Η Π.Ν.Π ΤΗΣ 20/4/2015 ΚΑΙ ΤΑ ΑΕΙ-ΕΛΚΕ

0

1.– Εκδόθηκε Π.Ν.Π της 20/4/2015 με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ισχύον «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών για το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τους ανωτέρω φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εξαιρούνται επίσης οι Δημόσιες Επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 5, οι Δημόσιοι Οργανισμοί κατά την έννοια της παραγράφου6 του άρθρου 1 του Ν.3429/2005 (Α΄ 314) καθώς και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δύνανται να μεταφέρουν τα ως άνω αναφερόμενα κεφάλαια στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον ίδιο σκοπό. Επί των κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα ή θα κατατεθούν στους ανωτέρω λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του Ν. 2469/1997(Α’ 38), όπως ισχύουν. Άρθρο Δεύτερο Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από 17.3.2015»
2. α.-Στην έννομη τάξη μας γίνεται παγίως δεκτό ότι ίδρυμα, όπως τα ΑΕΙ είναι σύνολο περιουσίας που έχει ταχθεί στην εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού. Θεμέλιό του, δηλαδή, συνιστά το -σύμφυτο με τον προορισμό του περιουσιακό στοιχείο.
Β.-Το ταμειακά διαθέσιμα είναι ένα στοιχείο του ενεργητικού το οποίο δεν επιδέχεται εκτιμήσεις, είναι τα μετρητά στο ταμείο και οι καταθέσεις (προθεσμιακές και όψεως) στην Τράπεζα.

2.– Ενδιαφέρον είναι και το σκεπτικό της Π.Ν.Π, στο οποίο μεταξύ των άλλων αναφέρεται πως λήφθηκε υπ’ όψιν η «έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος». Σημειώνουμε ότι στο παρελθόν είχαν ανακύψει σοβαρά ζητήματα ως την διαχείριση από την ΤτΕ σχετικά και με την διαδικασία αντικατάστασης τίτλων εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου με νέους, προκειμένου να μειωθεί το χρέος (Βλ. ΣτΕ Ολ 237/2015, 425/2015, 1117/2014, 1506/2014, 1507/2014 2400/2014 ΣΤΕ).
Στην έννομη τάξη μας γίνεται παγίως δεκτό ότι ίδρυμα είναι σύνολο περιουσίας που έχει ταχθεί στην εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού. Θεμέλιό του, δηλαδή, συνιστά το -σύμφυτο με τον προορισμό του περιουσιακό στοιχείο.

H όλη υφή της αυτοδιοίκησής των ΑΕΙ , την οποία το άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος εγγυάται ως πλήρη. προσδιορίζει, με ακρίβεια και σαφήνεια, η απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας 2786/1984 η οποία, ερμηνεύοντας τη σχετική συνταγματική διάταξη, δέχεται ότι: «Η αρχή της πλήρους αυτοδιοικήσεως των ΑΕΙ συνίσταται στην εξουσία των ιδρυμάτων αυτών να αποφασίζουν με δικά τους, αποκλειστικά, όργανα (ατομικά ή συλλογικά), οριζόμενα μεν από τον κοινό νομοθέτη, απαρτιζόμενα, όμως, οπωσδήποτε, από πρόσωπα τα οποία είναι επιφορτισμένα ή μετέχουν κατά τις προαναφερόμενες συνταγματικές διατάξεις, στην πραγμάτωση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής αποστολής τους».

3.– Στον Ν 2362/1995: δημόσιο λογιστικό όπως ισχύει με το άρθρο 14 του ν 4270/2014 Άρθρο 14: Ορισμοί [άρθρα 2 και 6(2) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ] 1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, οι κάτωθι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια: α. Δημόσιος τομέας: περιλαμβάνει τη Γενική Κυβέρνηση, τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και τις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2,3 και 6 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α΄314). β. Γενική Κυβέρνηση: περιλαμβάνει τρία υποσύνολα, εφεξής αποκαλούμενα υποτομείς: της Κεντρικής Κυβέρνησης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), σύμφωνα με τους κανόνες και τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΟΛ). Οι φορείς εκτός Κεντρικής Διοίκησης, που περιλαμβάνονται στους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης (εφεξής «λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης»), προσδιορίζονται, ανά υποτομέα, από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και αποτελούν ξεχωριστά νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ή από ΟΤΑ..”

4.-Στον ν 4009/2011 ορίζονται τα ακόλουθα: α) αρθ 8 παρ 18: Ο πρύτανης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού: α) Προΐσταται του ιδρύματος και το διευθύνει, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, επιβλέπει την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού και μεριμνά για τη συνεργασία των οργάνων του ιδρύματος, των διδασκόντων και των φοιτητών. ιγ) Λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα αρμόδια όργανα διοίκησης του ιδρύματος, πλην του Συμβουλίου, αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις. ιδ) Είναι υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του ιδρύματος. Β) αρθρ 8 παρ 20: «Στη Σύγκλητο ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού: «ζ` «Ασκεί όσες αρμοδιότητες δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα του ιδρύματος.»Γ) Στο άρθρο 57:«Διαχείριση πόρων Α.Ε.Ι. 1. Τα Α.Ε.Ι. έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των πόρων τους που προβλέπονται στο άρθρο 56. Στο πλαίσιο της κατοχυρωμένης από το άρθρο 16 του Συντάγματος πλήρους αυτοδιοίκησης τους, τα Α.Ε.Ι. απολαμβάνουν ευρύτατη διακριτική ευχέρεια επιλογής και διαμόρφωσης των κατά την κρίση τους πρόσφορων μέσων για την πραγμάτωση της Αποστολής τους και την εξυπηρέτηση των σκοπών τους. Η θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων από τον αρμόδιο πάρεδρο ή επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εκκαθάριση των δαπανών των Α.Ε.Ι. περιορίζεται σε έλεγχο νομιμότητας των δαπανών και δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση και έλεγχο σκοπιμότητας τους.»δ) Στο άρθρο 80 παρ 17. α) Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, από τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπου γίνεται αναφορά σε τμήμα νοείται η σχολή και όπου αναφέρονται ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και το Πρυτανικό Συμβούλιο νοούνται ο αρμόδιος αναπληρωτής πρύτανη ή προέδρου Τ.Ε.Ι. και η Σύγκλητος ή η Συνέλευση Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα.

5. Ο ν. 706/1977 «Περί προωθήσεως της Επιστημονικής Ερεύνης και της Τεχνολογίας» (ΦΕΚ-Α΄, 279) ορίζει στο άρθρο 14 ότι «1. … 7. Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις πιστώσεων, χορηγηθεισών … εις ερευνητικόν φορέα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, διά σκοπόν διάφορον του δι’ ον εχορηγήθησαν …» και στο άρθρο 18 ότι «Δια Προεδρικών Διαταγμάτων, … ρυθμίζονται … θέματα σχετικώς με τον τρόπο διαθέσεως και διαχειρίσεως των κονδυλίων ερεύνης … περιλαμβανομένης και της δυνατότητος συστάσεως ειδικών λογαριασμών αξιοποιήσεως των κονδυλίων ερεύνης, … ως και της διαθέσεως των κονδυλίων τούτων προς υποστήριξιν ωρισμένων εκάστοτε ερευνητικών προγραμμάτων επιστημονικών εργαστηρίων, … Ανωτάτων Σχολών …».

