Η αντισυνταγματικότητα του μέτρου της διαθεσιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων

0

Σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 επιτρέπεται η μετάταξη μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, και η μεταφορά υπαλλήλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, ιδίως στις περιπτώσεις που οι ανάγκες αυτές προκύπτουν λόγω μεταβολής των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών και των συναφών δραστηριοτήτων τους, όταν διαπιστώνεται μετά τη διενέργεια αξιολόγησης πλεονάζον προσωπικό ή για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Εν συνεχεία ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης εξέδωσε την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ.559/8-1-2013 απόφαση του (ΦΕΚ 7/Β/8-1-2013). Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τα κριτήρια και τη διαδικασία μετάταξης και μεταφοράς προσωπικού του δημόσιου τομέα.

Σύμφωνα εξάλλου με το «Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012» (ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ), σελ. 8: «Αποδοχές στον δηµόσιο τοµέα και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων – Η Κυβέρνηση δηµοσιεύει και επικαιροποιεί σε τριµηνιαία βάση τα µεσοπρόθεσµα σχέδιά της για στελέχωση ανά τµήµα για την περίοδο µέχρι το 2015, σύµφωνα µε τον κανόνα “µία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις από την υπηρεσία”. Ο κανόνας προσλήψεων/ αποχωρήσεων από την υπηρεσία ισχύει ως προς την γενική κυβέρνηση ως σύνολο. Τα σχέδια στελέχωσης θα πρέπει να συµβαδίζουν µε τον στόχο της µείωσης των θέσεων στο δηµόσιο κατά 150 χιλιάδες ανάµεσα στο τέλος του 2010 και το τέλος του 2015. Εάν παραστεί ανάγκη η Κυβέρνηση θα θεσπίσει προσωρινό πάγωµα των προσλήψεων. Το προσωπικό το οποίο µετατίθεται στην Κυβέρνηση είτε από κρατικές επιχειρήσεις είτε από άλλους φορείς υπό αναδιάρθρωση θα θεωρείται ως νέα πρόσληψη. Το ίδιο ισχύει για το προσωπικό το οποίο έχει τεθεί σε εργασιακή εφεδρεία και το οποίο µετατίθεται σε άλλους κυβερνητικούς φορείς µετά από λεπτοµερή εξέταση των επαγγελµατικών τους προσόντων από τον ΑΣΕΠ βάσει των δικών του τακτικών κριτηρίων αξιολόγησης. Η συνολική είσοδος στις επαγγελµατικές σχολές (π.χ, που να συνάδει προς τα πλάνα προσλήψεων. στρατιωτικές και αστυνοµικές ακαδηµίες) ελαττώνεται σε επίπεδο Τα προγράµµατα στελέχωσης ανά Υπουργείο και ανά κάθε οµάδα δηµοσίων φορέων θα περιλαµβάνουν αυστηρότερους κανόνες για το προσωρινό προσωπικό, την ακύρωση κενών θέσεων εργασίας και την ανακατανοµή του προσωπικού µε προσόντα σε χώρους προτεραιότητας και λαµβάνουν υπόψιν τους την παράταση των ωρών εργασίας στον δηµόσιο τοµέα. Τα πλάνα στελέχωσης και τα µηνιαία δεδοµένα περί των µετακινήσεων του προσωπικού (προσλήψεις, αποχωρήσεις, µεταθέσεις µεταξύ φορέων) των διαφόρων κυβερνητικών υπηρεσιών δηµοσιοποιούνται στο διαδίκτυο [µηνιαία έναρξη τον Μάρτιο του 2012]. 15.000 χιλιάδες άτοµα πλεονάζοντος προσωπικού µετατίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εντός του 2012 σε σχέση µε τον προσδιορισµό φορέων ή µονάδων που κλείνουν ή ελαττώνονται σε µέγεθος».

