Διαγραφή μαμούθ από το Ειρηνοδικείο Βόλου σε υπερχρεωμένη δανειολήπτρια ύψους 519.122,62 ευρώ με διάσωση κύριας κατοικίας

0

Η αιτούσα, είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ, ηλικίας εξήντα (60) ετών, είναι σε διάσταση με τον σύζυγο της και λαμβάνει από το ΙΚΑ ως αναπηρική σύνταξη το ποσό των 746,43 ευρώ. Ακόμη οι βασικές ανάγκες της ανέρχονται στο ποσό των 396,43 ευρώ. Η αιτούσα έχει στην κυριότητά της το 50% εξ αδιαιρέτου ενός ισογείου, εμβαδού 90 τ.μ. καθώς και ένα διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου της ίδιας οικοδομής, εκτάσεως 93 τ.μ.. Η αξία του ½ του ισογείου ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ, ενώ η αξία του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν ολοκληρωθεί, ανέρχεται στο ποσό των 65.000 ευρώ.

Επιπλέον αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο είναι η κατοικία της αιτούσας και συγκεκριμένα το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου της ίδιας οικοδομής, εμβαδού 93 τ.μ. και εμπορικής αξίας 110.000 ευρώ.

Το δικαστήριο έκρινε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο Ν. 3869/2010 και ως εκ τούτου ρύθμισε κατά πρώτο λόγο τις οφειλές του με μηνιαίες καταβολές για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών στις Τράπεζες. Ειδικότερα, αφού λήφθηκαν υπόψη τα εισοδήματα και οι βασικές προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες όρισε ότι η αιτούσα θα καταβάλλει για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 350 ευρώ μηνιαίως προς τις Τράπεζες, ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές της δυνατότητες.

Προκειμένου δε να διασωθεί η κύρια κατοικία της, θα πρέπει να καταβάλλει, ακόμη, το 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας, δηλαδή το ποσό των 93.500 ευρώ, σε 192 μηνιαίες δόσεις, ποσού 486,98 ευρώ η καθεμία, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Επιπλέον το Δικαστήριο διατάσσει την εκποίηση του 50% εξ αδιαιρέτου του ισογείου, εμβαδού 90 τ.μ. καθώς και του ημιτελούς διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου της ίδιας οικοδομής, η οποία θα γίνει με δημόσιο πλειστηριασμό με τιμή πρώτης προσφοράς ίση με το ποσό των 30.000 ευρώ για το πρώτο και 65.000 ευρώ για το δεύτερο ακίνητο. Συνοψίζοντας, η αιτούσα όφειλε συνολικά 629.422,62 ευρώ προς τις Τράπεζες, ενώ με τη ρύθμιση θα καταβάλλει συνολικά 110.300 ευρώ, απαλλάσσεται, επομένως, για το υπόλοιπο της οφειλής της ύψους 519.122,62 ευρώ, και έχουμε διαγραφή χρέους 82,45 %.

Δημήτρης Παν. Αναστασόπουλος
Δικηγόρος, LL.M

www.anastasopouloslaw.gr