Δικηγόροι: Παροχή Υπηρεσιών & Επαγγελματική ευθύνη

0

Σύγχρονες Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις

Είναι γνωστό, πως οι αρχές «Προστασία Καταναλωτή» και «Προστασία Ελεύθερου Ανταγωνισμού», αποτελούν βασικά «δόγματα» πάνω στα οποία «χτίζεται» το μέλλον της Ενωμένης Ευρώπης.
Ο Ευρωπαίος πολίτης έχει κατά βάση τα ίδια δικαιώματα και παρόμοιες υποχρεώσεις που σταδιακά διέπονται από ένα ενιαίο πλαίσιο για όλες τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε πολλούς τομείς, όπως είναι η Παροχή Υπηρεσιών, καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια για τη σύγκλιση των νομοθεσιών αλλά και της ουσίας των ενδοευρωπαϊκών συναλλαγών. Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι προφανές πως η όποια προσπάθεια σύγκλισης με γνώμονα την ποιότητα και την αξιοπιστία, θα είναι προς «τα πάνω» και όχι προς «τα κάτω», ώστε το όποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να προσφέρει στους Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις ίδιες ευκαιρίες και παρόμοια εξασφάλιση. Το ότι στη χώρα μας, σε ορισμένους τομείς ισχύει κάποιο καθεστώς που αντιβαίνει σε καταξιωμένους και νομικά κατοχυρωμένους θεσμούς κάποιων άλλων ευρωπαϊκών χωρών, που είναι δεδομένο πως εξυπηρετούν το συμφέρον του Πολίτη, δεν σημαίνει πως θα συνεχίζει να ισχύει επί μακρόν.

Αναφερόμενοι στα θέματα «Προστασίας Καταναλωτή» και «Παροχής Υπηρεσιών» αξίζει να αναφερθεί πως, στο πνεύμα των παραπάνω, οι έννοιες που τα συνδέουν είναι: «επαγγελματικά προσόντα», δηλαδή κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση, «διαπίστευση», δηλαδή απονομή επάρκειας σε ότι αφορά ελάχιστες αποδεκτές προϋποθέσεις για την άσκηση της αντίστοιχης δραστηριότητας και «εγγυήσεις» σε ότι αφορά την αξιοπιστία των παρεχομένων υπηρεσιών.
Τα τυπικά προσόντα και η σχετική διαπίστευση της ικανότητας κάποιου στο να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες, αποτελούν φροντίδα της κάθε χώρας που παράγει και ελέγχει τους αντίστοιχους επαγγελματίες.
Η «ποιότητα» των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι κάτι το υποκειμενικό. Θεωρητικά, όλοι μπορούν να ισχυρίζονται πως την προσφέρουν. Τη στιγμή δε που κάποιος «αγοράζει υπηρεσία», μπορεί να λεχθεί πως αποδέχεται την αντίστοιχη ποιότητα που του προσφέρεται με αυτήν. Η «εγγύηση» όμως για την ποιότητα των υπηρεσιών σε βαθμό που να ικανοποιούν πλήρως το Χρήστη – Καταναλωτή, φαίνεται πως είναι το ζητούμενο.
Όλοι οι επαγγελματίες Σύμβουλοι που παρέχουν υπηρεσίες, φυσιολογικά θα πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις για αυτές. Είναι σαφές ότι ο απλός πολίτης η ο επιχειρηματίας, δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει αντικειμενικά την ποιότητα υπηρεσιών του Δικηγόρου που επιλέγει εμπιστεύεται. Επιπλέον, είναι αδύνατο να προβλεφθούν οι επιπτώσεις από τυχόν λάθη ή παραλείψεις που πιθανόν να προκύψουν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η “εγγύηση”. Και η εγγύηση αυτή δεν είναι άλλη από την Ασφάλιση της Επαγγελματικής Ευθύνης για τις συνέπειες από λάθη ή παραλείψεις. Ως συνέπειες για την περίπτωση του δικηγόρου – νομικού συμβούλου νοούνται όχι σωματικές βλάβες ή θάνατος και υλικές ζημιές που ισχύουν για τους Μηχανικούς ή για τους γιατρούς αλλά χρηματικές απώλειες ή / και ηθική βλάβη.

