Δίκαιη ικανοποίηση Αριθ. 2530/2015 ΣτΕ με σχόλιο Αντώνη Αργυρού

0

 

Αριθ. 2530/2015 ΣΤΕ Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης. Η επίμαχη υπόθεση διήρκησε 6 έτη 2 μήνες και 26 ημέρες. Η αιτούσα εταιρία δεν συνέβαλε στην καθυστέρηση εκδικάσεως της υποθέσεως (Άρθρα 53 έως 58 ν. 4055/2012, 6 § 1 της ΕΣΔΑ). Διακύβευμα της διαφοράς. Τα ζητήματα που αντιμετωπίσθηκαν με την απόφαση δεν εμφάνιζαν ιδιαίτερη πολυπλοκότητα, ενώ το διακύβευμα της διαφοράς, που είχε ως αντικείμενο σύμβαση έργου, ήταν γιa την αιτούσα εταιρία σημαντικό (Άρθρο 57 § 1 ν. 4055/ 2012, 43 § 5 π.δ. 609/1985).Ηθική Βλάβη. Η καθυστέρηση προκάλεσε στον αιτούντα ηθική βλάβη. Ύψος της επιδικαζό-μενης χρηματικής ικανοποίησης. Κρίσιμο το βιο-τικό επίπεδο της Ελλάδας. Επιδίκαση ποσού 2.600 ευρώ, χωρίς καταβολή τόκων. Μερικά δεκτή η αίτηση (Άρθρο 57 § 2 ν. 4055/2012)

 

Σχόλια