Υποτροφίες έρευνας για υποψήφιους διδάκτορες στα πλαίσια του προγράμματος THESEUS 2020

0

(για υποτροφίες προς υποψήφιους διδάκτορες της Νοµικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών στο πλαίσιο του προγράµµατος συνεργασίας THESEUS µεταξύ της Νοµικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Humboldt του Βερολίνου)

Η Νοµική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και η Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Humboldt του Βερολίνου έχουν συνάψει από το έτος 2020 συµφωνία συνεργασίας τριετούς διάρκειας, η οποία έχει εγκριθεί και χρηµατοδοτείται από τη Γερµανική Υπηρεσία Ακαδηµαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) µετά από πρωτοβουλία του Καθηγητή Stefan Grundmann και µε την υποστήριξη των κκ. Rüdiger Schwarz και Dr. Yoan Vilain.

Σκοπός αυτής της στρατηγικής συνεργασίας είναι η εµβάθυνση της παραδοσιακά στενής σχέσης µεταξύ των δύο Νοµικών Σχολών καθώς και η αµοιβαία ενίσχυση των ακαδηµαϊκών ανταλλαγών. Το πρόγραµµα διευθύνεται από Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία µέλη ΔΕΠ κάθε µιας εκ των συνεργαζόµενων Νοµικών Σχολών. Εκ µέρους της Νοµικής Σχολής Αθηνών στην Επιτροπή συµµετέχουν η Καθηγήτρια κ. Ελένη Μουσταΐρα (εκ µέρους της Κοσµητείας), η Καθηγήτρια κ. Παρασκευή Παπαρσενίου και η αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Αλεξάνδρα Μικρουλέα.

Εκ µέρους της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Humboldt του Βερολίνου στην Επιτροπή συµµετέχουν ο Καθηγητής κ. Stefan Grundmann, ο Καθηγητής κ. Martin Heger (Κοσµήτωρ) καθώς και ο Καθηγητής κ. Matthias Ruffert (µέλος της Κοσµητείας).

Συντονιστής είναι ο κ. Αλέξανδρος Μεζαρί, LL.M. Στο πλαίσιο της ανωτέρω ακαδηµαϊκής συνεργασίας υφίσταται για το ηµερολογιακό έτος 2020 η δυνατότητα παροχής συνολικά δύο υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες της Νοµικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών προς διεξαγωγή επιστηµονικής έρευνας διάρκειας τεσσάρων µηνών στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Humboldt του Βερολίνου µέσα στο έτος 2020. Το ύψος κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε 1200 ευρώ µηνιαίως. Η γνώση της γερµανικής ή αγγλικής γλώσσας είναι αναγκαία.

Υποψήφιοι διδάκτορες της Νοµικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών που ενδιαφέρονται για τη διεξαγωγή επιστηµονικής έρευνας στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Humboldt του Βερολίνου παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, το αργότερο έως τις 10.07.2020, αποστέλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά (στη γερµανική ή αγγλική γλώσσα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mezari@rewi.hu-berlin.de

  1. Βιογραφικό σηµείωµα
  2. Ερευνητική πρόταση (έως 5 σελίδες)
  3. Συστατική επιστολή του επόπτη Καθηγητή
  4. Αντίγραφο Πτυχίου και αναλυτική βαθµολογία προπτυχιακών µαθηµάτων
  5. Αντίγραφο µεταπτυχιακού τίτλου (αν υπάρχει) και αναλυτική βαθµολογία µεταπτυχιακών µαθηµάτων
  6. Πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή για διδακτορικές σπουδές στη Νοµική Σχολή ΕΚΠΑ
  7. Αποδεικτικό γνώσης της γερµανικής ή αγγλικής γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον C1).

Οι υποψήφιοι διδάκτορες που θα λάβουν την υποτροφία θα πρέπει να βρίσκονται στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια της επιστηµονικής τους έρευνας και να µη λαµβάνουν άλλη υποτροφία για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη χορήγηση των υποτροφιών υπεύθυνη είναι η Επιτροπή Διεύθυνσης του προγράµµατος. Η Επιτροπή Διεύθυνσης

Σχόλια