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Σε μια σύγχρονη κοινωνία, η απαραίτητη «εγγύηση υπηρεσιών» έχει πρακτικό νόημα όταν συνοδεύεται μόνο από «ασφαλιστική κάλυψη», δηλαδή όταν προσφέρεται “a priori” από κάποιον αναγνωρισμένης αξιοπιστίας, Τρίτο φορέα, ο οποίος εγγυάται για τις όποιες ζημιογόνες συνέπειες από αμέλεια, λάθος ή παράλειψη του παρέχοντος υπηρεσίες. Είναι προφανές πως για να είναι σε θέση μια Ασφαλιστική Εταιρεία να εγγυηθεί, θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο, να ελέγχει, «καλή τη πίστη», τα τυπικά εχέγγυα και τη φαινομενική ποιότητα αυτού για τον οποίο εγγυάται, εξασφαλίζοντας έμμεσα τον Καταναλωτή, αποδέκτη των όποιων υπηρεσιών.

Πάγια επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται πως είναι η σταδιακή εφαρμογή της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης σε όλους τους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες σχετιζόμενες με την «Ασφάλεια», την «Υγεία» και το «Χρήμα». Χαρακτηριστικό δείγμα της διαμορφωμένης τάσης στο χώρο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είναι η εδώ και μια πενταετία θεσμοθέτηση δια νόμου της υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (Μεσίτες, Πράκτορες ή Σύμβουλοι Ασφαλίσεων).

Τίποτα δεν είναι όπως παλιά

Βασικό πάντως παραμένει το γεγονός πως ο σύγχρονος επαγγελματίας δικηγόρος που διαθέτει τα απαραίτητα εχέγγυα και προσφέρει νομικές υπηρεσίες, θα πρέπει ως τεκμήριο της αξιοπιστίας έναντι των πελατών του, να διαθέτει και ασφαλιστική κάλυψη. Παράλληλα, θα πρέπει να γνωρίζει πως μια τέτοια ασφάλιση είναι και ένα άριστο μέσο νομικής προστασίας για τις περιπτώσεις που εγείρονται αξιώσεις εις βάρος του ή ακόμη όταν άδικα κατηγορείται για πιθανό λάθος ή παράλειψή του.
Αν μέχρι σήμερα στη Χώρα μας δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη αυτό που λέμε «ασφαλιστική συνείδηση» και φαίνεται να υπάρχει μια ιδιότυπη ασυλία στα θέματα αναζήτησης ευθυνών ακόμη και των δικηγόρων, αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα αναγκαστούμε να «προσαρμοστούμε» σε αυτά που συμβαίνουν διεθνώς και που οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες της ΕΕ σταδιακά θα επιβάλουν στο κοινωνικοοικονομικό μας σύστημα. Η τρέχουσα οικονομική κρίση και οι συνακόλουθες υποχρεώσεις έναντι των Δανειστών (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) για την έξοδο από αυτήν, που έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζουν την ελληνική κοινωνία είναι βέβαιο πως θα επιταχύνουν τις όποιες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις.
Όπως ήδη επισημάνθηκε οι ενιαίοι κανόνες ανταγωνισμού και προστασίας των πολιτών της Ευρώπης, αναγκαστικά θα εισάγουν νέα ήθη και αρχές που θα πρέπει να ενστερνισθούμε αφού θέλουμε να υπάρχουμε ως δημιουργικά κύτταρα στις μελλοντικές εξελίξεις της ευρύτερης κοινωνίας που ζούμε. Γιατί, δεν μπορούμε να παραβλέπουμε τις όποιες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις, παραμένοντας οι κουτοπόνηροι «Ελληνάρες» της Ευρώπης ή όπως κάποιος έγραψε «Ευρωπαίοι αλα κάρτ». Παίρνουμε κονδύλια για την ανάπτυξη (διάφορα χρηματοδοτικά «πακέτα», ΕΣΠΑ κλπ) και για έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση, επιζητούμε τη στήριξη των Βρυξελλών στα λεγόμενα «εθνικά προβλήματα» (Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό, FYROM) και, λογαριασμό δεν δίνουμε!
Είναι σαφές πως οι ευθύνες έχουν ευρύτερη έννοια και δεν αφορούν μόνο τους δικηγόρους και τους άλλους επαγγελματίες Συμβούλους. Αγγίζουν τον κάθε Πολίτη της Χώρας αλλά και την ίδια την Πολιτεία που θα πρέπει να βάλει κανόνες και να εποπτεύει την σωστή εφαρμογή τους. Ωστόσο, τόσο οι δικηγόροι όσο και οι διάφοροι άλλοι επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να λάβουν σχετικά μηνύματα και κατάλληλα να ενεργήσουν.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΙΝΑΣ
Διευθύνων Σύμβουλος της «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων» – Εξουσιοδοτημένοι Ανταποκριτές Lloyd’s, με εξειδίκευση στις ασφαλίσεις επαγγελματικής ευθύνης, τεχνικών έργων & επιχειρηματικών κινδύνων

Σχόλια