6186/2014 ΜΠΑ: Απόρρψη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τράπεζας για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης

0

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αρ. 6186/2014 απόφασή του απέρριψε την αίτηση πιστωτικού ιδρύματος για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων τόσο της οφειλέτριας ομόρρυθμης εταιρείας όσο και της εγγυήτριας, κρίνοντας ότι δεν πληρούνται οι όροι του νόμου για την συνδρομή επικείμενου κινδύνου και κατεπείγουσας περίπτωσης.

Τους καθών εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος Δικηγόρος τους Ιωάννης Ε. Βαονάκης.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Απόφασης 6186/2014

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αγγελική Χατζηδάκη, Πρόεδρο Πρωτοδίκων η οποία ορίστηκε μετά από κλήρωση σύμφωνα με τον Ν.3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 30-4-2014 για να δικάσει χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα , τη με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 3685/2014 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, μεταξύ :

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Aνώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα ………………. Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, πρώην με την επωνυμία «Τράπεζα …………………. Α.Ε»(ΦΕΚ ……………….. τ. ΑΕ ΕΠΕ) κατόπιν της τροποποίησης του άρθρου 1 του καταστατικού της, σύμφωνα  με την από 29-6-2012 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετοχών της, η οποία εγκρίθηκε με τον αριθμ. ……………………… απόφαση της διεύθυνσης ΑΕ και Πιστώσεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και η οποία καταχωρίστηκε την 2-8-2012 στο Γ.Ε.Μ.Η με τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης …………, που εδρεύει στην Αθήνα, και εκπροσωπείται νόμιμα, την οποία εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος της ………………………..

ΤΩΝ ΚΑΘ’ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ : 1) Της εταιρείας με την επωνυμία «………………….. ……………………………….. ΟΕ» που εδρεύει στην …………………… Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, 2) της B.Π. του Γ., κατοίκου ………………. Αττικής, εκ των οποίων η πρώτη εκπροσωπήθηκε δια και η δεύτερη μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Ιωάννη Βαονάκη.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 13-3-2014 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό 35685/3685/2014 και προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 682 παρ.1 του ΚΠολΔ , απαραίτητη προυπόθεση προκειμένου να διαταχθεί το ασφαλιστικό μέτρο της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης και να ασφαλιστεί χρηματική απαίτηση να συντρέχει επικείμενος κίνδυνος. Ως επικείμενος κίνδυνος νοείται η πιθανολόγηση ότι επίκειται προσεχής αποξένωση του οφειλέτη από την κατασχετή ακίνητη περιουσία του, έτσι ώστε να είναι αδύνατη η επίσπευση εναντίον της αναγκαστικής εκτέλεσης, όταν κάποτε ο αιτών δανειστής θα αποκτήσει εκτελεστό τίτλo μετά τον τερματισμό της διαγνωστικής δίκης. Έτσι, η ελαττωμένη περιουσιακή κατάστασή του καθ΄ου δεν αποτελεί καταρχήν τέτοιον κίνδυνο και επομένως δεν αρκεί από μόνη της για να δικαιολογήσει τη λήψη του συγκεκριμένου ασφαλιστικού μέτρου , μπορεί όμως να συμβεί τούτο με τη συνδρομή και των άλλων όρων, εφόσον δημιουργείται επικείμενος κίνδυνος (Β.Βαθρακοκοίλης, ΕρμΚΠολΔ, άρθρο 682 αριθ.13). Εξάλλου, δε δύναται να θεωρηθεί ότι αποτελείι επικείμενο κίνδυνο ή επείγουσα περίπτωση πιθανή μεταβολή στο μέλλον της περιουσιακής κατάστασης κάποιου προσώπου,διότι με τέτοια εκδοχή θα δικαιολογείτο η λήψη ασφαλιστικών μέτρων σε κάθε εκκρεμή αγωγή, ενόψει της ενδεχόμενης κατά την κοινή πέιρα και λογική, μεταβολής ή ελαττώσεως της περιουσιακής κατάστασης του διαδίκου.Απαιτώντας συνεπώς ο νόμος επικείμενο κίνδυνο ή επείγουσα περίπτωση εννοεί προδήλως την ύπαρξη ασυνήθους ανάγκης έκτακτης δικαστικής προστασίας του διαδίκου, που δικαιολογείται από τη συνδρομή παρόντων πραγματικών περιστατικών κάποιου συγκεκριμένου κινδύνου ματαιώσεως της απαιτήσεως η επείγουσας περίπτωσης της παρούσας στιγμής (ΜΠρωτΘηβ,143/2013, ΜΠρωτ.Αθ. 15200/2013 ΜΠρωτΚαστ.39/2013, δημ.ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΑΘ 18488/1987 ΝοΒ 36,1254).

Εν προκειμένω η αιτούσα επικαλείται επικείμενο κίνδυνο και ζητεί να διαταχθεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, η εγγραφή προσημείωσης υποθήξης στα περιγραφόμενα ακίνητα των καθ΄ων, μέχρι του ποσού των 126.000, προκειμένου να εξασφαλιστεί απαίτηση της ποσού 104.206,01, πλέον τόκων και εξόδων, η οποία κινδυνεύει λόγω της ελαττωμένης περιουσιακής κατάστασης των καθ΄ων και η οποία πηγάζει από σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, που είχε συνάψει με την πρώτη των καθ΄ων εταιρεία , υπερ της οποίας είχε εγγυηθεί ως πρωτοοφειλέτρια η δεύτερη των καθ΄ων.Επίσης ζητεί να καταδικαστούν οι καθ΄ων στα δικαστικά της έξοδα.