Η αξιολόγηση-μοριοδότηση εκάστου υπαλλήλου συνδέεται λοιπόν καταφανως άμεσα με το ζήτημα της «κινητικότητας» η οποία μπορεί να οδηγήσει σε απολύσεις των δημοσίων υπαλλήλων, κάτι που προκύπτει τροπον τινά αυτόματα από τη διεθνή υποχρέωση που έχει αναλάβει η χώρα, σε συνδυασμό με τον ήδη εκδοθέντα ως άνω νόμο. Τούτο επιβεβαιώνεται εξάλλου και από τη δήλωση του τέως Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κου Ρέππα ότι οι απολύσεις θα είναι αποτέλεσμα μιας μεταρρύθμισης στο κράτος, ύστερα από αξιολόγηση των υπαλλήλων.

Από όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι στις σχετικές συζητήσεις που προηγήθηκαν με την τρόικα προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι παραπάνω διατάξεις πιθανότατα δεν ετέθη καν η ειδοποιός διαφορά και το κριτήριο πρόσληψης που είναι ο διαγωνισμός (και δη ο γραπτός) που αποτελεί τον υπέρτατο τρόπο αξιολόγησης κατά την είσοδο στη δημόσια διοίκηση.

Με τον ίδιο τρόπο και επειδή ο λόγος γίνεται για αποχώρηση από τη δημόσια διοίκηση έπρεπε σαφέστατα να έχει τεθεί και να έχει ληφθεί υπόψη το κριτήριο αυτό και ιδιαίτερα από το Υπουργείο.

Δηλαδή τόσο εμείς οι έχοντες διέλθει την γραπτή δοκιμασία όσο και οι υπόλοιποι μόνιμοι δημόσιοι και κατέχοντες οργανική θέση υπάλληλοι, αλλά το κυριότερο ακόμα και οι αορίστου χρόνου αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σαν να πρόκειται για ίδιες ακριβώς περιπτώσεις.

Η προσβαλλόμενη δεν υιοθετεί την αυτονόητη και εύλογη διαφοροποίηση μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών υπαλλήλων, αλλά υπάγει αδικαιολόγητα όλους τους δημοσίους υπαλλήλους ανεξαιρέτως στη βάσανο μιας νέας δοκιμασίας, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει διαβάθμιση και διάκριση ανάλογα με τον τρόπο εισόδου στο σώμα (ανόμοια μεταχείριση ανομοίων περιπτώσεων σύμφωνα με την αρχή της αναλογικής ισότητας, άρθρο 4 παρ. 1), κάτι που δεν είναι θεσμικά, νομικά και ηθικά δίκαιο να επιφυλάσσεται δηλαδή η ίδια αντιμετώπιση στον αξιοκρατικά επιλεγέντα – διοριστέο ΑΣΕΠ (και δη σε γραπτή δοκιμασία) με τον μονιμοποιηθέντα μέσω του ΠΔ «Παυλόπουλου» ή χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια επιλεγέντα λόγω εκάστοτε πολιτικής συγκυρίας υπαλλήλου.

ΟΦΕΙΛΕ ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΕΚΦΑΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΕΛΘΕΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Εν προκειμένω η κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση παραβιάζει κατάφωρα την ως άνω συνταγματική αρχή πολλαπλώς ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΔΙΟΤΙ όλοι προγραμμάτισαν τις ζωές τους και των οικογενειών τους γνωρίζοντας ότι συμμετέχοντας σε έναν αξιοκρατικό διαγωνισμό και δη μέσω Ανεξάρτητης Αρχής (ΑΣΕΠ) θα παρείχαν υπηρεσίες στο φορέα για τον οποίο επετύχαμε και στον οποίο διοριστήκαμε.

Μονόδρομο αποτελεί η δικαστική προσφυγή και διεκδίκηση των συναφών δικαιωμάτων.

Η Αντισυνταγματικότητα του μέτρου της Διαθεσιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων by LawNet

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΚΟΛΛΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διδάκτωρ Διοικητικού Δικαίου Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης Γερμανίας

LL.M. Διοικητικού Δικαίου Universitaet Heidelberg

LL.M. Διοικητικού Δικαίου Νομικής Αθηνών

1ος Υπότροφος Ι.Κ.Υ. (τομέας Δημοσίου Δικαίου, έτη 2002-2007)

Μέλος της Επιστημονικής Εταιρίας Δημοσιονομικού Δικαίου

Κιν. τηλ.: 69 44 69 14 16

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχόλια