Απόρριψη ένστασης απαραδέκτου για κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης με προγενέστερη ημερομηνία της κατάθεσης στο Ειρηνοδικείο

0

Απόρριψη ένστασης απαραδέκτου για κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης με προγενέστερη ημερομηνία της κατάθεσης στο Ειρηνοδικείο.

Διάσωση κύριας κατοικίας, θέσης στάθμευσης, αποθήκης και Ι.Χ. Διαγραφή χρέους ποσού 72.419 ευρώ (ποσοστό διαγραφής 42,76%)

H αιτούσα είναι 51 ετών και άγαμη, εργάζεται ως υπάλληλος στην κρατική εταιρεία ΗΔΙΚΑ Α.Ε με μηνιαία έσοδα 1.166 ευρώ, ενώ κατά το χρόνο της κατάθεσης της αίτησης τα μηνιαία έσοδά της ανέρχονταν στα 1.899 ευρώ, ενώ τα μηνιαία έσοδά της κατά τα προγενέστερα έτη ήταν αρκετά μεγαλύτερα.

Ο ισχυρισμός της δεύτερης πιστώτριας περί απαραδέκτου της αίτησης επειδή η υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία προγενέστερη της κατάθεσής της, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, επειδή αυτή φέρει σφραγίδα με την οποία ο γραμματέας του δικαστηρίου βεβαιώνει ότι την παρέλαβε μετά την κατάθεσή της αίτησης και επομένως προκύπτει με σαφήνεια σε ποια αίτηση αναφέρεται. Η αίτηση είναι νόμιμη και ορισμένη.

Οι συνολικές οφειλές της ανέρχονται στο ποσό των 169.373,15 ευρώ με υποχρέωση καταβολής μηνιαίων δόσεων προς τις Τράπεζες κοντά στα 1.900 ευρώ.

Από τα παραπάνω αναφερόμενα, προκύπτει συγκριτικά ότι η αιτούσα δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στις ληξιπρόθεσμες οφειλές της προς τις πιστώτριες τράπεζες, αφού έπρεπε να τους καταβάλλει δόσεις κοντά στα 1.900 ευρώ το μήνα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται τουλάχιστον από το χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της. Λόγω μάλιστα της κρίσης που ταλανίζει τη χώρα δεν έχει προοπτικές να βελτιώσει την οικονομική της κατάσταση.

Περαιτέρω η αιτούσα , είναι αποκλειστική κυρία ενός διαμερίσματος στην Αθήνα, 64,73 τ.μ., το οποίο χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία, με μία θέση στάθμευσης επιφάνειας 10,35 τ.μ. και μίας αποθήκης επιφάνειας 6,39 τ.μ. ενώ η συνολική αντικειμενική τους αξία ανέρχεται στο ποσό των 95.246,34 ευρώ.

Η αιτούσα, εκτός από την κύρια κατοικία της, έχει στην ιδιοκτησία της ένα επιβατικό αυτοκίνητο κυκλοφορίας του 2008 και αξίας 8.000 ευρώ, αλλά το δικαστήριο δεν διέταξε την εκποίησή του, όχι μόνο επειδή αυτό είναι απαραίτητο στην αιτούσα για τις μετακινήσεις της, αλλά και επειδή θεωρεί ότι δεν θα αποφέρει αξιόλογο τίμημα.

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών έκρινε ότι αφενός μεν συντρέχουν στο πρόσωπό της οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 προκειμένου να ρυθμιστούν οι οφειλές του, αφετέρου δε ότι δεν κρίνεται απαραίτητη η ρευστοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων.

Έτσι, το Δικαστήριο προέβη σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από το εισόδημά της ύψους 400 ευρώ για χρονικό διάστημα πέντε ετών (συνολικά δηλαδή 24.000 ευρώ).

Επιπλέον, προκειμένου να διασωθεί η κύρια κατοικία της, το Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να καταβάλει ποσό ίσο με το 80% της αντικειμενικής αξίας της, ήτοι ποσό 72.954 ευρώ σε χρονικό διάστημα 25 ετών (300 δόσεις), και ειδικότερα δόση ποσού 297,21 ευρώ για τα πρώτα πέντε χρόνια (60 δόσεις) μετά τη πάροδο 5 ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και ποσού 243,18 ευρώ για τα επόμενα 20 έτη (240 δόσεις).

Συμπερασματικά, για τις οφειλές της ύψους 169.373,15 ευρώ, η αιτούσα θα καταβάλλει συνολικά το ποσό των 96.954 ευρώ, δηλαδή απαλλάσσεται για το υπόλοιπό τους, ύψους 72.419 ευρώ. Η διαγραφή της οφειλής της ανέρχεται σε 42,76%.

Δημήτριος Αναστασόπουλος,
Δικηγόρος, LL.M.
Δικηγορικό Γραφείο “Δημήτρης Αναστασόπουλος & Συνεργάτες”
Μαυρομματαίων 15, Αθήνα
ΤΚ 10434
Τηλ. – Fax: 210 8824000, 210 8824003
e-mail: info@anastasopouloslaw.gr
www.anastasopouloslaw.gr