6.– Σύμφωνα όμως με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος: «Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου».
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η ρύθμιση: « Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από 17.3.2015»

Το στοιχείο του απρόβλεπτου σηµαίνει ότι το ρυθµιστέο θέµα ανέκυψε ή ορισµένη κατάσταση δημιουργήθηκε προ ελαχίστου σχετικά χρόνου, πριν απ’ τον οποίο δεν υπήρχε ουδεµία ένδειξη για τη -σταδιακή έστω- διαμόρφωση του µετέπειτα ανακύψαντος θέµατος ή καταστάσεως. Προκύπτει, λοιπόν, ότι µια π.ν.π. δεν µπορεί να ισχύσει αναδροµικά, όχι µόνο επειδή απ΄ τη φύση του πράγµατος αναφέρεται στο παρόν-µέλλον, αλλά και επειδή τότε πάλι θα εξέλιπε ο όρος της απρόβλεπτης ανάγκης, αφού η τελευταία θα υπήρχε ήδη.
Σύµφωνα µε τη Σ.τ.Ε. 1250/2003, η συνδρομή ή µη των έκτακτων περιπτώσεων εξαιρετικώς επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης δεν υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο (Σ.τ.Ε. 737/2012), ως αναγόμενη στη σφαίρα της πολιτικής ευθύνης των ασκούντων στην περίπτωση αυτή νοµοθετική λειτουργία κρατικών οργάνων (Σ.τ.Ε. Ολ. 3636/1989, 2289/1987). Όπως έχει ήδη κριθεί (3612/2002 Ολομ., 3636/1989 Ολομ., 2289/1987 Ολομ.), αν η πράξη νομοθετικού περιεχομένου κυρωθεί μέσα στις συνταγματικές προθεσμίες από το νόμο, οι ρυθμίσεις της καθίστανται ρυθμίσεις του κυρωτικού της νόμου και μάλιστα αναδρομικώς, αφού η «κύρωση» από το νόμο εμπεριέχει εννοιολογικώς την αναδρομή του νόμου. (Στε Ολ 1901/2014). Κατά τα άρθρα 95 παρ.1 στοιχ. α΄ του Συντάγματος και 45 του π.δ/τος 18/1989 (Α΄ 8), η αίτηση ακυρώσεως ασκείται κατά των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και όχι και των διατάξεων τυπικού νόμου. (ΣτΕ 634/2013)

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει κατά την γνώμη μου :

Ι) Δια της ΠΝΠ επιβάλλεται κατά παράβαση του άρθρου 16 παρ 5 Σ, δέσμευση της διαχείρισης μέρους των περιουσιακών στοιχείων των ΑΕΙ (όπως εν προκειμένω των διαθεσίμων τους) που όλα (και οι ΕΛΚΕ) έχουν ενταχθεί στο «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης», σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ESA 1995 του Κανονισμού 2223/1996, με τον οποίο θεσπίσθηκε το «Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών της Κοινότητας», όσο και του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν 4270/2014.
Πάντως η ένταξη προκύπτει και αποδεικνύεται από τον πίνακα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και δεν είναι κατά την άποψη μας εφικτή άμεσα η αμφισβήτηση της, εν όψει του τιθεμένου με την ΠΝΠ ζητήματος .(Βλ ΣτΕ 2497/2013)

ΙΙ) Με τις παραπάνω εκτιθέμενα, μπορεί να υποστηριχθεί ότι επέρχεται κατά παράβαση του άρθρου 17 του ισχύοντος Συντάγματος και της ΕΣΔΑ, «αναγκαστική» και εκ του νόμου στέρηση της εξουσίας διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων των ΑΕΙ, η οποία εξουσία αποδίδεται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Ως προς την διαχείριση των τίτλων θα ήθελα να θέσω υπόψη Σας την νομολογία του ΣΤΕ που προαναφέρθηκε, αλλά και τις ακόλουθες σκέψεις της με αριθμό 2115/2014 Αποφάσεως της Ολ ΣτΕ: «….από τα άρθρα 17 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος προκύπτει ότι, αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημόσιου συμφέροντος, είναι επιτρεπτός ο περιορισμός των ενοχικών δικαιωμάτων, εφόσον, υπό τις συγκεκριμένες εκάστοτε συνθήκες, ο περιορισμός είναι πρόσφορος, αναγκαίος και συμβατός με την αρχή της αναλογικότητας. Κατά δε το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., στο νομοθέτη εναπόκειται να αξιολογήσει τους λόγους δημόσιας ωφέλειας που μπορούν να δικαιολογήσουν επέμβαση στην περιουσία, ύστερα από στάθμιση ζητημάτων πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής φύσεως, αρκεί η εν λόγω εκτίμηση να μη στερείται προδήλως λογικής βάσης (Ε.Δ.Δ.Α. Sud Parisienne de Construction κατά Γαλλίας σκ. 36) η προστασία δε της εθνικής οικονομίας της χώρας με τη νομοθετική επέμβαση σε ζητήματα παροχών κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί, κατ’ αρχήν, νόμιμο σκοπό, συμβατό με τους γενικούς στόχους της Ε.Σ.Δ.Α. (βλ. σχετ. Ε.Δ.Δ.Α. Andrejeva κατά Λεττονίας 18.2.2009 σκ. 86). Τέλος, σε κάθε επέμβαση στην περιουσία, πρέπει να τηρείται δίκαιη ισορροπία μεταξύ του γενικού συμφέροντος και του σεβασμού της περιουσίας των προσώπων και να πληρούνται οι όροι της αρχής της αναλογικότητας (Ε.Δ.Δ.Α. Sud Parisienne de Construction κατά Γαλλίας σκ. 41, Andrejeva κατά Λεττονίας σκ. 87).»
ΙΙΙ) Επισημαίνεται ότι προστατεύεται το ΑΕΙ ως φορέας των θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνει το Σύνταγμα, το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της EE (βλ. Κ. Χρυσόγονου, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 3η έκδ., 2006, σ. 51 επ.). Αναμφισβήτητα η ΠΝΠ δεν διακρίνει παντελώς αν τα διαθέσιμα προέρχονται από δωρεές, κληροδοτήματα ,επιχορηγήσεις με δεσμεύσεις από τη ΕΕ, ή αποτελούν αμοιβές τρίτων για την πληρωμή των οποίων απαιτείται ειδική διαδικασία, ή δεσμεύσεις από δικαστικές αποφάσεις ή εγγυήσεις ή έχουν κατασχεθεί εις χείρας τρίτων και υφίστανται δεσμεύσεις ποινικές ρήτρες κλπ. Έτσι προφανώς η άσκηση εννόμων δικαιωμάτων των ΑΕΙ προς διασφάλιση των συμφερόντων τους είναι απολύτως αναγκαία από τις διοικήσεις τους ,εν όψει και της απειλουμένης διακοπής ζωτικών λειτουργιών τους, που δεν μπορούν ασφαλώς να προβλεφθούν, όπως δαπάνες λειτουργίας ιατρικών μονάδων κλπ

IV) Θεωρώ ο μόνος αρμόδιος για “να αποφασίσει” ενόψει της Π.Ν.Π για την τύχη των διαθεσίμων του ΑΕΙ (και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) είναι η Σύγκλητος εκάστου ΑΕΙ, ως έχουσα την γενική αρμοδιότητα και την αρμοδιότητα έλεγχου του ειδικού λογαριασμού και τη ευθύνη διαχείρισης και εποπτείας της περιουσίας του ΑΕΙ.

 

ΑΝΤΩΝΗΣ Π. ΑΡΓΥΡΟΣ

 

 

Παραπομπές


1.  «ζ. Τα κεφάλαια που κατατίθενται από τα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. στην Τράπεζα της Ελλάδος σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης, δύνανται να επενδύονται στο σύνολό τους σε συμβάσεις αγοράς ή πώλησης τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με σύμφωνα επαναπώλησης/ επαναγοράς με αντισυμβαλλόμενο το Ελληνικό Δημόσιο (repos, reverse repos, buy/sell back, sell/buy back). Σε περίπτωση κεφαλαιακών ζημιών των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. από την για οποιονδήποτε λόγο μη προσήκουσα και ιδίως μη έγκαιρη ή μη ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου ως αντισυμβαλλομένου σε συμβάσεις αγοράς ή πώλησης με σύμφωνα επαναγοράς, το Ν.Π.Δ.Δ. ή ο Α.Φ. που υπέστη τη ζημία έχει απευθείας αξίωση αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου.»

