Υπ. Μεταφορών: Αναστολή λειτουργίας Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

0

Αναστολή λειτουργίας Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ της χώρας

[Παπάγου 3/12/2020 – Αριθ. Πρωτ.: 117626]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Αναστολή λειτουργίας Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ της χώρας

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/27.11.2020 (Β’ 5255) κ.υ.α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020»
β) Η υπ’ αρ. 93964/10-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΕΙ465ΧΘΞ-1ΓΟ) εγκύκλιος του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου και Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων όλων των αυτοκινήτων οχημάτων πλην φορτηγών και λεωφορείων με Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος (ΜΑΜΦΟ) >3,5 t λόγω αναστολής λειτουργίας των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ»
γ) Η υπ’ αρ. 100677/17-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΗΓ2465ΧΘΞ-Ο6Λ) εγκύκλιος του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «1) Ταξινόμηση μικρών φορτηγών οχημάτων με ΜΑΜΦΟ < 3,5 t προερχόμενων από χώρες του εξωτερικού 2) Κυκλοφορία αποχαρακτηρισμένων ΕΔΧ οχημάτων 3) Άρση ακινησίας μικρών φορτηγών οχημάτων με ΜΑΜΦΟ < 3,5 t 4) Παράταση διάρκειας ισχύος των φύλλων δοκιμών και των πιστοποιητικών έγκρισης και ταξινόμηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) με ΜΑΜΦΟ < 3,5 t»
δ) Η υπ’ αρ. 109376/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6Β50465ΧΘΞ-ΩΦ2) εγκύκλιος του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «1) Ταξινόμηση μεταχειρισμένων ΕΙΧ οχημάτων και μοτοσυκλετών από χώρες του εξωτερικού 2) Άρση ακινησίας οχημάτων»

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων και αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά τα εξής: 

 1. Σύμφωνα με την (α) σχετική κ.υ.α., παρατείνεται για το διάστημα από Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 η αναστολή λειτουργίας των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ της χώρας. Για το διάστημα αυτό επιτρέπεται μόνο ο τεχνικός έλεγχος φορτηγών με ΜΑΜΦΟ >3,5 t και λεωφορείων σε Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ της χώρας που διαθέτουν εγκεκριμένη – αδειοδοτημένη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων και υπό την προϋπόθεση:
  α) Μέγιστου αριθμού εννέα (9) ατόμων σε αναμονή
  β) Προσέλευσης μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων και επίδειξης του σχετικού καταλόγου στα ελεγκτικά όργανα και
  γ) Ωράριο λειτουργίας έως τις 20:30 μ. μ.

 2. Η παράταση των σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών που έχει δοθεί με τις (β), (γ) και (δ) σχετικές εγκυκλίους επεκτείνεται κατά είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες. Επίσης, όπου στις ανωτέρω εγκυκλίους αναφέρεται ως καταληκτική ημερομηνία η Δευτέρα 30-11-2020, αυτή μετατίθεται τη Δευτέρα 7-12-2020.

 3. Οχήματα για τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας εντός του χρονικού διαστήματος από Σάββατο 7-11-2020 έως και Δευτέρα 7-12-2020 ελέγχονται εμπρόθεσμα (χωρίς την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους) έως και τις 29 Ιανουαρίου 2021.

 4. Για τα οχήματα για τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί άδειες κυκλοφορίας με την παρατήρηση για τεχνικό έλεγχο εντός 45 ημερών, η υποχρέωση για προσκόμιση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών παρατείνεται αυτοδίκαια κατά είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες.

 5. Επιτρέπεται η ανάκληση διαγραφής στις περιπτώσεις μοτοσικλετών, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. Α-οικ. 5685/437/08.03.2006 εγκύκλιο, χωρίς την προσκόμιση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) από δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Το ΔΤΕ προσκομίζεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών εντός εβδομήντα (70) ημερών από την ημερομηνία χορήγησης των στοιχείων κυκλοφορίας (πινακίδες και έντυπο αδείας). Στο χώρο των παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας θα αναγράφεται «Ημερομηνία πρώτου τεχνικού ελέγχου έως την//(70 ημέρες μετά την ημερομηνία χορήγησης στοιχείων κυκλοφορίας)».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σχόλια