον του ΣτΕ συντάσσονται σε χαρτί Α4, με περιθώρια σελίδας 2 εκ., μέγεθος γραμματοσειράς 12 και διάστιχο 1,5.
ε) Αν τα δικόγραφα των παρεμβάσεων και των προσθέτων λόγων, καθώς και των αιτήσεων αναστολής, υπερβαίνουν το προβλεπόμενο στην ως άνω διάταξη του π.δ. 18/1989 όριο σελίδων, ο εισηγητής ενημερώνει τον Γραμματέα του αρμοδίου δικαστικού σχηματισμού ώστε να ακολουθηθεί η προαναφερθείσα διαδικασία, εφ’ όσον τούτο είναι εφικτό εν όψει της ημερομηνίας της δικασίμου. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε σχέση με τα υπομνήματα (20 σελίδες, που αντιστοιχούν σε περίπου 8.900 λέξεις).
Σημειώνεται ότι παρόμοιες ρυθμίσεις σχετικά με την μορφή και την έκταση των δικογράφων, που αποβλέπουν στην αρτιότερη και περιεκτικότερη διατύπωση των προβαλλόμενων λόγων και την καλύτερη ανάδειξη των πράγματι κρίσιμων ζητημάτων, έτσι ώστε να εξοικονομείται χρόνος κατά την επεξεργασία των υποθέσεων, απαντώνται και σε άλλα διεθνή και εθνικά ανώτατα δικαστήρια  (όπως το ΔΕΕ ή το ανώτατο Δικαστήριο των Η.Π.Α.).-