 *** Η περ.ζ`,όπως είχε τροποποιηθεί  με το άρθρο 232 παρ.2β. Ν.4281/2014,ΦΕΚ Α 160,

      αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 36 Ν.4320/2015,ΦΕΚ Α 29.Ισχύς  από 17.3.2015.

2.Η ΠΝΠ αφορά όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ και συγκεκριμένα 1.505 φορείς Γενικής Κυβέρνησης, 492 Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης και δημόσιες επιχειρήσεις (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ Α.Ε) και 877 δημοτικές επιχειρήσεις, δημοτικούς φορείς κ.λπ.


3. Eνημερωμένο στατιστικό Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης[09.09.2014]


4. Βλ. σχετικά την Εισηγητική Έκθεση επί του σχεδίου Συντάγµατος της Συνταγµατικής Επιτροπής: «Τέλος, ἐν ἄρθρῳ 44παρ. 1, εἰς ἐκτάκτους περιπτώσεις ἐξαιρετικῶς ἐπειγούσης καὶ ἀπροβλέπτου ἀνάγκης, ὁ Πρόεδρος, πάντοτε τῇ προτάσει τοῦ Ὑπουργικοῦ Συµβουλίου, δύναται νὰ ἐκδίδῃ γενικῶς πράξεις νοµοθετικοῦ περιεχοµένου… Τοῦτο ἐγένετο καὶ εἰς τὸπαρελθόν διὰ τῆς δηµοσιεύσεως πράξεων τοῦ Υπουργικοῦ Συµβουλίου νοµοθετικοῦ περιεχοµένου, αἵτινες βραδύτερον,καὶ ἐνίοτε οὐχὶ ἐντός συντόµου χρόνου, ἐκυροῦντο ὑπὸ τῆς Βουλῆς. Ἐγένετο ὅµως τοῦτο κατὰ παράβασιν τοῦ Συντάγµατος, ὑπό τὴν εὐθύνην τῆς κυβερνήσεως, πρὸς ἀντιµετώπισιν ὃλως ἐκτάκτων περιπτώσεων. Ἥδη τὸ µέχρι τοῦδε παρανόµως γενόµενον, νοµιµοποιεῖται, διὰ τῆς ὑπὸ τοῦ Συντάγµατος ἀναγνωρίσεως τῆς τοιαύτης ἀνάγκης.» και τα Επίσηµα Εστενογραφηµένα Πρακτικά της Ολοµέλειας της Επιτροπής του Συντάγµατος του 1975, σ. 449. Βλ. ακόµη Ράικου, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, τόµ. Α΄, τεύχ. β΄, σελ. 325: «Οι διατάξεις του άρθρ. 44 § 1 του Συντάγµατος προβλέπουντην έκδοση πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου από τον Πρόεδρο µετά από πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου. Οι διατάξεις αυτές νοµιµοποιούν τις πράξεις του Υπουργικού Συµβουλίου νοµοθετικού περιεχοµένου, που εκδίδονταν υπό την ισχύ του προηγούµενου Συντάγµατος για την αντιµετώπιση έκτακτων περιστάσεων και οι οποίες κυρώνονταν κατόπι µε τυπικό νόµο.»

5. Άρθρο 14: Ορισμοί [άρθρα 2 και 6(2) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ  προκύπτει ότι, προκειμένου να υπαχθεί ένα νομικό πρόσωπο στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς τα καθοριζόμενα στις διατάξεις αυτές κριτήρια.

6. Κρίθηκε οτι : Κρίσιμο το κριτήριο του ελέγχου του νομικού προσώπου από την Κεντρική Διοίκηση. Το αιτούν νομικό πρόσωπο ….. δεν ελέγχεται από την Κεντρική Διοίκηση και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την κατάταξή του στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης.