Υπουργείο Εσωτερικών: Οδηγίες για συγχώνευση Ληξιαρχείων Δημοτικών Ενοτήτων

0

ΥΠΕΣ: Οδηγίες για συγχώνευση Ληξιαρχείων Δημοτικών Ενοτήτων

[ Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2020 – Α.Π.: 71435 ]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Εγκύκλιος: 389/2020

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για συγχώνευση Ληξιαρχείων Δημοτικών Ενοτήτων.

Σχετ.: Η υπ’αριθμ.Φ.127080/57460/21-12-2010 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 4220 τεύχος Β’ δημοσιεύτηκε η υπ’αριθμ 60908/Σ.15007/24- 9-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, περί μερικής ανάκλησης της Φ.127080/57460/2010 Απόφασής του. Η ανωτέρω απόφαση έχει αναρτηθεί με ΑΔΑ : ΩΦ0846ΜΤΛ6-Τ99 και ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2021.

Η ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκε μερικώς με την υπ’αριθμ.64965/Σ.15972/6-10-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4468 Β’ και αναρτήθηκε με ΑΔΑ

Με τις ανωτέρω αποφάσεις:

 • τα Ληξιαρχεία των Δ.Ε. Ακρωτηρίου, Ελ.Βενιζέλου, Θερίσσου, Κεραμίων, Νέας Κυδωνίας, Σούδας και Χανίων του Δήμου Χανίων Νομού Χανίων συγχωνεύονται σε ένα (1) Ληξιαρχείο, έτσι ώστε εφεξής στο Δήμο Χανίων Νομού Χανίων να υφίσταται Ληξιαρχείο μόνο στην έδρα του Δήμου στα Χανιά,

 • τα Ληξιαρχεία των Δ.Ε. Νεάπολης, Πευκών και Συκεών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών Νομού Θεσσαλονίκης συγχωνεύονται σε ένα (1) Ληξιαρχείο, έτσι ώστε εφεξής στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών Νομού Θεσσαλονίκης να υφίσταται Ληξιαρχείο μόνο στην έδρα του Δήμου στις Συκιές,

 • τα Ληξιαρχεία των Δ.Ε. Βαρθολομιού, Γαστούνης, Τραγανού του Δήμου Πηνειού Νομού Ηλείας συγχωνεύονται σε ένα (1) Ληξιαρχείο, έτσι ώστε εφεξής στο Δήμο Πηνείου Νομού Ηλείας να υφίσταται Ληξιαρχείο μόνο στην έδρα του Δήμου στη Γαστούνη,

 • Στο Δήμο Παιονίας του Νομού Κιλκίς:

α. το Ληξιαρχείο Δ.Ε. Πολυκάστρου και το Ληξιαρχείο Δ.Ε. Αξιούπολης συγχωνεύονται σε ένα (1) Ληξιαρχείο με έδρα στην Δ.Ε. Πολυκάστρου του ίδιου Δήμου και

β. το Ληξιαρχείο Δ.Ε. Γουμένισσας και το Ληξιαρχείο Δ.Ε. Λιβαδίων συγχωνεύονται σε ένα (1) Ληξιαρχείο με έδρα στην Δ.Ε. Γουμένισσας του ίδιου Δήμου γ. το Ληξιαρχείο της Δ.Ε. Ευρωπού παραμένει εν ενεργεία.

 • τα Ληξιαρχείο των Δ.Ε. Αριστομένους και Τρικόρφου του Δήμου Μεσσήνης Νομού Μεσσηνίας, συγχωνεύονται με το Ληξιαρχείο Δ.Ε. Μεσσήνης του ίδιου Δήμου, έτσι ώστε εφεξής στο Δήμο Μεσσήνης Νομού Μεσσηνίας να υφίστανται Ληξιαρχεία στις Δημοτικές Ενότητες Αιπείας, Ανδρούσας, Βουφράδων, Ιθώμης, Μεσσήνης και Πεταλιδίου.

 • τα Ληξιαρχεία των Δ.Ε. Αγίου Κοσμά, Δότσικου, Μεσολουρίου, Περιβολίου και Φιλιππαίων του Δήμου Γρεβενών, Νομού Γρεβενών συγχωνεύονται με το Ληξιαρχείο της Δ.Ε. Γρεβενών, του ίδιου Δήμου, έτσι ώστε εφεξής στο Δήμο Γρεβενών Νομού Γρεβενών να υφίστανται Ληξιαρχεία στις Δημοτικές Ενότητες Αβδέλλας, Βεντζίου, Γόργιανης, Γρεβενών, Ηρακλεωτών, Θεοδώρου Ζιάκα, Σαμαρίνας και Σμίξης.

Εν όψει των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι:

 • Τα ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων και εκθέσεων) όλων των Ληξιαρχείων που συγχωνεύονται κλείνουν με σχετική έκθεση (Υπόδειγμα 11, σελ.168 της με Α.Π.7643/ΚΔ4/1977 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ), αμέσως μετά την τελευταία πράξη της 31ης Δεκεμβρίου 2020.
 1. Τα κύρια ληξιαρχικά βιβλία καθώς και τα βοηθητικά ληξιαρχικά βιβλία των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων, Αξιούπολης και Λιβαδίων του Δήμου Παιονίας Νομού Κιλκίς, Αριστομένους και Τρικόρφου, του Δήμου Μεσσήνης Νομού Μεσσηννίας, Αγίου Κοσμά, Δότσικου, Μεσολουρίου, Περιβολίου και Φιλιππαίων του Δήμου Γρεβενών, Νομού Γρεβενών, αφού κλείσουν, θα μεταφερθούν στα Ληξιαρχεία με τα οποία συγχωνεύονται και θα φυλαχθούν επιμελώς, ενώ από αυτά θα χορηγούνται τα ζητούμενα από τους ενδιαφερομένους αντίγραφα και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων. Από την 1-1-2021 στα ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων και εκθέσεων) των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων Πολυκάστρου, Γουμένισσας, Μεσσήνης και Γρεβενών, καταχωρίζονται πλέον όλα τα γεγονότα αστικής κατάστασης που συμβαίνουν στην εδαφική περιφέρεια των συγχωνευθέντων ληξιαρχείων.

 2. Τα κύρια ληξιαρχικά βιβλία καθώς και τα βοηθητικά ληξιαρχικά βιβλία των Ληξιαρχείων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων των Δήμων Χανίων Νομού Χανίων, Νεάπολης – Συκεών Νομού Θεσσαλονίκης, και Πηνειού Νομού Ηλείας αφού κλείσουν, θα μεταφερθούν στις έδρες των Δήμων Χανίων, Νεάπολης -Συκεών και Πηνειού αντίστοιχα, και θα φυλαχθούν επιμελώς, ενώ από αυτά θα χορηγούνται τα ζητούμενα από τους ενδιαφερομένους αντίγραφα και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων. Από την 1-1-2021 στα ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων και εκθέσεων) των Ληξιαρχείων των Δήμων Χανίων, Νεάπολης – Συκεών και Πηνειού καταχωρίζονται πλέον όλα τα γεγονότα αστικής κατάστασης που συμβαίνουν στην εδαφική περιφέρεια των Δήμων αυτών.

 • Από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι Ληξίαρχοι των Δημοτικών Ενοτήτων:

 • Ακρωτηρίου, Ελ.Βενιζέλου, Θερίσσου, Κεραμίων, Νέας Κυδωνίας, Σούδας και Χανίων του Δήμου Χανίων,

 • Νεάπολης, Πευκών και Συκεών του Δήμου Νέαπολης -Συκεών,
 • Βαρθολομιού, Γαστούνης, Τραγανού του Δήμου Πηνειού,
 • Αξιούπολης και Λιβαδίων του Δήμου Παιονίας,
 • Αριστομένους και Τρικόρφου του Δήμου Μεσσήνης,
 • Αγίου Κοσμά, Δότσικου, Μεσολουρίου, Περιβολίου και Φιλιππαίων του Δήμου Γρεβενών,
  αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του Ληξιάρχου. Οι κωδικοί πρόσβασης όλων των χρηστών των ανωτέρω Ληξιαρχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» (υποσύστημα Ληξιαρχείου) στο Υπουργείο Εσωτερικών καταργούνται.

 • Οι Ληξίαρχοι των Δημοτικών Ενοτήτων Πολυκάστρου, Γουμένισσας, Μεσσήνης και Γρεβενών δεν αποβάλλουν την ιδιότητα του Ληξιάρχου.

 • Για τα Ληξιαρχεία των Δήμων Χανίων Νομού Χανίων, Νεάπολης – Συκεών Νομού Θεσσαλονίκης και Πηνειού Νομού Ηλείας, θα δημιουργηθεί νέος κωδικός Ληξιαρχείου.

 • Το συντομότερο δυνατόν και πριν την 1η-1-2021 τα ανωτέρω ενεργά Ληξιαρχεία θα πρέπει να αποστείλουν στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών (email: mp.users@ypes.gr) τα στοιχεία των νέων χρηστών με υπογραφή Δημάρχου.

Ο Γενικός Διευθυντής – Θεόδωρος Οικονόμου

Σχόλια