Εισφορές Δικηγόρων, Παλιό – Νέο Καθεστώς

0

 

Με το σημερινό ασφαλιστικό καθεστώς οι εισφορές διακρίνονται με βάζει την ημερομηνία εισόδου στο ασφαλιστικό σύστημα και το κατά πόσον αυτή έγινε πριν ή μετά την 1-1-1993 καθώς επίσης με βάση τα έτη που έχουν συμπληρωθεί στο επάγγελμα με κρισιμότερο χρόνο τη συμπλήρωση της 5ετίας. Ειδικό ευνοϊκότερο καθεστώς με χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές υπάρχει για τους δικηγόρους με λιγότερα από 5 έτη επαγγελματικής δραστηριότητας. Έτσι ο δικηγόρος καλείται να καταβάλλει εισφορές για τους ακόλουθούς κλάδους :
–      Κλάδος κύριας σύνταξης

–      Κλάδος επικουρικής

–      Κλάδος υγείας

–      Κλάδος πρόνοιας (εφάπαξ)

Οι εισφορές για τους κλάδους αυτούς υπολογίζονται με τεκμαρτά εισοδήματα και κατάταξη σε ασφαλιστικές κατηγορίες που μετά τη μεταρρύθμιση του 2011 ανακλιμακώνονται για τους ασφαλισμένους μετά την 1-1-1993 κάθε 3 χρόνια μέχρι την 12η ασφαλιστική κατηγορία.
Για το 2015 οι εισφορές που κλήθηκε να καταβάλει ο δικηγόρος με βάση την κατηγορία στην οποία εντάσσεται είναι οι ακόλουθες :
–      Δικηγόρος ασφαλισμένος πριν την 1-1-1993 κατέβαλε εισφορές για το σύνολο των κλάδων 3.683,4 €

–      Δικηγόρος ασφαλισμένος μετά την 1-1-1993 με περισσότερα από 5 έτη επαγγελματικής δραστηριότητας στην 3η κατηγορία 3.953,15 €.

–      Δικηγόρος ασφαλισμένος μετά την 1-1-1993 με περισσότερα από 5 έτη επαγγελματικής δραστηριότητας στην 2η κατηγορία 3.358,44 €.

–      Δικηγόρος ασφαλισμένος μετά την 1-1-1993 με λιγότερα από 5 έτη επαγγελματικής δραστηριότητας στην 2η κατηγορία 1.739,28 €.

–      Δικηγόρος ασφαλισμένος μετά την 1-1-1993 με λιγότερα από 5 έτη επαγγελματικής δραστηριότητας στην 1η κατηγορία 1.436,7 €.

Πέραν των εν λόγω εισφορών στο Ταμείο Νομικών (κλάδος κύριας σύνταξης) και στο Ταμείο Προνοίας (κλάδος εφάπαξ) κατεβάλετο από κάθε γραμμάτιο προείσπραξης και εκ της συνολικής παρακράτησης 12% υπέρ του δικηγορικού συλλόγου το 9% αυτής υπέρ των εν λόγω κλάδων. Από το εν λόγω ποσό η εισφορά υπέρ του Ταμείου Νομικών δεν συμψηφιζόταν με τις ατομικές εισφορές του δικηγόρου που «έκοβε» το γραμμάτιο προείσπραξης. Αντίθετα η εισφορά υπέρ του Ταμείου προνοίας συμψηφίζεται.
Οι σχετικά χαμηλές ασφαλιστικές εισφορές σε σχέση με λοιπές κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών δικαιολογούνται πλήρως από την εξαιρετικά χαμηλή ανταποδοτικότητα σε σχέση με τις καταβαλλόμενες συντάξεις, τη μεγάλη αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους (περίπου 3 προς 1) αλλά και την μακρά παραμονή εντός τους ασφαλιστικού συστήματος για τους δικηγόρους με μέσω όρο ηλικίας συνταξιοδότησης πέραν των 65 ετών.
Ενδεικτικά ο συνταξιούχος δικηγόρος με 40 έτη ασφάλισης  και καταβολής εισφορών με αίτηση το 2015 λαμβάνει σήμερα καταβαλλόμενη κύρια σύνταξη 1.028 € και επικουρική περίπου στα 294,5 €.
Η νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση αποσυνδέει πλήρως την εισφοροδοτική ικανότητα από τεκμαρτά εισοδήματα και κατηγορίες για τους δικηγόρους και τη συνδέει με το φορολογητέο εισόδημα ώστε τα εισοδήματα από τις 12.000 € περίπου και άνω να είναι αυτά που θα σηκώσουν το βάρος της προστασίας τόσο των χαμηλών συντάξεων των μελλοντικών συνταξιούχων κάθε κλάδου όσο και των σημερινών καταβαλλόμενων από τυχόν μειώσεις αλλά και για να μην επωμιστεί η κυβέρνηση και το πολιτικό κόστος μιας νέας περικοπής των αποδοχών των συνταξιούχων.
Έτσι για τους δικηγόρους προκύπτουν τεράστιες επιβαρύνσεις οι οποίες και πλήττουν ειδικά τους κάτω της 5ετίας δικηγόρους αλλά και όλους εκείνους που έχουν μέσο εισόδημα πάνω από 12.000 €. Ακόμη και όσοι δικηγόροι τελούν εν αναστολεί θα κληθούν να καταβάλλουν τα κατώτατα ποσά σαν να είχαν καθαρό εισόδημα από δικηγορία 586 € το μήνα.
Έτσι οι εισφορές για τους δικηγόρους διαμορφώνονται από την 1-1-2017 ως εξής :
– Εισφορά για κύρια σύνταξη (υπέρ ΕΦΚΑ) 20% επί του εισοδήματος από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.
– Εισφορά για επικουρική σύνταξη 7,5% επί του εισοδήματος από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.
– Εισφορά για υγειονομική περίθαλψη 6,95% επί του εισοδήματος από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.
– Εισφορά εφάπαξ 4%
– Υπέρ ΟΑΕΔ 120 €.
Παραδείγματα
–      Δικηγόρος με εισόδημα ετήσιο 0 € και από την 1η μέρα εγγραφής του στον οικείο σύλλογο θα κληθεί να καταβάλει 2.823,8 € ετήσιες εισφορές.
–      Δικηγόρος με εισόδημα ετήσιο 5.000 € θα κληθεί να καταβάλει 2.823,8 € ετήσιες εισφορές.
–      Δικηγόρος με εισόδημα ετήσιο 10.000 € θα κληθεί να καταβάλει 3.965 € ετήσιες εισφορές.
–      Δικηγόρος με εισόδημα ετήσιο 15.000 € θα κληθεί να καταβάλει 5.887,5 €.
–      Δικηγόρος με εισόδημα ετήσιο 20.000 € θα κληθεί να καταβάλει 7.810 €.
–      Δικηγόρος με εισόδημα ετήσιο 30.000 € θα κληθεί να καταβάλει 11.655 €.
–      Δικηγόρος με εισόδημα ετήσιο 50.000 € θα κληθεί να καταβάλει 19.345 €.
–      Δικηγόρος με εισόδημα ετήσιο 70.000 € και άνω θα κληθεί να καταβάλει 27.158 € (ανώτατο πλαφόν).
 

Διονύσης Ρίζος
Δικηγόρος
Ειδικός σε θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης
 

Σχόλια