Με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα η υπό κρίση αίτηση αρμόδια φέρεται για να συζητηθεί στο Δικαστήριο τούτο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 22, 683 παρ 1, 686 επ. ΚΠολΔ). Είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων των άρθρων άρθρο 1274 ΑΚ, όπως αντικ.με το άρθρο 56 παρ.1 ΕισΝΙΠολΔ και 706 και 707 ΚΠολΔ).Πρέπει, επομένως να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης των μαρτύρων Σ.Π. (της αιτούσας) και του Γ. Β. (των καθ’ ων), των εγγράφων που προσκόμισαν οι διάδικοι, απ΄οσα ανέπτυξαν προφορικά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και επιπλέον με τα έγγραφα σημειώματά τους, καθώς και από την εν γένει συζήτησή της υπόθεσης πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά.Δυνάμει της υπ΄αριθμ. *********/24-10-2006 σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, που συνήφθη μεταξύ της αιτούσας τραπεζικής εταιρίας και της πρώτης των καθ’ ων ομορρυθμης εταιρίας, χορηγήθηκε στην τελευταία πίστωση μέχρι του ποσού των € 100.000, ενώ η δεύτερη των καθ’ων εγγυήθηκε ως αυτοοφειλέτρια την πλήρη εμπρόθεσμη και ολοκληρωτική εξόφληση παντός χρεωστικού υπολοίπου λογαριασμών της πιστώσεως, ενεχόμενη εις ολόκληρον με αυτήν.Για την εξυπηρέτηση της πίστωσης τηρήθηκε ο υπ’ αριθμ.0026 **** 0300001856 λογαριασμός, ο οποίος στις 31-1-2014 εμφάνιζε χρεωστικό υπόλοιπο €104.206,01. Περαιτέρω, και ανεξάρτητα από την ως άνω απαίτηση της αιτούσας από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν πιθανολογήθηκε ότι η περιουσιακή κατάσταση των καθ’ ων καθ’ ων έχει καταστεί επισφαλής, πολλώ δε μάλλον ότι επίκειται προσεχής αποξένωση τους από την ακίνητη περιουσία τους, όπως κατέθεσε και ο μάρτυρας ανταποδείξεως, αφού δεν προσκομίστηκε καμία περί των ανωτέρω απόδειξη από την αιτούσα, η δε επαγγελματική δραστηριότητα της πρώτης των καθ΄ων, παρά την πρόσκαιρη κάμψη των εργασιών της και την αδυναμία καταβολής κάποιων δόσεων (από το Νοέμβριο του 2013), συνεχίζει τη δραστηριότητά της, εξυπηρετώντας τις υποχρεώσεις της ,ούτε άλλωστε ζητήθηκε μέχρι τη συζήτηση της παρούσας αίτησης από την αιτούσα η έκδοση διαταγής πληρωμής.

Τα ανωτέρω,δεν αναιρούνται από το γεγονός ότι στο από 21-2-2014 έγγραφο πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας με την επωνυμία «TΕΙΡΕΣΙΑΣ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε» που προσκομίζει η αιτούσα , εμφανίζεται η ακίνητη περιουσία της πρώην των καθ΄ων βεβαρυμένη με προσημείωση υποθήκης για συνολικό ποσό 150.000 ευρώ , αφού το εν λόγω βάρος φέρεται εγεγγραμένο υπέρ της «…………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»  ήδη από 21-2-2006, δηλαδή σε χρόνο προγενέστερο της σύναψης της επίδικης πιστωτικής σύμβασης, οπότε η αιτούσα τελούσε σε γνώση αυτού, ή θα έπρεπε να τελεί σε γνώση, όταν αποφάσισε να πιστοδοτήσει την πρώτη των καθ’ ων λαμβάνοντας την προσωπική εγγύησή του, με αποτέλεσμα μόνο η ύπαρξη του βάρους αυτού  να μη συνιστά στην παρούσα χρονική στιγμή επείγοντα κίνδυνο κατά την έννοια του νόμου, ενώ εξάλλου, οι οικονομικές υποχρεώσεις για την εξασφάλιση της αποπληρωμής των οποίων το βάρος αυτό εγγράφηκε να εξυπηρετούνται κανονικά, ενώ δεν υφίσταται καμία άλλη οφειλή, όπως κατέθεσε ο μάρτυρας ανταποδείξεως, αλλά και δεν αμφισβήτησε η μάρτυρας της αιτούσας.

Με βάση τις παραπάνω σκέψεις και δεδομένου ότι η μόνη πιθανολόγηση του σκοπού των καθ’ ων για τη ματαίωση της αξίωσης της αιτούσας δε συνεπάγεται αυτόθροα, δίχως τη συνδρομή πρόσθετων στοιχείων, την πιθανολόγηση επικείμενου κινδύνου για τη μελλοντική ικανοποίηση της απαίτησης , ούτε βεβαίως την πιθανολόγηση κατεπείγουσας περίπτωσης για τη λήψη ασφαλιστικού μέτρου, κρίνεται ότι πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσία αβάσιμη η αίτηση.

Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των καθ’ ων πρέπει να επιδικαστούν σε βάρος της αιτούσας ένεκα της ήττας της ( άρθρο 176 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με άρθρο 84 Ν.4194/13 Κώδικα Δικηγόρων , όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 14 παρ.3 Ν.4236/14).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

-Απορρίπτει την αίτηση.

-Επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα των καθ’ων σε βάρος της αιτούσας τα οποία ορίζει στο ποσό των ………….. (…….) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις  5-6-2014.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